7 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Kako do srpskog državljanstva na osnovu braka?

26/06/2024

Svedoci smo vremena gde sve više ljudi putuje, seli se i radi u inostranstvu, što dovodi do sve češće pojave mešovitih brakova. Njih je sve više na svetskom planu, a ovaj trend nije zaobišao ni Srbiju.

Ako ste u braku sa srpskim državljaninom, možda se pitate kako dobiti srpsko državljanstvo? U ovom tekstu odgovorićemo na pitanje kako supružnici srpskih državljana mogu steći državljanstvo Srbije na osnovu braka.

Da li je postojanje braka osnov za sticanje državljanstva Srbije?

Prema Zakonu o državljanstvu Republike Srbije (dalje: Zakon), stranci koji su u braku sa državljaninom Srbije imaju pravo da podnesu zahtev za sticanje državljanstva. Važno je razumeti koji uslovi moraju biti ispunjeni i koje korake treba preduzeti.

Možemo uzeti za primer Gisele iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), koja je došla u Beograd jer je čula da postoje mnogi benefiti za život stranih državljana u Srbiji. Tokom privremenog boravka u Srbiji na osnovu posedovanja firme, zaljubila se u mladog Beograđanina, Nikolu. Nakon veze od godinu dana, odlučili su da se venčaju i započnu zajednički život u Beogradu.

Pre svega, Gisele se verovatno pita da li mora da menja svoj osnov privremenog boravka u Srbiji, jer su se okolnosti pod kojim boravi, i pod kojim će boraviti u budućnosti, promenile. Pored toga, budući da emotivni odnos lepo napreduje, partneri su odlučili da se venčaju. Međutim, Gisele nije sigurna da li bi joj brak sa državljaninom Srbije predstavljao osnov za sticanje državljanstva.

S tim u vezi, dolazimo do glavnog pitanja – da li je činjenica postojanja braka sa državljaninom Srbije jedini uslov za sticanje državljanstva? Da li postoje još neki uslovi koji treba da budu ispunjeni?

Uslovi za sticanje državljanstva Srbije na osnovu braka

Da biste dobili državljanstvo Srbije po osnovu braka, morate ispuniti sledeće uslove:

 • Dužina braka: Morate biti u braku sa državljaninom Srbije najmanje tri godine. Ovaj uslov važan je jer pokazuje stabilnost i ozbiljnost veze.

 

Sada, nakon tri godine srećnog braka, Gisele se pita da li ispunjava uslov za dobijanje srpskog državljanstva na osnovu braka. Naime, Zakon zahteva da brak traje određeni period pre nego što strani državljanin može podneti zahtev za državljanstvo. Gisele smatra da, nakon tri godine stabilnog i ozbiljnog braka sa Nikolom, ispunjava ovaj uslov i da može započeti proceduru za dobijanje srpskog državljanstva. Međutim, pre nego što započne proceduru, Gisele mora da ispuni još neke uslove za sticanje državljanstva, a jedan se tiče njenog boravka u Srbiji.

 • Stalni Boravak: U slučaju da se odlučite da podnesete zahtev za sticanje državljanstva na osnovu braka, morate ispuniti još jedan uslov – kvalifikovani boravak. Drugim rečima, podnosilac zahteva mora imati odobren stalni boravak (dozvolu za stalno nastanjenje). Više o boravku i dozvoli za boravak stranaca pogledajte na našem blogu.

 

Da bi se odobrilo stalno nastanjenje, potrebno je da strani državljanin dokaže boravak u zemlji, uz ispunjenje nekog od dodatnih uslova. Usled poslednjih izmena Zakona o strancima, strani državljani mogu zahtevati stalno nastanjenje nakon tri godine kontinuiranog privremenog boravka u Republici Srbiji. U konkretnom slučaju, bitno je ukazati da osnov po kom se aplicira za stalno nastanjenje, treba da bude postojanje bračne zajednice sa državljaninom Republike Srbije.

 • Pisana izjava: Državljanstvo možete steći samo ako podnesete pisanu izjavu da Republiku Srbiju smatrate svojom državom.
 • Integracija u društvo: Bilo bi poželjno dokazati da ste se integrisali u srpsko društvo. Ovo može uključivati poznavanje srpskog jezika, kulture i običaja. Iako ovo nije strogo zakonski zahtev, može vam pomoći u procesu.
 • Bezbednosne provere: Kao deo procedure, prolazite kroz bezbednosno-informativne provere kako bi se osiguralo da sa aspekta nacionalne sigurnosti nema nikakve prepreke da postanete državljanin Republike Srbije.

 

Možda se pitate pod kojim uslovima strani državljani mogu zaključiti brak sa državljaninom Srbije, što je naravno preduslov za sticanje državljanstva po osnovu braka.

Ovakav mešoviti brak se može zaključiti pod istim uslovima koji su predviđeni i za domaće državljane u Porodičnom zakonu. S druge strane, procedura zaključenja braka ima određene specifičnosti.

Naime, strani državljanin mora da podnese sledeće dokumente:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uverenje o slobodnom bračnom stanju
 • Važeći pasoš

 

Dalje, potrebni dokumenti moraju biti propisno legalizovani i prevedeni.

Prevod

Sva navedena dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena od strane ovlašćenog sudskog prevodioca. Overeni prevod dokumenata može biti sačinjen u državi porekla dokumenta ili u državi u kojoj će biti upotrebljena – dakle, u Srbiji.

Legalizacija

Dokumenta stranog državljanina moraju biti i propisno legalizovana. U tom slučaju potrebno je sprovesti postupak legalizacije dokumenta. U zavisnosti od toga da li je država porekla članica Haške konvencije, biće potreban pečat apostille, odnosno tzv. puna legalizacija.

Prisustvo sudskog tumača

Takođe, neophodno je prisustvo sudskog tumača za odgovarajući jezik kojim se supružnik, koji je strani državljanin, koristi. Ako Vaš budući supružnik nije državljanin Srbije i ne govori srpski jezik, biće potrebno prisustvo sudskog prevodioca na sam dan venčanja, a često i prilikom zakazivanja venčanja kod matičara.

Tako su Gisele i Nikola odlučili da se venčaju. Sa propisno legalizovanom neophodnom dokumentacijom otišli su kod nadležnog matičara kako bi zakazali datum ceremonije venčanja. U toku zakazivanja venčanja kao i na sam dan venčanja, Gisele je pratio sudski tumač za engleski jezik, i sve joj simultano prevodio s obzirom da Gisele ne govori dobro srpski jezik. Matičar je, takođe, utvrdio da su ispunjeni svi ostali uslovi za sklapanje braka. Na ovaj način Gisele je stupila u punovažan brak sa Nikolom.

Stalno nastanjenje kao važan korak ka sticanju državljanstva

Sticanje državljanstva Republike Srbije za strane državljane zahteva prethodno dobijanje dozvole za stalno nastanjenje. Ovaj proces podrazumeva dokazivanje dugoročnog boravka u zemlji, uz ispunjenje dodatnog uslova, a što je esencijalni uslov za legalan status i integraciju u lokalnu zajednicu.

Stalno nastanjenje u Srbiji nadležni organ može da odobri strancu ukoliko ispunjava sledeći uslov (a u vezi sa brakom):

 • Ako je do dana podnošenja zahteva za stalno nastanjenje u Republici Srbiji strani državljanin boravio neprekidno duže od 3 godine (ili više) na osnovu odobrenja za privremeni boravak; odnosno 3 godine ukoliko je u braku sa državljaninom Republike Srbije ili sa strancem koji ima stalno nastanjenje.

 

Nakon što strani državljanin zaključi brak sa srpskim državljaninom, po proteku 3 godine može podneti zahtev za stalno nastanjenje, ukoliko je pritom neprekidno boravio u Srbiji za to vreme, na legalno regulisanom privremenom boravku.

U ovom slučaju strani državljanin ispunjava čak dva uslova za sticanje državljanstva po osnovu braka:

 1. Dobija dozvolu za stalni boravak,
 2. Ispunjava uslov dužine trajanja braka.

 

Međutim, treba imati na umu da nadležni organ Ministarstva unutrašnjih poslova može da odobri nastanjenje, što znači u svakom konkretnom slučaju, nadležni organ ima pravo da se koristi svojim ovlašćenje na diskreciono odlučivanje. Drugim rečima, sama činjenica podnošenja zahteva i dostavljanja neophodne dokumentacije, ne podrazumeva automatsko dobijanje pozitivne odluke o istom.

U primeru koji je prethodno naveden, stalno nastanjenje je ključni korak jer osigurava Gisele legalni boravak. Osim toga, predstavlja i neizostavan uslov u procesu naturalizacije, odnosno prijema u srpsko državljanstvo.

Dakle, nakon sklapanja braka, i ispunjenja drugih formalnih zakonskih uslova za stalno nastanjenje, Gisele treba da podnese zahtev nadležnom organu, Ministarstvu unutrašnjih poslova, radi sticanja odobrenja za stalno nastanjenje (dozvole za stalno nastanjenje). Dalje, kako bi se kvalifikovala za podnošenje zahteva za sticanje državljanstva, mora da ispuni i drugi uslov – dužinu trajanja braka od najmanje 3 godine državljaninom Srbije.

Proces podnošenja zahteva za prijem u državljanstvo

Ako smatrate da ispunjavate sve uslove, sledeći korak je podnošenje zahteva. Evo kako izgleda proces:

 1. Prikupljanje dokumentacije: Nakon što prikupite svu potrebnu dokumentaciju potrebno je da je predate nadležnom organu koji vodi postupak sticanja državljanstva. 
 1. Podnošenje zahteva: Nakon što ste prikupili sve dokumente, zahtev za sticanje državljanstva Srbije može se podneti Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno nadležnoj policijskoj upravi. Ukoliko se nalazite u inostranstvu, svoj zahtev možete podneti preko nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije, koje će ga bez odlaganja proslediti Ministarstvu unutrašnjih poslova.
 1. Plaćanje administrativne takse: Deo procesa uključuje i plaćanje administrativne takse za obradu zahteva.
 1. Intervju i Provera: Nakon podnošenja zahteva, može se zahtevati intervju sa službenicima kako bi se proverila verodostojnost vaših tvrdnji i integracija u društvo. Službenici će takođe izvršiti bezbednosne provere.

 

Nakon 3 godine braka sa sprskim državljaninom Nikolom, Gisele je odlučila da podnese zahtev za sticanje državljanstva. Prikupila je potrebne dokumente, uključujući lična dokumenta, potvrdu o postojanju braka i dokaz o kontinuiranom boravku. Svoj zahtev podnela je nadležnom državnom organu. Platila je potrebne administrativne takse i nakon toga je usledio period čekanja na odluku organa. Posle nekog vremena Gisele je primljena u državljanstvo Republike Srbije, na osnovu kog je stekla određena prava.

Prednosti i nedostaci srpskog državljanstva

Sticanje srpskog državljanstva sa sobom nosi brojne prednosti, te ćemo u daljem tekstu prikazati neke od njih.

 • Pravo na rad i boravak u Srbiji bez dodatnih dozvola,
 • Pravo glasa i druga politička prava (aktivno i pasivno biračko pravo),
 • Besplatno školovanje – pravo na besplatno školovanje u osnovnim, srednjim  i visokoškolskim ustanovama koje nije obezbeđeno strancima,
 • Pravo na boravak – Domaći državljani imaju pravo da borave u Srbiji bez vremenskog ograničenja, dok stranci moraju da produže svoj boravak ili da dobiju stalnu boravišnu dozvolu,
 • Pravo na lična identifikaciona dokumenta,
 • Zapošljavanje – pristup određenim poslovima koji su strancima nedostupni, poput poslova u državnoj upravi, policiji, vojsci itd.
 • Sticanje svojine na poljoprivrednom zemljištu

 

S druge strane, ako možemo analizirati ne toliko pozitivne aspekte, reč je o sledećim:

 • Proces prijema u državljanstvo može biti dugotrajan i zahtevati dosta dokumentacije,
 • Administrativni troškovi: postupak sticanja državljanstva iziskuje administrativne troškove, koji pored takse koja se plaća Republici Srbiji, obuhvataju i troškove legalizacije i prevoda dokumenata,
 • Odbijanje zahteva: s obzirom da nadležni organ ima diskreciono ovlašćenje prilikom donošenja odluke, uvek postoji mogućnost da zahtev bude odbijen,
 • Postoje potencijalni izazovi u dokazivanju stvarne namere braka.

 

Postupak dobijanja državljanstva kao što smo rekli može biti dugotrajan. Zahteva dobru pripremu i poznavanje uslova, propisa i drugih stvari od kojih zavisi pozitivan ishod. Ipak, ne mora svako podnošenje zahteva za prijem u državljanstvo da bude stresno.

Često postavljana pitanja od strane klijenata

Kako bismo Vam još bolje približili temu koja interesuje mnoge, u nastavku ćemo prikazati par najčešćih pitanja i odgovara.

 1. Koliko dugo traje proces sticanja državljanstva?

Proces sticanja državljanstva može trajati od nekoliko meseci do godinu dana, zavisno od složenosti vašeg slučaja. Tokom ovog procesa, Ministarstvo unutrašnjih poslova će procesuirati Vaš zahtev, proveriti da li ispunjavate uslove za sticanje državljanstva i obaviti sve potrebne provere pre nego što donese konačnu odluku.

 1. Koji su troškovi podnošenja zahteva?

Troškovi podnošenja zahteva za sticanje državljanstva variraju, ali uvek uključuju administrativne takse i moguće troškove prevoda dokumenata. Iznos administrativnih taksi koje se plaćaju direktno budžetu Republike Srbije zavisi od zakonskih odredbi. Pre podnošenja zahteva, preporučujemo da se informišete o tačnim troškovima kako biste bili spremni.

 1. Šta ako moj zahtev bude odbijen?

Ukoliko je Vaš zahtev odbijen, imate pravo da pokrenete upravni spor pred Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana prijema rešenja kojim je zahtev odbijen.

Upravni spor je posebna vrsta spora u kom se preispituje zakonitost i pravilnost odluke donete u upravnom postupku, kakav je postupak za prijem u državljanstvo. Žalba u konkretnom slučaju nije dopuštena s obzirom da ne postoji viša instanca koja bi odlučivala o njoj.

Novi početak – sticanje državljanstva Srbije

Sticanje državljanstva Srbije po osnovu braka može biti važan korak za mnoge parove koji žele da započnu zajednički život zajedno u Srbiji. Iako proces može delovati složeno, uz  , moguće je uspešno završiti sve korake. Ispunjenje ključnih uslova, kao što su dužina braka, stalni boravak, pisana izjava i bezbednosne provere, omogućava Vam da se kvalifikujete i uspešno ostvarite svoju želju da postanete državljanin Republike Srbije.

Da biste olakšali proces sticanja novog državljanstva i imali sve potrebne informacije na jednom mestu, korisno je konsultovati se sa stručnjakom. Na taj način ćete umanjiti šansu za bilo kakvu grešku u toku postupka za prijem u državljanstvo.

Slični blogovi

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.