BORAVAK U SRBIJI ZA STRANCE – NAJČEŠĆE ZABLUDE

09.
Maj 2022.

Kontakt: Kristina Vuljaj

boravak u srbiji za strance

Srbija je poznata po liberalnim zakonima i politikama kada je u pitanju imigracija, kao i po podsticajima za privlačenje stranih investicija i  stručnjaka.

Svi ovi aspekti zakona i imigracione politike u Srbiji čine Srbiju veoma atraktivnom za kompanije i pojedince koji nalaze mnoge povoljnosti vezane za preseljenje u Srbiju,  i odlučuju da se upuste u proces apliciranja za privremeni boravak u Srbiji

Ipak, iako su pravne norme, uopšteno, liberalne i podsticajne za strane državljane, i dalje postoje neke zablude kada su u pitanju uslovi i pravni osnov za preseljenje u Srbiju.

Stoga, odlučili smo da vam razjasnimo najčešće zablude i dileme povodom imigracije u Srbiju.

Najčeše zablude povodom postupka privremenog boravka u Srbiji

Najčešće zablude povodom postupka privremenog boravka u Srbiji su:

  • zvanični preduslovi za prijavu, naročito vizni režim za strane državljane i
  • pravni osnov za dobijanje privremenog boravka u Srbiji.

U nastavku ćemo navesti najčešća pitanja i odgovoriti na njih.

1. Koliko dugo možete boraviti u Srbiji?

boravak u srbiji za strance

Dužina boravka u Srbiji je propisana međunarodnim ugovorima između Srbije i zemlje čije državljanstvo stranac poseduje, ili gde ima prebivalište.

Iz tog razloga, neki strani državljani moraju imati vizu za svaki ulazak u Srbiju, dok neki mogu boraviti u Srbiji kao turisti, bez vize, ograničeni vremenski period. Najliberalniji turistički režim je bezvizni režim i boravak do 90 dana u periodu od 180 dana.

2. Mogu da koristim bezvizni turistički boravak prilikom svakog ulaska u Srbiju

Strani državljani koji su u bezviznom režimu su često u zabludi kako da broje dane turističkog boravka u Srbiji. Ljudi najčešće veruju da bezvizni turistički boravak počinje prilikom svakog ulaska u zemlju. Iako to jeste pravilo koje se može primeniti za neke strane državljane, u većini slučajeva, to bi značilo kršenje zakona.

Na primer, ukoliko uzmemo za primer bezvizni režim za strane državljane koji imaju pravo na turistički boravak od 90 dana u okviru od 180 dana, većina misli da taj period od 180 dana počinje prilikom svakog ulaska u zemlju. Međutim, to nije slučaj. Kada bi, primera radi, državljani Izraela, državljani Belgije, ili drugih država na koje se primenjuje ovaj vid bezviznog režima,  želeli da izračunaju koliko dana svog turističkog boravka su proveli u Srbiji, morali bi to da urade na sledeći način:

Strani državljani bi trebalo da broje koliko dana su proveli u Srbiji u proteklih 180 dana, kako bi proverili da li su prekoračili limit od 90 dana, koji se sagledava u okviru tih 180 dana u Srbiji.S druge strane, postoje državljani koji u Republici Srbiji imaju pravo da turistički borave 90 dana u okviru 6 meseci od dana prvog ulaska u Srbiju. I kod tako ustanovljenog pravila, dani ne počinju da se anuliraju svakim izlaskom iz Srbije, već se treba računati broj dana koji je proveden u Srbiji, od dana prvog ulaska, u vremenskom okviru od 6 meseci. Takva je situacija sa državljanima Hrvatske, Argentine, Kanade, Sjedinjenih Američkih Država itd.

3. Mogu li da produžim turistički boravak u Srbiji?

Uglavnom, turistički boravak ili turistička viza ne mogu biti produženi u Srbiji. Ipak, Zakon o strancima, kao krovni zakon kada su u pitanju prava stranaca, propisuje neke izuzetke, ali ne navodi i primere za date izuzetke.

Takođe, ova odredba gotovo nije bila upotrebljiva u praksi, s obzirom na to da je bilo neophodno ispuniti izuzetno visoke standarde, koje strani državljani gotovo nikad nisu ispunjavalli, sve do 2020. godine, kada je došlo do pandemije Covid-19 i kada su ljudi imali ograničenu mogućnost kretanja i putovanja.

4. Želim da dođem u Srbiju da radim, dobijem dozvolu za rad i pronađem zaposlenje

boravak u srbiji za strance

Kako bi dobili radnu dozvolu, strani državljani moraju prvo imati odobren privremeni boravak ili dokazati postojanje pravnog osnova za privremeni boravak i radnu dozvolu u Srbiji. Procedura za dobijanje dozvole za rad zavisi od pravnih osnova za privremeni boravak.

Ipak, ne postoji mogućnost podnošenja zahteva za opšti tip dozvole za privremeni boravak koja bi omogućila strancima da dođu u Srbiju u potrazi sa poslom, iz razloga što se radna dozvola izdaje za određenu poziciju na poslu, kod određenog poslodavca, nakon čega strani državljanin dobija predlog ugovora o radu od poslodavca. To služi kao pravni osnov za dobijanje privremenog boravka i radne dozvole u Srbiji.

Jedini izuzetak predstavljaju strani državljani koji borave u Srbiji po osnovu spajanja porodice i koji mogu dobiti ličnu radnu dozvolu, što im omogućava da traže zaposlenje i zaposle se na bilo kom radnom mestu, kod bilo kog poslodavca u privatnom sektoru.

5. Želim da dođem u Srbiju turistički i tomprilikom podnesem zahtev za odobrenje privremenog boravka u Srbiji

Kao što je već navedeno, vizni režim se razlikuje od države do države. Samim tim, neki strani državljani imaju pravo da podnesu zahtev za privremeni boravak u Srbiji ako su ušli u Srbiju bez vize, kao turisti tokom svog turističkog boravka .

S druge strane, državljani nekih zemalja moraju da poseduju „viza za duži boravak“ (vizu D), pre nego što stignu u Srbiju kako bi podneli zahtev za privremeni boravak u Srbiji.

U svakom slučaju, pre nego što se strani državljani odluče da se upuste u proces dolaska u Srbiju, a potom i apliciranja za privremeni boravak, bilo bi poželjno da konsultuju stručnjaka koji će mu protumačiti uredbe zakona, kako bi se izbegle sve potencijalne poteškoće i nedoumice.

6. Mogu li da podnesem zahtev za vizu za duži boravak (vizu D) u Srbiji?

Vizu D (“vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja”) može da izda samo ambasada Srbije u stranoj državi.

Ono što će mnogim strancima značiti, jeste da je, pored postupka za podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka elektronskim putem, takva mogućnost predviđena i za podnošenje zahteva za vizu D.

Velika novost koja je omogućena od maja 2021. godine, jeste da svi stranci koji dolaze u Srbiju sa namerom da se zaposle, sada mogu putem usluge eKonzulata, elektronski da apliciraju za vizu D za duži boravak do 180 dana.

7. Ja sam državljanin SAD-a/UK-a/EU ili imam Šengen vizu i želim da podnesem zahtev za privremeni boravak u Srbiji

boravak u srbiji za strance

Bez obzira na to što je stranim državljanima i državljanima trećih država dozvoljeno da uđu u Srbiju u bezviznom režimu ukoliko imaju SAD, UK, EU ili Šengen vizu ili ako imaju legalno boravište na teritoriji Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država ili unutar Šengenske zone, ukoliko ovi strani državljani žele da podnesu zahtev za privremeni boravak u Srbiji, strane vize ili boravište neće biti smatrani kao prednost.

Naime, relevantan faktor koji određuje da li strani državljanin u postupku podnošenja zahteva za privremeni boravak u Srbiji prethodno treba da pribavi vizu D, jeste državljanstvo koje poseduje.

8. Mogu li da putujem ili ostanem unutar Šengenske zone ako imam odobren privremeni boravak u Srbiji?

Šengen uredbe su u skladu sa državljanstvom posetioca. Dakle, ako je država čiji je stranac državljanin na listi država koje su u viznom režimu za zemlje Šengena, privremeni boravak u Srbiji neće promeniti status stranog državljanina i njegove obaveze. Uvek je potrebno proveriti uslove putovanja u treće države u propisima tih država.

9. Mogu li da produžim zahtev za privremeni boravak u Srbiji ukoliko i dalje imam pravni osnov za boravak u Srbiji?

Privremeni boravak može biti produžen dokle god strani državljanin ima pravni osnov za podnošenje zahteva za produženje privremenog boravka. Ipak, imajući u vidu da nadležni organ preispituje svaki zahtev, pored formalnih uslova koji se moraju ispuniti, ukoliko strani državljanin ne provede više od polovine odobrenog vremena u Srbiji, zahtev za produženje privremenog boravka će biti odbijen.

10. Mogu li da dobijem privremeni boravak u Srbiji ukoliko sam u penziji?

Bez obzira na to što činjenica da strani državljanin prima penziju implicira da on ne predstavlja opasnost da postane primalac socijalne pomoći, ovo samo po sebi nije dovoljan razlog da mu bude odobren privremeni boravak, niti predstavlja pravni osnov za apliciranje za privremeni boravak u Srbiji.

11. Da li je neophodno da fizički budem prisutan u Srbiji radi podnošenja zahteva za privremeni boravak?

Zahtev za privremeni boravak u Srbiji možete podneti i elektronski, čak i pre dolaska u Srbiju. Ovo je novina koja je počela da se sprovodi krajem 2021. godine.

12. Želim da se preselim u Srbiju i podnesem zahtev za stalni boravak u Srbiji

Stranom državljaninu može biti odobreno stalno nastanjenje ukoliko je proveo 5 godina u kontinuitetu u Srbiji po osnovu odobrenog privremenog boravka ili ako je proveo 3 godine ukoliko je njegov/njen supružnik državljanin Srbije.

Takođe, potrebno je da stranac ispuni još jedan uslov. Stranac u navedenom period ne sme da provede 6 meseci van Srbije u kontinuitetu, ili ukupno 10 meseci tokom više putovanja. S druge strane, državljani sa privremenim boravkom kojima je obnovljen privremeni boravak po osnovu studiranja nemaju pravo na podnošenje zahteva za stalno nastanjenje u Srbiji.

Najčešće zablude povodom sticanja srpskog državljanstva

boravak u srbiji za strance

1. Moj supružnik je državljanin Srbije i živimo u inostranstvu, imam li pravo na srpsko državljanstvo?

Državljanstvo po osnovu braka je uobičajeno u mnogim državama širom sveta. Ipak, bilo bi pogrešno zaključiti da je dovoljno biti u bračnoj zajednici kako biste stekli državljanstvo zemlje Vašeg bračnog druga.

Naime, pravni uslovi za sticanje državljanstva su najstroži propisi u okviru imigracionog prava, te različite države propisuju dodatna pravila za sticanje državljanstva po osnovu braka.

Srpski zakon propisuje različite faze koje strani državljanin, supružnik srpskog državljanina, mora proći u toku postupka sticanja državljanstva kako bi ispunio uslove koji bi se mogli ceniti kao neophodni za podnošenje zahteva za prijem u državljanstvo.

Na primer, veoma je važno znati da ne možete steći državljanstvo po osnovu braka ako Vi i Vaš bračni drug takođe ne živite u Srbiji.

Supružnik srpkog državljanina može podneti zahtev za državljanstvo samo ukoliko već ima dozvolu za stalni boravak u Srbiji.

Shodno tome, pre nego što ostvari uslove za podnošenje zahteva za državljanstvo, strani državljanin mora ispuniti pravila za odobrenje privremenog boravka i stalnog nastanjenja. Na primer, u ovom slučaju, strani državljanin može podneti zahtev za državljanstvo nakon samo tri godine kontinuiranog boravka u Srbiji, umesto 5 godina kontinuiranog boravka, i mogu podneti zahtev odmah nakon stečene dozvole za stalno nastanjenje.

2. Moj predak je rođen na teritoriji Srbije i imao je jugoslovensko državljanstvo, želim da podnesem zahtev za državljanstvo po osnovu porekla

boravak u srbiji za strance

Zakon o državljanstvu Republike Srbije (dalje: Zakon)propisuje uslove za sticanje srpskog državljanstva po osnovu rođenja na teritoriji Srbije, po prijemu, sticanje državljanstva poreklom i po osnovu međunarodnih ugovora.

Sticanje srpskog državljanstva po osnovu porekla je omogućeno licima čiji su roditelji ili roditelj bili državljani Srbije u trenutku rođenja podnosioca zahteva za prijem u državljanstvo ili lica čiji su preci bili pripadnici srpskog naroda i koji su se izjašnjavali kao takvi, što je slučaj za izbeglice iz Jugoslavije, državljane nekih od bivših republika Jugoslavije.

Tačnije, može se zaključiti da je državljanstvo po osnovu porekla u Srbiji namenjeno pripadnicima srpskog naroda koji su se vremenom raselili po svetu.

Stoga, nije dovoljno samo imati daljeg pretka koji je rođen u Srbiji ili koji je državljanin Srbije kako biste stekli srpsko državljanstvo. Potrebno je da dokažete svoju pripadnost srpskom narodu.

3. Mogu li da steknem srpsko državljanstvo kroz investicije?

Zakon ne predviđa mogućnost mogućnost sticanja srpskog državljanstva kroz investicije. Sa druge strane, Zakon predviđa izuzetne slučajeve kada je moguće dobiti srpsko državljanstvo ukoliko nadležno ministarstvo i Vlada Republike Srbije smatraju da je strani državljanin lice čija je naturalizacija od interesa za Republiku Srbiju.

Obrazloženje za ove slučajeve je to što je naturalizacija ovih lica od velike važnosti i interesa za Republiku Srbije. Finansijski aspekti u ovom slučaju nisu zvanični, i ne predstavljaju zakonski osnov za sticanje državljanstva.

Dakle, investitor će možda steći neke pogodnosti prilikom značajne investicije, ali to je izuzetak i ne postoji minimalan iznos investicije propisan Zakonom, za koji bi se moglo reći da je dovoljan da bi stekao državljanstvo Srbije. Vlada odlučuje u svakom pojedinačnom slučaju i takav postupak se smatra velikim izuzetkom, i ne tako čestim načinom sticanja državljanstva Srbije.

Nakon što se ispune svi zvanični, formalni uslovi, važno je imati u vidu da nadležni organ ima diskreciono pravo da procenjuje i druge faktore, te da na osnovu celokupnog sagledavanja slučaja odluči da li je zahtev opravdan ili ne. Takva je procedura kako prilikom postupka za prijem u državljanstvo Srbije, tako i prilikom podnošenja zahteva zaodobrenje boravka u Srbiji.. Iz tog razloga, svaka odluka je zasnovana na diskrecionom pravu i slobodi ovlašćenog državnog organa.

Najnovije:

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama