Novi Zakon o opštem upravnom postupku

Novi Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS”, br. 18/2016) koji je donet 29. februara 2016. i koji je stupio na snagu 9. marta 2016. godine, počeo je da se primenjuje od 1. juna 2017. godine, s tim da se članovi 9 i 207 primenjuju od 8. juna 2016. godine.

ZUP je osnovni zakon koji se primenjuje u postupanju u svim upravnim stvarima, a ovde dajemo pregled najznačajninjih novina koje donosi:

 • Uvodi se obaveza primene mere koja je za stranku povoljnija, ako se time ostvaruje svrha propisa i pod uslovom da nije ugrožen javni interes ili prava trećih lica (član 6).
 • U vezi sa načelom pomoći stranci (član 8), upravni organ ima obavezu da upozorava učesnike, kada sazna ili oceni da u postupku ima osnova za ostvarenje njihovih prava ili pravnih interesa. Takođe, organ je dužan da informiše stranku ukoliko u toku postupka dođe do izmene propisa koji je od značaja za postupanje u upravnoj stvari.
 • Potpuno nov pojam je garantni akt, koji je određen kao pisani akt kojim se organ obavezuje da, na odgovarajući zahtev stranke, donese upravni akt određene sadržine (čl. 18-21).
 • Kao nova kategorija u upravnom pravu Srbije uvodi se i upravni ugovor, između organa i stranka, kojim se stvara, menja ili ukida pravni odnos u upravnoj stvari i koji ne sme biti protivan javnom interesu i pravima trećih lica (čl. 22-26).
 • Novina se odnosi i na jedinstveno upravno mesto, čijim se uvođenjem u Zakon obezbeđuje stranci da dobije sve relevantne informacije, podnese samo jedan zahtev, komunicira samo sa jednim organom i na kraju na tom mestu dobije i odgovarajuće rešenje (član 42).
 • Odredbe o ličnom dostavljanju su značajno izmenjene u odnosu na raniji zakon (čl. 75).
 • Kada je u pitanju rešenje kao akt koji se donosi u upravnom postupku, izmenjene su odredbe koje se odnose na obrazloženje rešenja (čl. 141).
 • Uvedena su i dva potpuno nova razloga za ponavljanje upravnog postupka (čl. 176).

Značajnu novinu predstavlja predviđanje prigovora kao novog pravnog sredstva. Prigovor se na osnovu člana 147 može izjaviti iz sledećih razloga:

 •  zbog neispunjenja obaveza iz upravnog ugovora,
 • zbog upravne radnje i
 • zbog načina pružanja javnih usluga.

Pri tom je da naglašeno da se prigovor može izjaviti, ako ne može da se izjavi drugo pravno sredstvo u upravnom postupku. Prigovor se izjavljuje u roku koji zavisi od razloga za izjavljivanje prigovora, tako da se isti može izjaviti u roku od:

 • šest meseci od propuštanja organa da ispuni obavezu iz upravnog ugovora;
 • 15 dana od preduzimanja upravne radnje ili od propuštanja da se upravna radnja preduzme;
 • 15 dana od kada se javna usluga ne pruža tako da obezbedi uredno i kvalitetno, pod jednakim uslovima, ostvarivanje prava i zadovoljavanje potreba korisnika.

Članom 148 novog ZUP određeno je da se prigovor izjavljuje rukovodiocu organa na čije se postupanje odnosi, koji i odlučuje o prigovoru.

Najnovije:

Rate this article

Click on a star to rate it!