NASLEDNO PRAVO

Advokatska kancelarija Žunić zastupa mnoge uspešne pojedince sa prebivalištem u Srbiji ili u inostranstvu u vezi sa njihovim privatnim finasijama, investiranjem i raspoređivanjem imovine u Srbiji.

Našim klijentima je potrebna praktična i detaljna pravna podrška u pogledu raspoređivanja njihove imovine tokom života, kako bi se predupredile nepredviđene posledice i kako bi se izbegla dodatna poreska opterećenja. Naši klijenti pretežno potiču iz reda privrednika, u svojstvu preduzetnika ili samostalnih trgovaca, članova društva sa ograničenom odgovornošču, akcionara i investitora. Planiranje za vreme života je za njih posebno značajno i može da uključuje veoma kompleksna pitanja u vezi sa različitim oblicima njihove imovine. Cilj Advokatske kancelarije Žunić je da predvidi svaki mogući budući scenario i da osigura da će imovina biti raspodeljena u skladu sa voljom ostavioca za vreme njegovog života. Tipični primeri naših usluga su:

  • Sastavljanje testamenta;
  • Sastavljanje svih vrsta naslednopravnih ugovora, sa posebnim fokusom na ugovor o doživotnom izdržavanju;
  • Plan privatnog investiranja i donacija;
  • Analiza ugovora između članova društva
  • Poništaj ili raskid ugovora o doživotnom izdržavanju, kao i poništaj testamenta
  • Zastupanjena ostavinskim raspravama i svim vrstama sporova koji proističu iz nasledno pravnih odnosa.