Važi od 06.02.2024. godine

Politika privatnosti

Ova politika privatnosti se odnosi na podatke o ličnosti koji se prikupljaju i obrađuju od strane advokatske kancelarije Zunic Law, kao rukovaoca podacima.

 

Poštujemo i cenimo vašu privatnost, te stoga veoma ozbiljno shvatamo zaštitu podataka o ličnosti. Iz tog razloga, kreirali smo ovu politiku privatnosti – kako bismo Vam na transparentan i razumljiv način objasnili kako prikupljamo, delimo i koristimo Vaše podatke, kao i kako možete ostvariti svoja prava kao lice na koje se podaci odnose.

 

Politika privatnosti se odnosi na sva lica koja:

 • pristupaju našoj internet stranici na zuniclaw.com, 
 • traže pravni savet i/ili konsultacije, ali nisu postali naši klijenti kako je definisano u nastavku, 
 • angažuju advokatsku kancelariju Zunic Law za pružanje pravnih usluga i smatraju se našim klijentima, 
 • učestvuju u postupku zapošljavanja, odnosno angažovanja u Zunic Law advokatskoj kancelariji. 

Ova politika privatnosti je veoma važna za Vas kako biste mogli unapred da odredite obim i posledice obrade podataka i kako biste znali kako možete imati kontrolu nad Vašim podacima o ličnosti, te Vam stoga preporučujemo da je pažljivo pročitate i informišete se o obradi i zaštiti vaših podataka o ličnosti.

 

Ako dolazite iz neke od zemalja sa teritorije Evropske Unije, molimo vas da pogledate našu politiku privatnosti na engleskom jeziku, odnosno ukoliko dolazite sa teritorije Republike Rusije, molimo Vas pročitajte našu politiku privatnosti na ruskom.

 

Za bilo kakva pitanja vezana za ovu politiku privatnosti, molimo da nas kontaktirate na office@zuniclaw.com ili office.bg@zuniclaw.com. 

1. Definicije

Kada kažemo…

Kandidat

 

 

 

 

 

Klijent

Zainteresovano lice

Pristanak

 

Kolačići

 

 

 

 

 

 

 

Obrađivač

 

 

Lice na koje se podaci odnoseiliVi

 

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Podaci o ličnostiilipodaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrada 

 

 

 

 

 

Usluge

 

 

 

 

 

Tehnički podaci

 

Podaci o upotrebi

 

Internet stranica

 

Zunic Law advokatska kancelarijailiMi

 

 

 

 

 

 

Mislimo na… 

lice zainteresovano da konkuriše na poziciju u advokatskoj kancelariji Zunic Law, uključujući, ali ne ograničavajući se na saradnike, pripravnike, praktikante, studente, administrativno osoblje, ili lica koja traže zaposlenje, promenu posla ili priliku za sticanje znanja, a koje Zunic Law razmatra za određenu poziciju.

fizičko ili pravno lice, organizaciju ili organ javne vlasti koji koristi usluge advokatske kancelarije Zunic Law.

fizičko ili pravno lice, organizaciju ili organ javne vlasti koje je kontaktiralo advokatsku kancelariju Zunic Law radi razgovora o svojim pravnim potrebama ili traženja pravnog saveta, konsultacija ili zastupanja, ali se odlučilo da ne postane klijent Zunic Law advokatske kancelarije.

Vaš izričit pristanak za obradu podataka o ličnosti. Lica koja su starija od 15 godina mogu dati slobodan pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti.

male tekstualne datoteke koje se skladište na Vašem uređaju (računar ili mobilni uređaj). Ove informacije se koriste kako bi Vam se omogućila određena funkcionalnosti, pratilo korišćenje naše Internet stranice i prikupljali statistički izveštaji o aktivnostima na istoj. Pojam „kolačići“ takođe obuhvata i druge slične tehnologije.

 

Više informacija o kolačićima možete pronaći u našoj politici o kolačićima.

fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u naše ime. Možemo koristiti usluge različitih pružalaca usluga radi efikasnije obrade vaših podataka o ličnosti.

 

svako fizičko lice koje deli podatke o ličnosti sa nama.

 

 

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) sa podzakonskim propisima. 

svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. 

 

Podaci o pravnom licu se ne smatraju podacima o ličnosti. Međutim, informacije koje se odnose na jednočlano društvo mogu predstavljati podatke o ličnosti kada omogućavaju identifikaciju fizičkog lica. Pravila o zaštiti podataka o ličnosti takođe se primenjuju na sve podatke koji se odnose na fizička lica u okviru profesionalne aktivnosti, kao što su zaposleni u društvu ili organizaciji i primera radi njihove mail adrese „ime.prezime@kompanija.com“.

svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

pravne usluge koje vam pruža advokatska kancelarija Zunic Law, uključujući, ali ne ograničavajući se na davanje saveta o različitim pitanjima i u različitim oblastima, zastupanje u pravnim postupcima, uključujući pregovore, poravnanja, arbitražu, medijaciju i sudski postupak, izradu i reviziju pravnih dokumenata, sprovođenje pravnih istraživanja relevantnih za vaš slučaj i druge pravne usluge, u zavisnosti od Vaših specifičnih potreba.

podatke kao što su internet protokol (IP) adresa, vrsta uređaja, jedinstveni identifikacioni broj uređaja, vrsta pretraživača i opšta geografska lokacija (na primer, zemlja ili lokacija na nivou grada) 

informacije o tome kako je Vaš uređaj povezan sa našom Internet stranicom, uključujući stranice kojima pristupate i linkove koje otvarate.

internet stranicu https://zuniclaw.com/ 

 

 

Zajedničku advokatsku kancelariju Žunić sa sedištem u Novom Sadu koja je registrovana u Advokatskoj komori Vojvodine, kao i Zajedničku advokatsku kancelariju Žunić sa sedištem u Beogradu koja je registrovana u Advokatskoj komori Beograda, a koju čine članovi kancelarija navedeni na stranici https://zuniclaw.com/kontakt/ i stranici https://zuniclaw.com/team/prema svom registrovanom sedištu i mestu obavljanja delatnosti.

Svaki termin koji je napisan velikim slovima, a nije definisan u ovoj politici privatnosti, ima isto značenje kao u našim uslovima korišćenja.

2. Podaci o ličnosti koje prikupljamo, zašto i po kom osnovu

U zavisnosti od načina na koji koristite našu internet stranicu ili usluge, informacije koje možemo obrađivati o Vama uključuju podatke o ličnosti koje nam dobrovoljno date, podatke koje automatski prikupljamo, najčešće upotrebom kolačića ili podatke koje možemo prikupiti o Vama od trećih lica.

 

Mi ne obrađujemo podatke izvan navedenih svrha definisanih u nastavku, a posebno:

 • ne prodajemo bilo kakve podatke o ličnosti, 
 • ne otkrivamo ove informacije marketinškim agencijama, 
 • ne otkrivamo vaše podatke o ličnosti bilo kojoj trećoj strani, pojedincu, organu javne vlasti ili drugoj kompaniji u bilo koje vreme, osim ako to izričito zahteva ugovor ili zakon. 

Za detaljne informacije o tome koje podatke prikupljamo, u koje svrhe, na osnovu kojih pravnih osnova i koliko dugo čuvamo vaše podatke, molimo Vas da pročitate tekst ispod.

2.1. Posetioci naše stranice

Kada posetite našu internet stranicu, obrađujemo Vaše podatke o ličnosti koje nam dobrovoljno date, ili podatke koje automatski prikupljamo sa Vašeg uređaja.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Tehnički i podaci o upotrebi, koji se pretežno prikupljaju putem kolačića i drugih sličnih tehnologija za praćenje, kako je detaljnije objašnjeno u našoj politici o kolačićima.

 

 

 

 

 

 

Kontakt podaci i druge informacije koje odlučite da podelite sa nama u svom upitu putem našeg kontakt obrasca, e-maila koja se nalazi na Internet stranici ili na neki drugi način.

Kontakt podaci i druge informacije koje odlučite da podelite sa nama prilikom zakazivanja konsultacija sa nama ili tokom samih konsultacija.

 

 

 

 

 

 

Kontakt podaci pretplatnika na naš blog i vesti, vlog, podkast ili besplatne brošure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt podaci lica koja su dala saglasnost da žele da primaju obaveštenja o promenama i razvoju pozitivnih propisa, sudske prakse i naše advokatske kancelarije.

 

 

 

 

 

 

Tehnički podaci i podaci o upotrebi posetioca naše internet stranice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVRHA OBRADE

Prikupljanje ovih informacija omogućava Vam da se krećete kroz Internet stranicu i koristite različite opcije ili usluge koje postoje unutar njega, a nama omogućava bolje razumevanje posetilaca koji dolaze na našu Internet stranicu, odakle dolaze i koji sadržaj na našoj internet stranici ih zanima. 

Kako bismo mogli da odgovorimo na Vaše upite poslate preko stranice kontaktirajte nas ili slanjem e- maila sa upitom koja se nalazi na veb lokaciji.

 

Kako bismo Vam zakazali konsultacije sa članom advokatske kancelarije Žunić specijalizovanog za Vaš pravni slučaj, potrebni su nam Vaši kontakt podaci, oblast u kojoj su Vam  potrebne konsultacije i sve relevantne činjenice za koje smatrate da su važne za nas kako bismo mogli da vam pružimo adekvatan savet.

 

Ako želite da se pretplatite na naš blog i vesti da biste pratili najnovija dešavanja u oblasti prava ili na naš vlog i podkast da biste videli obrazovne video snimke o značajnim pravnim pitanjima, ili da se pretplatite na naše besplatne brošure da biste bili upoznati sa zakonskim propisima u Srbiji potrebni su nam Vaši kontakt podaci.

Ukoliko želite da primate obaveštenja o promenama i razvoju pozitivnih propisa, sudske prakse i naše advokatske kancelarije, možete nam ostaviti svoje kontakt podatke.

 

 

 

 

 

Da bismo sprečili zloupotrebu i lažno ponašanje na našoj Internet stranici i na taj način zaštitili naše poslovanje, ali i naše partnere, druge posetioce i naše klijente, potrebno je da obrađujemo ove lične podatke.

 

 

 

PRAVNI OSNOV

Vaš pristanak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrada je neophodna za izvršenje ugovora ili za zaključenje ugovora sa vama. 

 

 

 

 

Obrada je neophodna za izvršenje ugovora ili za zaključenje ugovora sa vama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaš pristanak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaš pristanak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrada se zasniva na našem legitimnom interesu i legitimnom interesu naših posetilaca i klijenata, odnosno za bezbedno korišćenje i funkcionisanje naše Internet stranice, zaštitu našeg poslovanja, ali i zaštitu naših posetilaca i drugih korisnika, što je nama od suštinskog značaja. 

ROK ČUVANJA

Do povlačenja Vašeg pristanka. Možete povući pristanak u bilo kom trenutku putem podešavanja kolačića, kako je objašnjeno u našoj politici kolačića. Povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja.

 

Ako nemamo zakonske obaveze ili neki drugi osnov da zadržimo vaše podatke kako je opisano u ovoj politici, izbrisaćemo ih u roku od 30 dana od odgovora na Vaš upit.

Ako nemamo zakonske obaveze ili neki drugi osnov da zadržimo vaše podatke kako je opisano u ovoj politici, izbrisaćemo ih u roku od 30 dana od odgovora na Vaš upit.

 

 

 

 

 

Bićete na našoj listi pretplate dokle god ne povučete Vaš pristanak. Možete povući pristanak u bilo kom trenutku, s tim da isto ne utiče na dozvoljenost obrade koja je vršena na osnovu   pre njegovog povlačenja. Možete opozvati pristanak i odjaviti se sa pretplate, koristeći opciju „otkaži pretplatu“ u mejl-u. 

 

Bićete na našoj listi za prijem obaveštenja dokle god ne povučete Vaš pristanak. Možete povući pristanak u bilo kom trenutku, s tim da isto ne utiče na dozvoljenost obrade koja je vršena na osnovu   pre njegovog povlačenja. Možete opozvati pristanak i odjaviti se sa pretplate, koristeći opciju „otkaži pretplatu“ u mejl-u.

 

U skladu sa važećim zakonskim rokovima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Naši klijenti i zainteresovana lica

Ukoliko ste zainteresovano lice ili naš klijent, potrebni su nam određeni podaci da bismo procenili da li možemo da vam pružimo usluge. Nakon što postanete klijent, potrebne su nam sve relevantne informacije kako bismo vas mogli na odgovarajući način predstavljati i savetovati. 

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Ukoliko ste zainteresovano lice, moramo da izvršimo proveru Vaših ličnih dokumenata kao i bezbednosnu proveru kao deo prihvatanja saradnje, uključujući i provere koje se odnose na pranje novca, konflikte, ugled i finansijske provere, kao i ispuniti sve druge zakonske ili regulatorne zahteve kojima podležemo.

 

Podaci koji su nam potrebni kako bismo Vam pružili uslugu ili drugi podaci koje odlučite da podelite s nama, a za koje smatrate da bi mogli biti relevantni za Vaše pravno pitanje.

Kontakt podaci klijenata i zainteresovanih lica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostali podaci o ličnosti

 

 

 

 

SVRHA OBRADE

Kako bismo utvrdili da li smo u mogućnosti da vas zastupamo i pružimo vam usluge, moramo razmotriti navedene podatke.

 

 

 

 

 

 

Za pružanje usluga našim klijentima.

 

 

 

 

 

S obzirom na to da se pravni propisi mogu menjati tokom vremena, kako biste bili obavešteni o ovim promenama i pridržavali se propisa, slaćemo Vam obaveštenja o promenama u zakonodavstvu, pravnoj praksi i našoj advokatskoj firmi. Primanjem obaveštenja o promenama bićete ažurirani i moći ćete da prilagodite svoje poslovanje i politiku u skladu sa zakonskim normama i postupate u skladu sa pozitivnim propisima.

 

 

 

Za sprečavanje i otkrivanje prevara, uključujući  i pranje novca ili drugih krivičnih dela ili za odgovor na zahtev nadležnog organa ili suda. 

PRAVNI OSNOV

Obrada je neophodna kako bismo preduzeli korake pre ulaska u ugovor i kako bismo se pridržavali zakonskih obaveza.

 

 

 

 

 

 

Obrada je neophodna u cilju izvršenja ugovora o pružanju pravnih usluga.

 

 

 

 

Obrada je zasnovana na našem legitimnom interesu i legitimnom interesu naših klijenata i zainteresovanih lica jer ova obaveštenja omogućavaju, sa jedne strane, nama da našim klijentima pružimo proaktivnu, odgovornu i potpunu uslugu, a sa druge strane štiti klijente i Zainteresovana lica od negativnog publiciteta, štete po reputaciju i kredibilitet, finansijsku štetu, uključujući novčane kazne, pravne takse i potencijalne pravne obaveze koje mogu nastati kao rezultat neispunjavanja zakonskih obaveza.

Obrada je neophodna da bi se poštovale zakonske i regulatorne obaveze.  

 

 

ROK ČUVANJA

Ako odlučite da ne budete naš klijent ili ako ne možemo pružiti uslugu iz drugih razloga, nećemo zadržavati vaše podatke, osim ako nismo obavezni da to učinimo u skladu sa zakonskim i regulatornim obavezama. Možemo zadržati vašu e-mail adresu kako je definisano u nastavku.

Vaše podatke ćemo čuvati rokovima propisanim za čuvanje arhivske građe, osim ako nije ugovoreno sa Vama. Na Vaš zahtev, ćemo Vam vratiti podatke i  nećemo iste zadržavati.

Ako ne želite da primate predmetna obaveštenja, možete da se odjavite u bilo kom trenutku, koristeći opciju „otkaži pretplatu“ u mejl-u, nakon čega ćemo izbrisati Vaše podatke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U skladu sa važećim zakonskim rokovima.

 

 

 

2.3. Kandidati

Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo Zunic Law advokatske kancelarije, možete da se prijavite za poziciju kod nas putem naše Internet stranice, ali podatke o vama možemo dobiti i od trećih lica i to:

 • Od agencija za zapošljavanje – (npr., kada nas agencija za zapošljavanje kontaktira kako bi Vas identifikovala kao potencijalnog kandidata);
 • Kroz javno dostupne onlajn izvore – (npr. sa sajta vašeg trenutnog poslodavca ili sa profesionalnih društvenih mreža kao što je to LinkedIn);
 • Putem pisane ili usmene preporuke – npr, putem preporuke bivšeg zaposlenog / poslodavca ili od lica koje ste naveli kao referentnu osobu. 

Kako bismo pronašli najboljeg kandidata za poziciju u Zunic Law advokatskoj kancelariji, neophodno je da obrađujemo vaše Podatke o ličnosti i to:

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Identifikacioni i kontakt podaci, podaci iz vaše biografije (podaci o obrazovanju, radnom iskustvu, podaci o obukama i drugi podaci za koje smatrate relevantnim za nas i koje odlučite da podelite sa nama). 

 

 

 

 

Identifikacioni i kontakt podaci, podaci iz vaše biografije (podaci o obrazovanju, radnom iskustvu, podaci o obukama i drugi podaci za koje smatrate relevantnim za nas i koje odlučite da podelite sa nama).

 

 

 

 

Kontakt podaci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVRHA OBRADE

Vaši podaci o ličnosti su nam neophodni za proces selekcije kako bismo proverili da li Vaše kvalifikacije,  iskustvo i obrazovanje odgovara otvorenim pozicijama u advokatskoj kancelariji Zunic Law i kako bismo mogli da ustanovimo da li ste Vi najbolji kandidat za naš tim.

Ako smatramo da ste dobar kandidat, ali izaberemo nekog drugog za poziciju za koju ste se prijavili, to ne znači da za Vas nema mesta u našem timu. Zbog toga želimo da sačuvamo Vaše podatke u slučaju da se otvori neka druga pozicija kod nas koja će vam odgovarati. 

 

Ako želite da primate bilten za kandidate i da budete u toku sa dostupnim pozicijama i mogućnostima, možete nam ostaviti svoje kontakt podatke. 

 

 

 

 

 

 

PRAVNI OSNOV

Obrada je neophodna u cilju preduzimanja radnji pre zaključenja ugovora. 

 

 

 

 

 

 

 

Vaš pristanak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaš pristanak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK ČUVANJA

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo do završetka procesa selekcije za poziciju za koju ste se prijavili.

 

 

 

 

 

 

Ukoliko ste saglasni, zadržali bismo Vaše podatke o ličnosti još 3 (tri) meseca nakon što ste konkurisali za poziciju kod nas. Ukoliko želite da Vaše podatke ranije obrišemo, možete povući Vaš pristanak u bilo kom momentu, u kom slučaju nećemo dalje obrađivati Vaše podatke u navedenu svrhu.

Bićete na našoj listi za prijem biltena dokle god ne povučete Vaš pristanak. Možete povući pristanak u bilo kom trenutku, s tim da isto ne utiče na dozvoljenost obrade koja je vršena na osnovu pre njegovog povlačenja. Možete opozvati pristanak i odjaviti se sa liste, koristeći opciju „otkaži pretplatu“ u mejl-u. 

3. Kako čuvamo vaše podatke sigurnim

Posvećujemo mnogo pažnje zaštiti i poštovanju Vaših podataka o ličnosti. Ne delimo Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima, osim ukoliko:

 • imamo Vaš pristanak za to, 
 • smo zakonom obavezani da podelimo određene informacije, u koje spadaju i Vaši lični podaci, sa npr. organima javne vlasti; u tom slučaju, nismo dužni da tražimo Vaš dodatni pristanak za deljenje Vaših podataka o ličnosti, 
 • u cilju obezbeđenja najvišeg kvaliteta pravne usluge, bude poželjno da se konsultujemo sa pravnim stručnjacima ili ekspertima iz drugih oblasti. 

Koristimo odgovarajuće administrativne, tehničke, organizacione i druge mere kako bismo obezbedili odgovarajući stepen zaštite Vaših podataka o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo. Prilikom procene da li su primenjene mere adekvatne i da li je stepen zaštite odgovarajući, uzimamo u obzir prirodu podataka o ličnosti koje prikupljamo i prirodu obrade koju vršimo, rizike prilikom obrade podataka o ličnosti, troškove implementacije zaštitnih mera i druge okolnosti od značaja u konkretnom slučaju.

Pojedine zaštitne mere koje primenjujemo uključuju usvajanje i primenu odgovarajućih politika i procedura, kontrolu pristupa, klasifikaciju informacija (i rukovanje njima), zaštitu integriteta i poverljivosti, bekap podataka, firewall tehnologiju, enkripciju podataka i druge odgovarajuće mere. Članovi našeg tima su obučeni i poseduju odgovarajuća znanja i razumeju značaj poverljivosti zaštite Vaših podataka o ličnosti. 

4. Sa kim delimo vaše podatke?

Da bismo mogli da vršimo pojedine radnje obrade, možda će nam biti potrebna dodatna podrška od eksternih obrađivača, koji se smatraju primaocima podataka o ličnosti. Ovi primaoci podataka nisu ovlašćeni da obrađuju, koriste ili otkrivaju vaše podatke o ličnosti bez našeg ovlašćenja.

Kada koristimo obrađivače za određene radnje obrade, koristimo samo one koji pružaju dovoljne garancije za sprovođenje odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera na način da obrada ispuni naše visoke zahteve zaštite podataka i obezbedi zaštitu Vaših prava.

Dodatno, imamo uspostavljene veoma striktne procedure i mere usmerene na detaljnu analizu, procenu i proveru svih obrađivača pre zasnivanja poslovnog odnosa sa njima. U tom smislu, prikupljamo dokumentaciju, sertifikate i reference obrađivača kako bismo bili sigurni da će obrađivač na adekvatan, odgovarajući i efikasan način sprovesti zadatak zbog kog je angažovan.

U nastavku su navedeni obrađivači sa kojima delimo podatke o Vama:

OBRAĐIVAČ

The Rocket Science Group, LLC (MailChimp)

 

Google, LLC 

 

Facebook, Inc

 

ULOGA

E-mail marketing usluge zasnovane na Cloudu

Analitika 

 

Analitika i marketing

 

SEDIŠTE

SAD

 

SAD

 

SAD

 

5. Prenos podataka

Vaše podatke o ličnosti možemo prenositi u druge države i međunarodne organizacije.

Pošto se naš obrađivač, Google LLC nalazi na Listi organizacija koje su sertifikovane u okviru Data Privacy Framework, za koji se smatra da je adekvatan mehanizam za prenos podataka iz Evropske Unije u SAD, samim tim se smatra se da Google LLC pruža primeren nivo zaštite podataka o ličnosti i sa stanovišta Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Za prenos podataka drugim obrađivačima u SAD, postaraćemo se da primalac ima potpisan ugovor o obradi podataka sa primenjivim standardnim klauzulama o zaštiti podataka.

6. Prava lica

Kao lice na koje se podaci odnose i čije podatke obrađujemo, imate određena prava prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. U ovom delu naše politike privatnosti možete pronaći opšte informacije i objašnjenje ovih prava.

U vezi sa svakim od prava navedenih u nastavku, takođe smo dali referencu na konkretnu odredbu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti iz koje to pravo proizilazi. Dakle, u slučaju da ste zainteresovani da saznate više o tome, možete mu lako pristupiti. 

Pravo na povlačenje pristanka

Član 15(3)  Zakona o zaštiti podataka o ličnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Pravo na pristup

Član 26 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti 

 

 

 

Pravo na ispravku

Član 29 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

 

 

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)

Član 30 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravo na ograničenje obrade

Član 31 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti 

 

 

 

 

 

 

Pravo na prenosivost

Član 36 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti 

 

 

 

Pravo na prigovor

Član 37 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

 

 

 

 

Pravo na podnošenje pritužbe

Član 82 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

 

 

 

 

 

 

Ako ste nam dali pristanak za prikupljanje, obradu i prenos Vaših podataka o ličnosti, imate pravo da povučete svoj pristanak – u potpunosti ili delimično.

Kada primimo obaveštenje da ste povukli pristanak, više nećemo obrađivati Vaše podatke u svrhu(e) na koju ste prvobitno pristali, osim ako ne postoji drugi pravni osnov za obradu.

Ponovo imajte na umu da povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade koja je sprovedena na osnovu Vašeg pristanka pre povlačenja. 

Možete nam poslati zahtev za dobijanje informacija da li obrađujemo Vaš podatke o ličnosti, kao i u slučaju da obrađujemo Vaše podatke, pristup tim podacima, sa dodatnim informacijama.

Takođe nam možete poslati zahtev za kopiju Vaših podataka koje imamo o vama. Izdavanje prve kopije je besplatno.

Imate pravo da se Vaši netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, imate pravo i da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopunite, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Imate pravo da se Vaši podaci o ličnosti izbrišu, u sledećim situacijama.

 

 • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • opozvali ste pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • podneli ste prigovor na obradu, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose ili ste podneli prigovor na obradu koja se vrši  cilju direktnog marketinga;
 • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
 • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza rukovaoca;
 • podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva od strane lica ispod 15 godina.

 

Međutim, imajte na umu na ovo pravo nije apsolutno, odnosno da neće biti primenljivo u slučaju da su nam podaci recimo potrebni u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane našeg pravnog zahteva.

U određenim situacijama imate mogućnost da ograničite pristup Vašim podacima, nama i/ili trećim stranama, u određenim procesima, ili u potpunosti. Ta mogućnost Vam stoji na raspolaganju u slučaju da osporavate tačnost podataka za vreme trajanja roka koji nam omogućava da proverimo tačnost, smatrate da nam više nisu potrebni podaci za svrhu obrade, ili ste podneli pritužbu povereniku, a za vreme trajanja postupka procene pretežnijeg legitimnog interesa.

Ukoliko ste nam prethodno dostavili podatke o ličnosti, imate pravo da primite nazad te podatke u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da ove podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane rukovaoca kojem su ti podaci bili dostavljeni.

Imate pravo da podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti u slučaju da je obrada zasnovana na našem legitimnom interesu, kao i ako se obrada vrši u svrhu direktnog marketinga, što uključuje i profilisanje.

Ako prigovorite obradi u svrhe direktnog marketinga, Vaši podaci se više neće obrađivati u te svrhe.

U slučaju da imate bilo kakva pitanja u vezi obrade Vaših podataka o ličnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na office@zuniclaw.com ili na office.bg@zuniclaw.com

U slučaju da smatrate da Vaše podatke obrađujemo u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11120 Beograd, e-mail office@poverenik.rs.

Ukoliko želite da ostvarite svoja prava možete nas kontaktirati na office@zuniclaw.com ili office.bg@zuniclaw.com 

Niste u obavezi da platite nikakvu naknadu za ostvarivanje Vaših prava. Imamo rok od 30 dana na odgovorimo na Vaš zahtev, s tim da taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva.

7. Izmene naša politike privatnosti

Zadržavamo pravo da ažuriramo ovu politiku privatnosti s vremena na vreme, u slučaju promena koje bitno utiču na obradu Vaših podataka o ličnosti, kao i u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene stupaju na snagu momentom objavljivanja na sajtu. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u našu politiku privatnosti.

Tražićemo Vaš pristanak za sve materijalne izmene ove politike privatnosti ako i gde to zahtevaju važeći zakoni o zaštiti podataka o ličnosti.

Ukoliko niste saglasni sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete da koristite Internet stranicu ili našu uslugu, kao i da se odjavite sa našeg newslettera.

8. Budimo u kontaktu

U slučaju da želite da koristite neko od svojih prava kao lice čije podatke prikupljamo, ili u slučaju bilo kojih drugih pitanja vezano za našu politiku privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na office@zuniclaw.com ili na office.bg@zuniclaw.com 

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.