LAKŠE DO RADNIH DOZVOLA ZA STRANCE U SRBIJI?

dozvola za rad stranaca u Srbiji, radna dozvola za strance

Zakon o zapošljavanju stranaca iz 2014. godine uređuje uslove i postupak za zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji, kao i druga pitanja značajna za pitanja zapošljavanja i radne dozvole stranaca u Srbiji (u daljem tekstu: Zakon). Ovaj propis se primenjuje na strance koji se zapošljavaju u Republici Srbiji ukoliko su ispunjeni uslovi utvrđeni zakonom, odnosno važećim međunarodnim ugovorom. Od posebnog značaja je odredba Zakona kojom je ustanovljen jednak položaj stranaca koji se zapošljavaju u Republici Srbiji u smislu jednakih prava i obaveza u pogledu rada, zapošljavanja i samozapošljavanja.

Izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca iz decembra 2017. godine izvršene su određene modifikacije navedenog propisa.

Pre svega, pri određenju poslodavca, pored domaćeg i strano pravno ili fizičko lice registrovano za obavljanje delatnosti u Republici Srbiji, kao i ogranak i predstavništvo stranog poslodavca registrovanog za obavljanje delatnosti u Republici Srbiji, ulaze pod obuhvat Zakona. Na ovaj način proširen je broj poslodavaca na koje se Zakon primenjuje, čime je poboljšan položaj stranih državljana u pogledu zapošljavanja na teritoriji Srbije.

Sa druge strane, proširen je broj kategorija lica na koja se Zakon ne primenjuje. Naime, uslovi za zapošljavanje stranaca ne primenjuju se na zapošljavanje stranca koji je član porodice člana diplomatsko – konzularnog predstavništva države sa kojom Republika Srbija ima zaključen dvostrani međunarodni ugovor kojim se licu omogućava obavljanje plaćene delatnosti u Republici Srbiji.

Takođe, pored već postojećeg pravila da se radna dozvola za rad u Srbiji za posebne slučajeve zapošljavanja izdaje na zahtev poslodavca za upućena lica, nezavisne profesionalce, kao i za kretanje u okviru privrednog društva, predviđeno je i novo pravilo po kome se ta dozvola izdaje i za slučaj osposobljavanja i usavršavanja.

Sa tim u vezi, a na osnovu potpuno novog člana 22a, radna dozvola za osposobljavanje i usavršavanje izdaje se na zahtev poslodavca, odnosno stranca, a u cilju obavljanja obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, kao i stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja. Uslovi za njeno izdavanje jesu da stranac poseduje odobrenje za privremeni boravak u Republici Srbiji, kao i zaključen ugovor sa poslodavcem o obavljanju nabrojanih aktivnosti. Pri tome, ugovor mora da sadrži određenje mesta i roka trajanja. Radna dozvola se izdaje na period trajanja nabrojanih sadržaja, a najduže godinu dana, uz mogućnost produženja u trajanju od još godinu dana.

Prema članu 19 Zakona, radna dozvola za lica upućena u Srbiju, a zaposlena kod stranog poslodavca, izdaje se na zahtev poslodavca u Srbiji radi obavljanja poslova ili vršenja usluga na teritoriji Republike Srbije. Navedena radna dozvola izdaje se za period za koji je zaključen ugovor između poslodavca za koga se vrše usluge i stranog poslodavca, ali najduže do godinu dana. Novinu predstavlja stav 4 predmetnog člana koji propisuje da se radna dozvola za upućena lica može produžiti najduže do dve godine, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja, a po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za oblast kojom se uređuje delatnost poslodavca za poslove ili usluge od interesa za Republiku Srbiju.

Predviđeno je i produžavanje radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva, u smislu privremenog upućivanja, odnosno premeštaja zaposlenog, a izuzetno i pripravnika, na rad iz inostranstva u ogranak, odnosno zavisno privredno društvo koje je registrovano u Srbiji. Naime, do donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, bilo je predviđeno da se radna dozvola za navedene aktivnosti izdaje na period dok traje privremeni boravak, a najduže u trajanju od godinu dana. Međutim, na osnovu izmene uvedene označenim zakonom, radna dozvola se može produžiti najduže do dve godine, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja, a po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za oblast kojom se uređuje delatnost poslodavca za poslove ili usluge od interesa za Republiku Srbiju.

Najnovije:

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama