2 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Novi Zakon o opštem upravnom postupku

05/06/2017

Novi Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS”, br. 18/2016) koji je donet 29. februara 2016. i koji je stupio na snagu 9. marta 2016. godine, počeo je da se primenjuje od 1. juna 2017. godine, s tim da se članovi 9 i 207 primenjuju od 8. juna 2016. godine.

ZUP je osnovni zakon koji se primenjuje u postupanju u svim upravnim stvarima, a ovde dajemo pregled najznačajninjih novina koje donosi:

 • Uvodi se obaveza primene mere koja je za stranku povoljnija, ako se time ostvaruje svrha propisa i pod uslovom da nije ugrožen javni interes ili prava trećih lica (član 6).
 • U vezi sa načelom pomoći stranci (član 8), upravni organ ima obavezu da upozorava učesnike, kada sazna ili oceni da u postupku ima osnova za ostvarenje njihovih prava ili pravnih interesa. Takođe, organ je dužan da informiše stranku ukoliko u toku postupka dođe do izmene propisa koji je od značaja za postupanje u upravnoj stvari.
 • Potpuno nov pojam je garantni akt, koji je određen kao pisani akt kojim se organ obavezuje da, na odgovarajući zahtev stranke, donese upravni akt određene sadržine (čl. 18-21).
 • Kao nova kategorija u upravnom pravu Srbije uvodi se i upravni ugovor, između organa i stranka, kojim se stvara, menja ili ukida pravni odnos u upravnoj stvari i koji ne sme biti protivan javnom interesu i pravima trećih lica (čl. 22-26).
 • Novina se odnosi i na jedinstveno upravno mesto, čijim se uvođenjem u Zakon obezbeđuje stranci da dobije sve relevantne informacije, podnese samo jedan zahtev, komunicira samo sa jednim organom i na kraju na tom mestu dobije i odgovarajuće rešenje (član 42).
 • Odredbe o ličnom dostavljanju su značajno izmenjene u odnosu na raniji zakon (čl. 75).
 • Kada je u pitanju rešenje kao akt koji se donosi u upravnom postupku, izmenjene su odredbe koje se odnose na obrazloženje rešenja (čl. 141).
 • Uvedena su i dva potpuno nova razloga za ponavljanje upravnog postupka (čl. 176).

Značajnu novinu predstavlja predviđanje prigovora kao novog pravnog sredstva. Prigovor se na osnovu člana 147 može izjaviti iz sledećih razloga:

 •  zbog neispunjenja obaveza iz upravnog ugovora,
 • zbog upravne radnje i
 • zbog načina pružanja javnih usluga.

Pri tom je da naglašeno da se prigovor može izjaviti, ako ne može da se izjavi drugo pravno sredstvo u upravnom postupku. Prigovor se izjavljuje u roku koji zavisi od razloga za izjavljivanje prigovora, tako da se isti može izjaviti u roku od:

 • šest meseci od propuštanja organa da ispuni obavezu iz upravnog ugovora;
 • 15 dana od preduzimanja upravne radnje ili od propuštanja da se upravna radnja preduzme;
 • 15 dana od kada se javna usluga ne pruža tako da obezbedi uredno i kvalitetno, pod jednakim uslovima, ostvarivanje prava i zadovoljavanje potreba korisnika.

Članom 148 novog ZUP određeno je da se prigovor izjavljuje rukovodiocu organa na čije se postupanje odnosi, koji i odlučuje o prigovoru.

Slični blogovi

4 min čitanja

Aleksandra Jaćimović

23/05/2022

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.