Promena paušalnog oporezivanja i uticaj na IT sektor

Čekanju je konačno došao kraj! Dugo najavljivane zakonske izmene konačno su dobile svoju zvaničnu potvrdu. Vlada Republike Srbije i Ministarstvo finansija su 23.09.2019. godine najavili da se do kraja godine planira usvajanje izmena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Predlozi izmena zakona će u narednim nedeljama biti izneti na razmatranje pred Narodnu skupštinu Republike Srbije, a predviđeno je da izmene počnu sa primenom od 01.01.2020. godine.

Zakonske izmene imaju za cilj da, kroz predviđene poreske podsticaje, stimulišu zapošljavanje u kompanijama koje povećavaju broj zaposlenih, kao i da preciznije urede angažovanje preduzetnika – paušalaca, o čemu ćemo se u ovom tekstu detaljnije osvrnuti.

Predviđeno je da pravo na poreske podsticaje uživaju kompanije:

  • u periodu od naredne 3 godine, počevši od 01.01.2020. godine;
  • ako povećaju broj svojih zaposlenih;
  • ako zaposle lica koja nisu bila u radnom odnosu u periodu od 01.01.2019. do 30.04.2020. godine, te da ta lica zasnuju radni odnos sa kompanijom najkasnije do isteka 2020. godine.
  • pravo na korišćenje poreskih podsticaja može se ostvariti i za zapošljavanje preduzetnika koji nisu bili u radnom odnosu tokom 2019. godine, ako zasnuju radni odnos zaključno sa poslednjim danom aprila 2020. godine

Kompanije u tom slučaju neće biti dužne da plaćaju oko 70% iznosa poreza na zarade i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za navedena lica u celosti u 2020. godini, dok u naredne dve godine neće biti obavezne u najvećem delu da plaćaju ove javne dažbine za ta lica, pri čemu je reč o umanjenju od oko 65% za 2021. godinu, odnosno oko 60% za 2022. godinu. Pored uticaja koje ovi stimulansi imaju na domaću privredu, njihova uloga i primena u narednom trogodišnjem periodu ima za cilj i pružanje mogućnosti i vremena kompanijama da se prilagode na novu regulativu.

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana predviđaju i uvođenje tzv. „testa samostalnosti preduzetnika”, čija primena bi počela takođe od 01.01.2020. godine. Test samostalnosti bi doprineo utvrđivanju da li određeni preduzetnik ispunjava uslove za paušalno oporezivanje, kroz odgovaranje na pitanja sadržana u testu. Drugim rečima, utvrdilo bi se da li je određeno lice zaista preduzetnik koji ostvaruje prihode obavljajući samostalnu delatnost, ili je zapravo reč o faktički zaposlenom licu. Ukoliko test pokaže da se radi o faktički zaposlenom licu, kompanija može da zasnuje radni odnos sa tim licem zaključivanjem ugovora o radu, te da tako koristi predviđene poreske olakšice.

Iako zakonske izmene dosežu dalje od IT industrije, primetno je da je upravo IT industrija na najvećem udaru predloženih novina, brojeći veliki broj preduzetnika na paušalnom oporezivanju, kao i kompanija koje su do sada bile u de facto radnom odnosu sa tim preduzetnicima, pošto će im biti onemogućeno da nastave takav vid međusobne saradnje, uz povećanje dažbina za obe strane. Umesto toga, biće im omogućeno da zasnuju radni odnos sa navedenim preduzetnicima i da po tom osnovu ostvare poreske olakšice.

Uzevši sve navedeno u obzir, zakonske izmene sa sobom nose veliki broj pitanja i nejasnoća, pa shodno tome i određenu dozu bojazni i neizvesnosti u IT sektoru:

  • Da li je predviđeni tranzicioni period dovoljno dugačak?
  • Kako podneti plaćanje poreza i doprinosa u punom iznosu nakon isteka prava na poreske olakšice?
  • Kako će reagovati IT industrija?

Očekuje se da u narednom periodu predlagači zakonodavnih izmena iznesu više detalja, kao i sam predlog izmena zakona koji bi se našao na parlamentarnom dnevnom redu. Tada bismo, nadamo se, mogli dobiti odgovore na ova i druga pitanja.

NEWSLETTER

NEWSLETTER

KONTAKT

KONTAKT