1 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Promena paušalnog oporezivanja i uticaj na IT sektor

24/09/2019

Čekanju je konačno došao kraj! Dugo najavljivane zakonske izmene konačno su dobile svoju zvaničnu potvrdu. Vlada Republike Srbije i Ministarstvo finansija su 23.09.2019. godine najavili da se do kraja godine planira usvajanje izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Predlozi izmena zakona će u narednim nedeljama biti izneti na razmatranje pred Narodnu skupštinu Republike Srbije, a predviđeno je da izmene počnu sa primenom od 01.01.2020. godine.

Zakonske izmene imaju za cilj da, kroz predviđene poreske podsticaje, stimulišu zapošljavanje u kompanijama koje povećavaju broj zaposlenih, kao i da preciznije urede angažovanje preduzetnika – paušalaca, o čemu ćemo se u ovom tekstu detaljnije osvrnuti.

Predviđeno je da pravo na poreske podsticaje uživaju kompanije:

  • u periodu od naredne 3 godine, počevši od 01.01.2020. godine;
  • ako povećaju broj svojih zaposlenih;
  • ako zaposle lica koja nisu bila u radnom odnosu u periodu od 01.01.2019. do 30.04.2020. godine, te da ta lica zasnuju radni odnos sa kompanijom najkasnije do isteka 2020. godine.
  • pravo na korišćenje poreskih podsticaja može se ostvariti i za zapošljavanje preduzetnika koji nisu bili u radnom odnosu tokom 2019. godine, ako zasnuju radni odnos zaključno sa poslednjim danom aprila 2020. godine

Kompanije u tom slučaju neće biti dužne da plaćaju oko 70% iznosa poreza na zarade i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za navedena lica u celosti u 2020. godini, dok u naredne dve godine neće biti obavezne u najvećem delu da plaćaju ove javne dažbine za ta lica, pri čemu je reč o umanjenju od oko 65% za 2021. godinu, odnosno oko 60% za 2022. godinu. Pored uticaja koje ovi stimulansi imaju na domaću privredu, njihova uloga i primena u narednom trogodišnjem periodu ima za cilj i pružanje mogućnosti i vremena kompanijama da se prilagode na novu regulativu.

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana predviđaju i uvođenje tzv. „testa samostalnosti preduzetnika”, čija primena bi počela takođe od 01.01.2020. godine. Test samostalnosti bi doprineo utvrđivanju da li određeni preduzetnik ispunjava uslove za paušalno oporezivanje, kroz odgovaranje na pitanja sadržana u testu. Drugim rečima, utvrdilo bi se da li je određeno lice zaista preduzetnik koji ostvaruje prihode obavljajući samostalnu delatnost ili je zapravo reč o faktički zaposlenom licu. Ukoliko test pokaže da se radi o faktički zaposlenom licu, kompanija može da zasnuje radni odnos sa tim licem zaključivanjem ugovora o radu, te da tako koristi predviđene poreske olakšice.

Najavljeni test samostalnosti sadrži sledećih devet kriterijuma:

Kriterijumi Testa samostalnosti

(1) nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem određuje radno vreme preduzetniku ili preduzetniku paušalcu ili su odmor i odsustva preduzetnika ili preduzetnika paušalca zavisni od odluke nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem i naknada preduzetniku ili preduzetniku paušalcu se ne umanjuje srazmerno vremenu provedenom na odmoru;

(2) preduzetnik ili preduzetnik paušalac uobičajeno koristi prostorije koje obezbedi ili obavlja poslove u mestu koje odredi nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem za potrebe obavljanja poslova koji su mu povereni, ili nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem obezbeđuje sopstveni materijal, alat, opremu ili druga materijalna ili nematerijalna sredstva potrebna za rad preduzetnika ili preduzetnika paušalca ili finansira njihovu nabavku;

(3) nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem vrši ili organizuje stručno osposobljavanje ili usavršavanje ili uobičajeno rukovodi procesom rada preduzetnika ili preduzetnika paušalca;

(4) nalogodavac je angažovao preduzetnika ili preduzetnika paušalca nakon oglašavanja u sredstvima informisanja potrebe za angažovanjem fizičkih lica ili angažujući treće lice koje se uobičajeno bavi pronalaženjem lica podobnih za radno angažovanje, a čija je usluga rezultirala angažovanjem tog preduzetnika ili preduzetnika paušalca;

(5) preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja posao učestalim zajedničkim radom sa drugim preduzetnicima, odnosno preduzetnicima paušalcima, angažovanim od strane istog nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem ili sa njihovim zaposlenima;

(6) najmanje 70% od ukupno ostvarenih prihoda preduzetnika ili preduzetnika paušalca u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini je ostvareno od jednog nalogodavca ili od povezanog lica s nalogodavcem;

(7) preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja poslove iz delatnosti nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem, a za tako obavljene poslove njegov ugovor o angažovanju ne sadrži klauzulu po kojoj preduzetnik ili preduzetnik paušalac snosi uobičajeni poslovni rizik za posao isporučen klijentu nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem, ukoliko takav klijent postoji;

(8) ugovor o angažovanju preduzetnika ili preduzetnika paušalca sadrži delimičnu ili potpunu zabranu preduzetniku ili preduzetniku paušalcu da pruža usluge po osnovu ugovora sa drugim nalogodavcima;

(9) preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili za povezano lice s nalogodavcem, neprekidno ili sa prekidima 130 ili više radnih dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

Iako zakonske izmene dosežu dalje od IT industrije, primetno je da je upravo IT industrija na najvećem udaru predloženih novina, brojeći veliki broj preduzetnika na paušalnom oporezivanju, kao i kompanija koje su do sada bile u de facto radnom odnosu sa tim preduzetnicima, pošto će im biti onemogućeno da nastave takav vid međusobne saradnje, uz povećanje dažbina za obe strane. Umesto toga, biće im omogućeno da zasnuju radni odnos sa navedenim preduzetnicima i da po tom osnovu ostvare poreske olakšice.

Uzevši sve navedeno u obzir, zakonske izmene sa sobom nose veliki broj pitanja i nejasnoća, pa shodno tome i određenu dozu bojazni i neizvesnosti u IT sektoru:

  • Da li je predviđeni tranzicioni period dovoljno dugačak?
  • Kako podneti plaćanje poreza i doprinosa u punom iznosu nakon isteka prava na poreske olakšice?
  • Kako će reagovati IT industrija?

* Napominjemo da je nakon momenta objavljivanja ovog teksta došlo do izmena u kriterijumima testa samostalnosti, kao i da je predlog izmena Zakona ušao u skupštinsku proceduru. Više o tome, kao i o novim kriterijumima možete pročitati u našoj vesti ,,Izmene Testa samostalnosti za preduzetnike i dva meseca ,,gratis”

Slični blogovi

4 min čitanja

Zunic Law

02/04/2024

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.