Stupili na snagu 01/11/2022 godine

 

Opšti uslovi poslovanja Zunic Law

Ovi Opšti uslovi poslovanja (u daljem tekstu: „Opšti uslovi poslovanja”) predstavljaju pravila u skladu sa kojim se pružaju usluge od strane svakog od advokata u okviru Zajedničke advokatske kancelarije Žunić (u daljem tekstu zajednički označeni kao „Partneri”, „mi” ili „Zunic Law” ili pojedinačno kao „Partner”).

 

Ugovor između Klijenta i Zunic Law u pogledu pružanju advokatskih usluga od strane Zunic Law (dalje: „Ugovor o zastupanju”) može biti zaključen na jedan od sledećih načina:

 

 • potpisivanjem pisanog dokumenta (uključujući elektronski potpis),
 • razmenom email-ova između Klijenta i Zunic Law kojim Klijent potvrđuje angažman za usluge definisane u takvoj korespondenciji,
 • plaćanjem profakture ili fakture izdate od strane Zunic Law.

 

Opšti uslovi poslovanja predstavljaju osnovu za pružanje naših usluga i primenjuju se na sve buduće upite i instrukcije koje date Zunic Law od strane Klijenta. Opšti uslovi poslovanja predstavljaju celokupan Ugovor o pružanju pravnih usluga ili su deo Ugovora o pružanju pravnih usluga i obavezujući su za Zunic Law i Klijenta. Stoga, molimo vas da pažljivo pročitate i razumete ove uslove u potpunosti. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, slobodno nas kontaktirajte pre nego što ostvarite saradnju sa Zunic Law.

 

Definicije iz Ugovora o zastupanju se primenjuju i ovde.

 

Ova Politika privatnosti primenjuje se na:

 

Sadržaj

1. UVODNE ODREDBE
2. ODNOS SA KLIJENTIMA
3. PRUŽANJE USLUGA
4. PREVODILAČKE USLUGE
5. NAKNADE I TROŠKOVI
6. FAKTURE I PLAĆANJA
7. ZASTUPANJE U SUDSKIM SPOROVIMA
8. POREZ NA DODATU VREDNOST (PDV)
9. INTELEKTUALNA SVOJINA
10. KOMUNIKACIJA
11. KNOW YOUR CLIENT (KYC) PROCEDURE
12. DOKUMENTACIJA I ARHIVIRANJE
13. VIŠA SILA
14. SUKOB INTERESA
15. POVERLJIVE INFORMACIJE
16. OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI
17. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
18. PRESTANAK PRUŽANJA USLUGE
19. REFERENCE
20. MERODAVNO PRAVO I REŠAVANJE SPOROVA
21. DELIMIČNA NIŠTAVOST
22. CELOKUPAN UGOVOR
23. IZMENE OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA

1. Uvodne odredbe

Ovi Opšti uslovi poslovanja (u daljem tekstu: “Opšti uslovi poslovanja“) predstavljaju pravila prema kojima se pružaju usluge od strane svakog od advokata unutar Zajedničke advokatske kancelarije Žunić (du daljem tekstu zajednički  “Partneri“, “mi” ili “Zunic Law”, ili pojedinačno  “Partner“).

 

Ugovor između Klijenta i Zunic Law u vezi sa pružanjem pravnih usluga od strane Zunic Law (dalje u tekstu: “Ugovor o pružanju pravnih usluga“) može biti zaključen na jedan od sledećih načina:

 

 • potpisivanjem pismenog dokumenta (uključujući elektronski potpis),
 • razmenom elektronske pošte između Klijenta i Zunic Law kojom se potvrđuje angažovanje za usluge definisane u takvoj korespondenciji,
 • plaćanjem profakture ili fakture koji je izdao neko od članova Zunic Law tima.

 

Opšti uslovi poslovanja predstavljaju osnovu na kojoj pružamo naše usluge i primenjuje se na sve buduće upite i instrukcije koje Klijent daje Zunic Law. Opšti uslovi poslovanja čine celokupan Ugovor o pružanju pravnih usluga ili su deo Ugovora o pružanju pravnih usluga i obavezujući su za Zunic Law i Klijenta. Stoga, molimo vas da se pobrinete da ih pažljivo pročitate i razumete. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas pre nego što angažujete Zunic Law.

 

Definicije korišćene u Ugovoru o pružanju pravnih usluga takođe važe i ovde.

 

U skladu sa zahtevom Klijenta, Zunic Law će pružiti pravne i savetodavne usluge, kao i svu pravnu podršku u vezi sa realizacijom ciljeva Klijenta i ostvarivanjem Klijentovih prava, u skladu sa pravilima struke i instrukcijama Klijenta.

 

Usluge će biti pružene od strane Partnera ili člana Zunic Law tima, po isključivom nahođenju Partnera.

 

2. Odnos sa klijentima

Jedan ili više Partnera će biti nadležni za komunikaciju sa Klijentom. Pored Partnera, advokat saradnik može biti u komunikaciji sa Klijentom, kao i advokatski pripravnik uz nadzor Partnera ili advokata saradnika, a sve u cilju efikasnog pružanja usluge visokog kvaliteta.

Nakon što se Klijent obrati Zunic Law, Zunic Law će nastojati da u što kraćem roku Klijentu pruži odgovor. U cilju pružanja kvalitetne usluge, Zunic Law može tražiti od Klijenta dodatna pojašnjenja i neophodne informacije.

 

Ukoliko angažman Zunic Law uključuje zastupanje pred sudovima i drugim nadležnim organima ili trećim licima, Zunic Law će pripremiti adekvatno punomoćje, neophodno za preduzimanje radnji pred sudovima i nadležnim organima u ime i za račun Klijenta. Nakon toga, Zunic Law dostavlja Klijentu predlog punomoćja, čijim potpisivanjem Klijent ovlašćuje Partnere, advokate saradnike i advokatske pripravnike navedene u punomoćju da preduzmu radnje koje su predmet punomoćja. Zunic Law će postupati u najboljoj veri, u skladu sa načelom savesnosti i poštenja i najboljim interesima Klijenta.

 

Ugovor između Klijenta i Zunic Law u vezi sa pružanjem pravnih usluga od strane Zunic Law (dalje u tekstu: “Ugovor o pružanju pravnih usluga“) može biti zaključen na jedan od sledećih načina:

 

 • potpisivanjem pismenog dokumenta (uključujući elektronski potpis),
 • razmenom elektronske pošte između Klijenta i Zunic Law kojom se potvrđuje angažovanje za usluge definisane u takvoj korespondenciji,
 • plaćanjem profakture ili fakture koji je izdao neko od članova Zunic Law tima.

 

Opšti uslovi poslovanja predstavljaju osnovu na kojoj pružamo naše usluge i primenjuje se na sve buduće upite i instrukcije koje Klijent daje Zunic Law. Opšti uslovi poslovanja čine celokupan Ugovor o pružanju pravnih usluga ili su deo Ugovora o pružanju pravnih usluga i obavezujući su za Zunic Law i Klijenta. Stoga, molimo vas da se pobrinete da ih pažljivo pročitate i razumete. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas pre nego što angažujete Zunic Law.

 

Definicije korišćene u Ugovoru o pružanju pravnih usluga takođe važe i ovde.

U skladu sa zahtevom Klijenta, Zunic Law će pružiti pravne i savetodavne usluge, kao i svu pravnu podršku u vezi sa realizacijom ciljeva Klijenta i ostvarivanjem Klijentovih prava, u skladu sa pravilima struke i instrukcijama Klijenta.

 

Usluge će biti pružene od strane Partnera ili člana Zunic Law tima, po isključivom nahođenju Partnera.

 

3. Pružanje usluga

Zunic Law će pravne usluge pružati u dogovorenom obimu i u skladu sa instrukcijama Klijenta. Dogovoreni obim posla može biti izmenjen zaključenjem potpisanog (uključujući elektronski potpis) aneksa Ugovora o zastupanju u pisanoj formi ili razmenom email-ova između Klijenta i Zunic Law.

 

Zunic Law neće snositi odgovornost ukoliko ne pruži savet ili komentar u vezi sa bilo kojim pitanjem koji nije sastavni deo ugovorenog obima posla ili ukoliko Klijent nije dao instrukciju za pružanje pravnog saveta ili komentara u vezi sa takvim pitanjem.

 

Zunic Law će usluge pružati isključivo u skladu sa instrukcijama Klijenta i u na osnovu dokumentacije i informacija koje Klijent dostavi. Ukoliko to Zunic Law smatra potrebnim i u slučaju da imamo sve potrebne informacije, Zunic Law će upozoriti Klijenta na eventualne posledice datih instrukcija. Važno je da Klijent prilikom angažmana dostavi Zunic Law svu relevantnu dokumentaciju i saopšti sve bitne informacije za pružanje adekvatne usluge. Ukoliko Klijent ne dostavi sve potrebne informacije i dokumentaciju, Zunic Law neće snositi odgovornost za bilo kakav nedostatak i/ili propust koji bi eventualno nastao usled nedostatka potpunih informacija i dokumentacije.

 

Pored Partnera, odnosno advokata saradnika i/ili advokatskih pripravnika koji rade na konkretnom slučaju, s vremena na vreme se može javiti potreba za konsultovanjem drugih članova Zunic Law specijalizovanih u određenoj oblasti, a u pogledu određenih aspekata prava iz njihove uže specijalnosti. Dodatno, Klijent razume i saglasan je da Zunic Law ima pravo da, sa ciljem pribavljanja informacija neophodnih za pružanje usluga, diskutuje određena pitanja sa drugim savetnicima Klijenta kao što su knjigovođa, tehnički tim i sl. Pored toga, u slučaju potrebe za uslugama trećeg lica u vezi sa Klijentovim predmetom, Zunic Law će angažovati takve pružaoce usluga i preduzeti neophodne mere za obezbeđenje poverljivosti i sigurnosti podataka i dokumenata Klijenta.

 

Usluge koje Zunic Law pruža podrazumevaju isključivo usluge u vezi sa pravnim pitanjima i ne uključuju pružanje usluga iz drugih oblasti (kao što su finansije, računovodstvo, poslovno savetovanje itd.).

 

Određene oblasti prava nisu u dovoljnoj meri razvijene u Republici Srbiji, te ne postoji dovoljno prakse sudova i državnih organa ili je takva praksa neujednačena. U takvim slučajevima, Zunic Law će postupati u dobroj veri, u skladu sa načelom savesnosti i poštenja i na osnovu najboljeg razumevanja i tumačenja konkretnog pitanja, uzimajući u obzir lične interese Klijenta, a sve u cilju pružanja kvalitetne usluge.

 

Zunic Law pruža svoje usluge na teritoriji Republike Srbije i u vezi sa pravom Republike Srbije. U zavisnosti od okolnosti slučaja i u skladu sa zahtevom Klijenta, Zunic Law može pružati usluge i na teritorijama drugih država, te preduzimati određene radnje koje su u Klijentovom interesu (sastanci, prikupljanje dokumentacije i sl.). Na osnovu generalnog znanja i iskustva njenih članova, Zunic Law može pružiti i mišljenje u vezi sa pravom drugih jurisdikcija, što mora biti posebno predviđeno Ugovorom o zastupanju u pisanoj formi. Zunic Law neće snositi odgovornost za bilo koji savet pružen od strane advokata iz druge jurisdikcije koji je na osnovu instrukcije Zunic Law pružao pravne savete Klijentu, i svi zahtevi koji se odnose na usluge pružene od strane takvih advokata moraju biti upućeni direktno tim advokatima.

 

Nakon što se Klijent obrati Zunic Law, Zunic Law će nastojati da u što kraćem roku Klijentu pruži odgovor. U cilju pružanja kvalitetne usluge, Zunic Law može tražiti od Klijenta dodatna pojašnjenja i neophodne informacije.

 

Ukoliko angažman Zunic Law uključuje zastupanje pred sudovima i drugim nadležnim organima ili trećim licima, Zunic Law će pripremiti adekvatno punomoćje, neophodno za preduzimanje radnji pred sudovima i nadležnim organima u ime i za račun Klijenta. Nakon toga, Zunic Law dostavlja Klijentu predlog punomoćja, čijim potpisivanjem Klijent ovlašćuje Partnere, advokate saradnike i advokatske pripravnike navedene u punomoćju da preduzmu radnje koje su predmet punomoćja. Zunic Law će postupati u najboljoj veri, u skladu sa načelom savesnosti i poštenja i najboljim interesima Klijenta.

 

Ugovor između Klijenta i Zunic Law u vezi sa pružanjem pravnih usluga od strane Zunic Law (dalje u tekstu: “Ugovor o pružanju pravnih usluga“) može biti zaključen na jedan od sledećih načina:

 

 • potpisivanjem pismenog dokumenta (uključujući elektronski potpis),
 • razmenom elektronske pošte između Klijenta i Zunic Law kojom se potvrđuje angažovanje za usluge definisane u takvoj korespondenciji,
 • plaćanjem profakture ili fakture koji je izdao neko od članova Zunic Law tima.

 

Opšti uslovi poslovanja predstavljaju osnovu na kojoj pružamo naše usluge i primenjuje se na sve buduće upite i instrukcije koje Klijent daje Zunic Law. Opšti uslovi poslovanja čine celokupan Ugovor o pružanju pravnih usluga ili su deo Ugovora o pružanju pravnih usluga i obavezujući su za Zunic Law i Klijenta. Stoga, molimo vas da se pobrinete da ih pažljivo pročitate i razumete. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas pre nego što angažujete Zunic Law.

 

Definicije korišćene u Ugovoru o pružanju pravnih usluga takođe važe i ovde.

 

U skladu sa zahtevom Klijenta, Zunic Law će pružiti pravne i savetodavne usluge, kao i svu pravnu podršku u vezi sa realizacijom ciljeva Klijenta i ostvarivanjem Klijentovih prava, u skladu sa pravilima struke i instrukcijama Klijenta.

 

Usluge će biti pružene od strane Partnera ili člana Zunic Law tima, po isključivom nahođenju Partnera.

4. Prevodilačke usluge

Na zahtev Klijenta Zunic Law može pružiti i usluge internog predvođenja sa srpskog na engleski jezik i obrnuto. Prevodilački tim Zunic Law će, u saradnji sa Partnerom i/ili advokatom saradnikom, izvršiti prevođenje.

 

Ukoliko ne bude u mogućnosti da Klijentu pruži prevodilačke usluge, Zunic Law  će rado pomoći Klijentu u organizovanju prevoda i angažovanju ovlašćenih sudskih tumača. U tom slučaju Zunic Law neće snositi odgovornost za njihov rad.

5. Naknade i troškovi

Svaka ponuda dostavljena od strane Zunic Law ima rok važenja 30 dana, osim ukoliko drugačije nije predviđeno u samoj ponudi.

 

Zunic Law primenjuje standardne cene naknade koje važe u momentu otpočinjanja saradnje sa Klijentom (u daljem tekstu: “Standardne naknade“). Ukoliko Klijent izričito  zatraži u pisanoj formi, Zunic Law će pružiti procenu troškova pre početka pružanja usluga. Ukoliko Klijent angažuje Zunic Law kao što je naznačeno u Odeljku 1, a bez prethodne procene, Klijent se slaže sa Standardnim Cenama.

 

Osim ukoliko drugačije nije predviđeno Ugovorom o zastupanju, naknada Zunic Law će se zasnivati na vremenu koji smo proveli radeći na predmetu konkretnog Klijenta, a biće obračunata prema satnicama koje su predviđene Ugovorom o zastupanju. Utrošeno vreme na radu na predmetu za Klijenta uključuje vreme provedeno na sastancima sa Klijentom ili trećim licima prema uputstvima Klijenta, pripremu i rad na dokumentima, kao i usmenu i pisanu komunikaciju između Klijenta i članova tima Zunic Law.

 

U slučaju da je naknada ugovorena u fiksnom iznosu, Zunic Law neće naplaćivati bilo kakvu dodatnu naknadu, osim ukoliko je obim i priroda posla drugačija od ugovorene, o čemu će Klijent biti unapred obavešten. Procena visine naknade (za razliku od fiksno ugovorene naknade) predstavlja smernicu na osnovu koje će Klijent moći da donese odluku o angažovanju Zunic Law. Prilikom procenjivanja visine naknade, Zunic Law će uzeti u obzir sve relevantne faktore, uključujući ali ne ograničavajući se na složenost zadatka, vrednost predmeta, broj ili količinu dokumentacije koju je potrebno analizirati, itd.

 

Ukoliko fiksna naknada obuhvata dostavljanje druge verzije nakon što Klijent dostavi povratne informacije na prvu verziju dokumenta, takve povratne informacije Klijenta će se uzeti u obzir samo ako Klijent dostavi povratne informacije u roku od 3 meseca od dostavljanja prve verzije.

 

Naknada za bilo koju dodatnu uslugu koju Klijent zahteva a koja nije obuhvaćena prethodno ugovorenim obimom usluga obračunavaće se na osnovu satnice predviđene Ugovorom o zastupanju.

 

Ukoliko Klijent angažuje Zunic Law za zastupanje pred sudovima, naknada Zunic Law će biti obračunata prema zvaničnoj Advokatskoj tarifi, važećoj u trenutku preduzimanja radnje.

 

Angažovanjem Zunic Law, Klijent ovlašćuje Zunic Law da snosi troškove i izdatke koje Zunic Law smatra neophodnim za izvršenje posla. Zunic Law će tražiti od klijenta da nadoknadi sve troškove koji su nastali kao posledica rada na Klijentovom slučaju u trenutku kada oni nastanu a najkasnije prilikom izdavanja fakture za mesec u kome su takvi troškovi nastali. U nekim slučajevima, Zunic Law će tražiti od Klijenta da troškove plati unapred. Troškovi uključuju, između ostalog, sudske i administrativne takse, plaćanje kurirskih službi, naknade za specijalizovana lica angažovana uz odobrenje Klijenta, troškove prevoza, putne troškove i troškove smeštaja koji nastanu prilikom rada na predmetu Klijenta. Ova lista troškova nije konačna. Ukoliko vrednost pojedinačnog troška prelazi iznos od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja, Zunic Law će prethodno zatražiti pisanu saglasnost Klijenta za snošenje takvog troška.

 

Zunic Law zadržava pravo da zatraži plaćanje ugovorene naknade ili dela ugovorene naknade unapred.

6. Fakture i plaćanja

Prilikom započinjanja saradnje, prvi set usluga (ne uključujući inicijalne konsultacije, ako je primenljivo) za novog Klijenta biće naplaćen unapred, osim ukoliko drugačije nije izričito ugovoreno u pisanoj formi. Klijent razume i saglasan je da Zunic Law nije u obavezi da započne sa pružanjem usluga pre nego što primi uplatu.

 

Zunic Law će izdati fakturu ili profakturu u elektronskom obliku i dostaviti je putem email adrese, najkasnije do 10. u mesecu za prethodni mesec. Klijent se obavezuje da izvrši plaćanje po fakturi ili profakturi u roku od 8 (osam) dana od dana prijema fakture, odnosno profakture. Ukoliko je fiksna naknada ugovorena za rad na konkretnom predmetu, Zunic Law će izdati fakturu najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana završetka ugovorenog posla. Klijent će platiti zakonsku zateznu kamatu na svaki dospeli neplaćeni iznos naknade po stopi zatezne kamate u Srbiji važećoj u trenutku dospelosti naknade.

 

Ukoliko je naknada ugovorena u stranoj valuti, a faktura se izdaje domaćem pravnom licu, naknada će biti iskazana u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja fakture.

 

Ako se prilikom plaćanja od Klijenta traži da odbije ili zadrži bilo koje poreze ili druge iznose (kao što su troškovi banke) od bilo kog iznosa koji je naveden u fakturi u bilo kojim okolnostima, Klijent će snositi takve poreze ili druge iznose i osigurati da AK Žunić primi pun neto iznos naveden u fakturi, bez bilo kakvog odbitka ili zadržavanja.

 

Klijent snosi odgovornost za izmirenje naknade bez obzira na to da li sam vrši plaćanje ili uplatu vrši drugo lice u ime Klijenta.

7. Zastupanje u sudskim sporovima

Ukoliko Klijent angažuje Zunic Law za zastupanje pred sudovima, Klijent će bez obzira na ishod postupka uvek biti dužan da plati dospele fakture, što može uključivati i troškove procenjene od strane suda. Prilikom zaključivanja postupka, sud vrši procenu troškova koje je imala strana koja je uspela u sporu, dok strana koja nije uspela u sporu najčešće ima obavezu da plati drugoj strani ceo ili delimični iznos troškova. Čak i ukoliko strana koja izgubi spor ne nadoknadi Klijentu celokupan iznos troškova ili bilo koji njihov deo, Klijent će imati obavezu da nadoknadi Zunic Law pun iznos troškova.

 

Tokom trajanja postupka, na zahtev Klijenta, Zunic Law može dati procenu troškova Klijenta za koje je verovatno da će ih nadoknaditi suprotnoj strani u slučaju da Klijent izgubi spor. Takvu procenu ćemo sačiniti prema našem najboljem saznanju. Međutim, ovo je pitanje o kom odlučuje sud, koji ima pravo da umanji iznos troškova koji će biti nadoknađeni, po slobodnoj oceni, a ukoliko smatra da su troškovi nesrazmerni ili nerazumni. Ukoliko Klijent izgubi spor, sud Klijentu može naložiti da strani koja je uspela u sporu nadoknadi troškove, a taj iznos se plaća uz troškove i naknade koji se plaćaju Zunic Law.

 

Na zahtev Klijenta, može biti razmotrena mogućnost dogovora o naknadi na osnovu uspeha u sporu. Uslovi takvog dogovora moraju biti deo zasebnog pisanog sporazuma zaključenog između Klijenta i Zunic Law.

8. Porez na dodatu vrednost (PDV)

Ugovorene naknade ne uključuju PDV. Bilo koja procena naknade, ponuda, brošura i slično sadrži neto iznose naknada, dok će konačni iznos naknada biti izračunat nakon dodavanja PDV. PDV se obračunava samo ukoliko se plaćanje vrši iz Srbije. Na plaćanje iz inostranstva, PDV se ne primenjuje.

 

Zunic Law zadržava pravo da odbije zahtev Klijenta da se faktura za pružene usluge izda na drugo lice nakon što je faktura već izdata. U slučaju da se takav zahtev usvoji, Klijent prihvata da će, istovremeno sa ponovnim izdavanjem fakture, dostaviti svu dokumentaciju i informacije koje Zunic Law može zatražiti. Informacije i dokumentacija mogu biti neophodni kako bi Zunic Law mogla tražiti povraćaj PDV-a obračunatog na prvobitnu fakturu, ako je PDV obračunat. Klijent snosi odgovornost za plaćanje svih izdatih faktura sve dok iznos iz nove fakture ne bude u celosti plaćen.

9. Intelektualna svojina

Dokumentaciju i druge materijale koje Zunic Law sačini prilikom rada na Klijentovom predmetu (dalje: Materijali) Klijent može koristiti isključivo u svrhu za koju je angažovao Zunic Law. Bez prethodne saglasnosti Zunic Law Klijent ne može koristiti Materijale u druge svrhe, niti je može dostaviti na analizu ili korišćenje bilo kom trećem licu. Zunic Law zadržava autorsko pravo i sva druga prava intelektualne svojine na sačinjenim Materijalima.

 

Zunic Law ne može snositi odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane usled modifikacija Materijala, ukoliko sama Zunic Law nije sačinila takve modifikacija (sa izuzetkom tehničkih izmena i popunjavanja podataka).

10. Komunikacija

Komunikacija između Zunic Law i Klijenta će se prvenstveno odvijati elektronskim putem, a ukoliko je to potrebno, i lično ili putem brze i preporučene pošte, kurirske službe ili telefonskim putem.

 

Prilikom komunikacije elektronskim putem postoji rizik da poruka koju Zunic Law uputi Klijentu ne bude dostavljena ili da bude ukradena ili izgubljena. U tom slučaju Zunic Law ne snosi nikakvu odgovornost za poruke koje nisu dostavljene, niti za gubitak ili krađu poruka ili podataka i dokumentacije koja je bila priložena uz takvu poruku.

 

Zunic Law će preduzeti sve potrebne mere kako bi se sprečila mogućnost krađe podataka, te će prilikom komunikacije sa Klijentom koristiti proverene kanale i adekvatnu zaštitu od virusa, i isto se očekuje i od Klijenta.

 

Zunic Law ne može snositi odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane usled modifikacija Materijala, ukoliko sama Zunic Law nije sačinila takve modifikacija (sa izuzetkom tehničkih izmena i popunjavanja podataka).

11. Know Your Client (KYC) procedura

U skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, advokati imaju obavezu da izvrše analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma od strane svih svojih klijenata. Nakon zaključenja Ugovora o zastupanju, na zahtev Zunic Law, Klijent je dužan da dostavi sledeće informacije:

 

 • poslovno ime i pravnu formu, adresu, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj pravnog lica ili preduzetnika koje uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakciju, odnosno za koje se uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakcija;
 • ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište, JMBG zastupnika, punomoćnika ili prokuriste koji u ime i za račun stranke – pravnog lica, lica stranog prava, preduzetnika, trasta ili lica građanskog prava uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakciju, kao i vrstu i broj ličnog dokumenta, datum i mesto izdavanja;
 • ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili boravište i JMBG fizičkog lica, njegovog zakonskog zastupnika i punomoćnika, kao i preduzetnika koji uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakciju, odnosno za koje se uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakcija, kao i vrstu i broj ličnog dokumenta, naziv izdavaoca, datum i mesto izdavanja; i
 • informacije o delatnosti Klijenta.

 

U slučaju postojanja sumnje o postojanju pranja novca ili finansiranja terorizma, Uprava za sprečavanje pranja novca može zahtevati od Zunic Law da dostavi napred navedene informacije o Klijentu. U tom slučaju, Zunic Law će biti u obavezi da dostavi tražene podatke i u tom slučaju se ne primenjuju odredbe koje se odnose na poverljivost, a koje proističu iz Ugovora o zastupanju.

12. Dokumentacija i arhiviranje

Ukoliko je za potrebe rada na predmetu Klijenta potrebno dostavljanje bilo kakve dokumentacije, Zunic Law će o tome obavestiti Klijenta pisanim putem. Po pravilu od Klijenta će biti zatraženo da dostavi fotokopije. Ukoliko je neophodno, Zunic Law može zatražiti i da dostavljanje originalnih primeraka neophodnih dokumenta.

 

Ukoliko nakon rada na predmetu Klijenta i nakon isplate naknada i troškova Zunic Law, u Zunic Law ostane bilo koji originalni dokument ili ukoliko tokom rada na predmetu Klijenta Zunic Law pribavi bilo kakav originalni dokument, sva originalna dokumentacija će biti predata na zahtev Klijenta, a o primopredaji će biti sačinjen zapisnik.

 

Nakon prestanka aktivnog rada na Klijentovom predmetu, dokumenta će biti arhivirana, interno ili kod nezavisnog lica koje se bavi arhiviranjem dokumentacije. Dokumentacija se čuva pod pretpostavkom da Zunic Law ima Klijentovo ovlašćenje da je uništi u roku od 5 godina nakon kreiranja ili pribavljanja takvog dokumenta, osim ukoliko zakonom nije propisan duži rok.

 

I nakon arhiviranja dokumentacije, Klijent može zahtevati od Zunic Law da arhiviranu dokumentaciju pregleda, odnosno da mu se dostavi arhivirana dokumentacija. U tom slučaju Zunic Law zadržava pravo da, u skladu sa ugovorenom satnicom, naplati: (i) vreme provedeno u pregledanju arhivirane dokumentacije; (ii) vreme provedeno u eventualnoj izradi revizije takvih dokumenata; i (iii) troškove pribavljanja dokumenata od nezavisnog lica kod kog je dokumentacija arhivirana.

13. Viša sila

Zunic Law se neće smatrati odgovornom za neispunjenje ili kašnjenje sa ispunjenjem obaveza preuzetih Ugovorom o zastupanju, ako je takvo kašnjenje ili neispunjenje posledica Više sile. Za potrebe ovih Opštih uslova poslovanja, Viša sila predstavlja događaj koji je izvan kontrole Klijenta i Zunic Law, koji nije moguće predvideti, izbeći ili otkloniti, uključujući, ali ne ograničavajući se na požar, poplave, prirodne katastrofe ili druga dela više sile, pobune, štrajkove, ili druge građanske nemire, onesposobljenja transporta ili druge infrastrukture, nemogućnost da obezbedi dovoljan broj radnika, struju ili neophodnu opremu, rat, oružani sukob i teroristički napad, aktivnosti države i/ili propise države, epidemije, pandemije, nuklearne ili hemijske kontaminacije, ili bilo koji drugi uzrok koji se ne može razumno sprečiti.

 

U slučaju nastupanja Više sile, izvršenje ugovornih obaveza će se obustaviti sve dok Viša sila traje. Zunic Law će uložiće sve napore potrebne da se u što kraćem roku nastavi sa uobičajenim radom na predmetima, čim prestane dejstvo Više sile.

 

U slučaju nastupanja okolnosti koje se smatraju Višom silom, neizvršenje ili docnja u izvršenju obaveze neće imati za posledicu odgovornost za štetu.

 

Ukoliko nakon rada na predmetu Klijenta i nakon isplate naknada i troškova Zunic Law, u Zunic Law ostane bilo koji originalni dokument ili ukoliko tokom rada na predmetu Klijenta Zunic Law pribavi bilo kakav originalni dokument, sva originalna dokumentacija će biti predata na zahtev Klijenta, a o primopredaji će biti sačinjen zapisnik.

 

Nakon prestanka aktivnog rada na Klijentovom predmetu, dokumenta će biti arhivirana, interno ili kod nezavisnog lica koje se bavi arhiviranjem dokumentacije. Dokumentacija se čuva pod pretpostavkom da Zunic Law ima Klijentovo ovlašćenje da je uništi u roku od 5 godina nakon kreiranja ili pribavljanja takvog dokumenta, osim ukoliko zakonom nije propisan duži rok.

 

I nakon arhiviranja dokumentacije, Klijent može zahtevati od Zunic Law da arhiviranu dokumentaciju pregleda, odnosno da mu se dostavi arhivirana dokumentacija. U tom slučaju Zunic Law zadržava pravo da, u skladu sa ugovorenom satnicom, naplati: (i) vreme provedeno u pregledanju arhivirane dokumentacije; (ii) vreme provedeno u eventualnoj izradi revizije takvih dokumenata; i (iii) troškove pribavljanja dokumenata od nezavisnog lica kod kog je dokumentacija arhivirana.

14. Sukob interesa

Pre prihvatanja rada na predmetu Klijenta, Zunic Law će utvrditi nepostojanje internog sukoba interesa. Provera će biti izvršena na osnovu informacija koje je Klijent dostavio. Ukoliko su dostavljene informacije netačne ili nepotpune, Zunic Law neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju da se kasnije utvrdi postojanje sukoba interesa. U tom slučaju Zunic Law će odmah prestati sa radom na Klijentovom predmetu, o čemu će Klijent biti obavešten bez odlaganja, a Zunic Law će izdati fakturu za radnje koje su preduzete do trenutka slanja takvog obaveštenja.

 

Bez obzira na ovakav vid provere, mogu se javiti okolnosti koje će sprečiti Zunic Law da deluje u interesu Klijenta vezano za bilo koji trenutni ili budući zadatak. U takvim slučajevima se primenjuju pravila profesionalnog ponašanja koja regulišu sukob interesa.

15. Poverljive informacije

Sve informacije koje Klijent otkrije Zunic Law o poslovima Klijenta će se smatrati poverljivim informacijama i imaće tretman advokatske tajne. Zunic Law neće obelodanjivati takve informacije drugim licima, osim:

 

 • uz prethodnu saglasnost Klijenta;
 • ukoliko ima obavezu da takve informacije otkrije u skladu sa zakonom ili nalogom suda ili drugog državnog organa;
 • svojim najbližim saradnicima i to samo u onoj meri u kojoj je to neophodno za rad na predmetu Klijenta, ili
 • u meri u kojoj će takvi podaci postati ili već jesu dostupni javnosti.

 

Sve informacije i dokumentacija koju Zunic Law dostavi Klijentu se smatra poverljivim informacijama (uključujući i know-how i intelektualnu svojinu) i Klijent je dužan da takve informacije čuva kao poverljive i da ih ne obelodanjujte trećim licima, osim:

 

 • uz prethodnu saglasnost Zunic Law;
 • ukoliko Klijent ima obavezu da takve informacije otkrije u skladu sa zakonom ili nalogom suda ili drugog državnog organa;
 • ovlašćenim zastupnicima i zaposlenima, koji moraju biti upoznati sa obavezom čuvanja poverljivih informacija, ili
 • u meri u kojoj će takvi podaci postati ili već jesu dostupni javnosti.

 

16. Obrada podataka o ličnosti

Rad na predmetu Klijenta može podrazumevati i obradu podataka o ličnosti zaposlenih Klijenta ili drugih lica čiji podaci mogu biti potrebni Zunic Law. U tom slučaju, Zunic Law će podatke o ličnosti najčešće obrađivati u ulozi rukovaoca, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, budući da je uloga i profesionalna ekspertiza Zunic Law takva da samostalno određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti. Prilikom obrade podataka o ličnosti Zunic Law će postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i u skladu sa svojim internim pravilnicima.

 

Zunic Law može određene usluge pružiti Klijentu putem platformi zasnovanih na cloud tehnologijama, u kom slučaju će otkriveni podaci biti čuvani na adekvatno obezbeđenim lokacijama (serverima) od strane subjekata ovlašćenih da čuvaju takve podatke u skladu sa opšteprihvaćenim standardima u industriji.

17. Ograničenje odgovornosti

Zunic Law neće snositi odgovornost za bilo kakav indirektni ili posledični gubitak ili štetu koje Klijent može pretpeti u vezi sa uslugama pruženim na osnovu Opštih uslova poslovanja i/ili Ugovora o zastupanju. Osim ukoliko drugačije nije predviđeno Ugovorom o zastupanju, novčana odgovornost Zunic Law prema Klijentu, usled bilo kakve nepažnje, povrede dužnosti iz ovih Opštih uslova poslovanja ili povrede obaveza iz posebno zaključenog Ugovora o zastupanju je ograničena na manji od sledeća dva (alternativna) iznosa: (i) maksimalni iznos pokrića po osiguranju od profesionalne odgovornosti Zunic Law, ako postoji; ili (ii) dvostruki iznos svih naknada koje je Zunic Law naplatila od Klijenta za rad na predmetu iz kog proističe Klijentovo potraživanje tokom 12 meseci koji prethode trenutku kada je zahtev za naknadu štete dostavljen. Zunic Law će snositi odgovornost samo u slučajevima grube nepažnje i namere. Zunic Law će pružati usluge na osnovu svog najboljeg znanja i iskustva i u skladu sa Klijentovim zahtevima, na osnovu dostavljene dokumentacije. Ukoliko su informacije koje Zunic Law dobije od Klijenta netačne ili nepotpune, to može dovesti do davanja neadekvatnog saveta, za koji Zunic Law neće snositi odgovornost. Zunic Law neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja nastane radnjama drugih pružalaca usluga za čije angažovanje je Klijent dao svoju saglasnost.

 

 

Zunic Law ne snosi odgovornost za ažuriranje ili izmene bilo kog poreskog saveta ukoliko u međuvremenu dođe do izmene merodavnih propisa, ili ukoliko Ministarstvo finansija izda i javno objavi novo tumačenje i stručno mišljenje nakon što je poreski savet pružen. Klijent razume da je prilikom poreskog savetovanja Zunic Law daje mišljenje zasnovano na analizi i iskustvu Zunic Law, i da, bez obzira na dato mišljenje, poreski organi mogu imati mišljenje koje se razlikuje od toga, a za šta Zunic Law ne snosi odgovornost. Ako se mišljenje Zunic Law po određenom pitanju razlikuje od mišljenja nadležnog organa, Zunic Law ne snosi odgovornost za određivanje koje od dva mišljenja je ispravno, već pruža Klijentu sopstveno mišljenje na informativan način. Zunic Law ne može snositi odgovornost za bilo kakav negativan ishod koji nastane usled radnji Klijenta koje su suprotne instrukcijama datim od strane Zunic Law, kao ni za ishod koji zavisi od diskrecione odluke državnog, pokrajinskog ili lokalnog organa ili bilo kog trećeg lica (npr. banke, osiguravajuće kuće i sl.).

18. Prestanak pružanja usluge

Prilikom započinjanja saradnje Zunic Law veruje da će saradnja sa Klijentom trajati do okončanja predmeta za koji je Klijent angažovao Zunic Law. Međutim, ukoliko iz bilo kog razloga Klijent želi da prekine saradnju sa Zunic Law, to može biti učinjeno jednostranim raskidom ugovora, koji mora biti dostavljen pisanim putem, sa otkaznim rokom od 30 dana.

 

Zunic Law takođe može u svakom trenutku, bez davanja dodatnih obrazloženja da prekine saradnju, sa otkaznim rokom od 30 dana. Zunic Law ima pravo da u bilo kom trenutku raskine saradnju bez otkaznog roka, odmah nakon što Klijent primi obaveštenje o raskidu sačinjeno od strane Zunic Law, ukoliko Klijent ne plati fakturu (ili profakturu) nakon dospelosti, kao ni u roku od 3 dana od prijema opomene za plaćanje poslate od strane Zunic Law.

 

U slučaju prekida saradnje, bez obzira na to na čiju inicijativu je do toga došlo, Klijent je dužan da plati Zunic Law naknadu za utrošene sate i sve eventualne troškove koje je Zunic Law imala do dana prestanka saradnje.

19. Reference

U cilju predstavljanja Zunic Law, Zunic Law može dostaviti Klijentu svoje reference, koje uključuju osnovne podatke o klijentima Zunic Law i generalan pregled radnji preduzetih od strane Zunic Law i usluga pruženih postojećim i starim klijentima. Angažovanjem Zunic Law, Klijent daje svoju saglasnost da u listu referenci Zunic Law budu uključene usluge koje je Zunic Law pružila Klijentu. U reference se nikada ne uključuju informacije o predmetima koje se mogu smatrati poverljivim.

Klijent je dužan da dostavljene podatke o referencama Zunic Law drži kao strogo poverljive i da ih ne otkriva trećim licima, osim:

 

 • uz prethodnu saglasnost Zunic Law;
 • ukoliko je Klijent dužan da takve informacije otkrije u skladu sa zakonom ili nalogom suda ili drugog državnog organa;
 • povezanim licima u cilju donošenja odluke o angažovanju Zunic Law; ili
 • u meri u kojoj će takvi podaci postati ili već jesu dostupni javnosti.

 

Osim ukoliko Klijent ne obavesti Zunic Law o suprotnom, Klijent je saglasan da informacije o uslugama pruženim Klijentu od strane Zunic Law mogu biti unete u reference koje Zunic Law priprema za potrebe rangiranja na međunarodnim i domaćim direktorijumima.

Nakon završetka određenog projekta za koji je Klijent angažovao Zunic Law, Zunic Law može na svom sajtu (www.zuniclaw.com) da objavi vest o tom projektu, za šta će biti zatražena saglasnost Klijenta. Ukoliko se u roku od 5 dana od dana traženja saglasnosti Klijent ne izjasni o takvom zahtevu, smatraće se da je Klijent dali saglasnost za objavljivanje takve vesti.

20. Merodavno pravo i rešavanje sporova

Ovi Opšti uslovi poslovanja su sačinjeni u skladu sa pravom Republike Srbije i na njih će primenjivati relevantni propisi i tumačiće se u skladu sa zakonima Republike Srbije, bez primeni odredbi o sukobu zakona.

 

Osim ukoliko se Strane ne dogovore drugačije pismenim putem, sve sporove koji proisteknu iz Ugovora o pružanju pravnih usluga rešavaće nadležni sud u Beogradu.

21. Delimična ništavost

Ništavost ili neizvršivost bilo koje odredbe ovih Opštih uslova poslovanja, neće uticati na punovažnost drugih odredbi.

22. Celokupan ugovor

Ovi Opšti uslovi poslovanja i Ugovor o pružanju pravnih usluga, ili druga pisana komunikacija sa Klijentom, kojima se definiše obim angažovanja Zunic Law predstavljaju jedan celovit ugovor. U slučaju bilo kakvih neslaganja između Ugovora o zastupanju i ovih Opštih uslova poslovanja, odredbe Ugovora o zastupanju će biti merodavne.

23. Izmene Opštih uslova poslovanja

Zunic Law može s vremena na vreme izmeniti ove Opšte uslove poslovanja, o čemu će obavestiti Klijenta najmanje mesec dana unapred. Ukoliko Klijent nastavi da sarađuje sa Zunic Law, smatraće se da se Klijent saglasio sa izmenama Opštih uslova poslovanja.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.