Srbija olakšava proces zapošljavanja i boravka stranaca

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima, kao i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, stupili su na snagu 7. maja ove godine.

Iako je postojeći Zakon o strancima, već bio u velikoj meri naklonjen strancima, Nacionalna Skupština je odlučila da Srbiju učini još atraktivnijom za strance, olakšavanjem procedura za dobijanje privremenog boravka i radne dozvole.

Glavna ideja koja stoji u pozadini izmena ogleda se u poboljšanju poslovne klime u Srbiji, podizanjem konkurentnosti i zapošljivosti stranaca u našoj zemlji.

Štaviše, od izmena se očekuje da će olakšati administrativne procedure vezane za izdavanje radne dozvole, što će biti od velike koristi strancima. Imajući u vidu sve gorenavedene prednosti, krajnji cilj je ohrabrivanje stranih investicija u Srbiji.

Stoga, krucijalne novine vezuju se za vizu za duži boravak (Viza D) po osnovu zapošljavanja, podnošenje jedinstvene prijave za privremeni boravak i radnu dozvolu, kao i mogućnost elektronske prijave za privremeni boravak, po prvi put ili radi njenog produženja, kako iz Srbije tako i iz inostranstva.

Međutim, ukoliko planirate da obnovite dozvolu za privremeni boravak u skorije vreme ili ste zainteresovani da se uskoro preselite u Srbiju, trebalo bi da imate na umu da će navedene novine početi da se primenjuju od 1. januara 2020. godine.

U nastavku teksta, možete pronaći kratak pregled najznačajnijih promena i novih mogućnosti koje uvodi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima.

1. Viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja (Viza D)

Jedna od najznačajnijih novina u odnosu na prethodni zakon, ogleda se u mogućnosti apliciranja za vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

U skladu sa Zakonom o strancima, viza za duži boravak predstavlja odobrenje za ulazak i boravak na teritoriji Republike Srbije u trajanju od 90 do 180 dana. Pribavljanje vize za duži boravak obavezno je za strance kojima je u skladu sa viznim režimom za ulazak u Republiku Srbiju potrebna viza i koji nameravaju da u Republici Srbiji podnesu zahtev za odobrenje privremenog boravka.

Novododati stav, koji će početi da se primenjuje od 1. januara naredne godine, propisuje novu vrstu vize za duži boravak – „viza za duži boravak po osnovu zapošljavanja”.

Sledstveno tome, stranac koji stekne vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja, ostvaruje prava iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca.

S ciljem usklađivanja ova dva zakona, strancima će biti omogućena prijava za radnu dozvolu na osnovu vize za duži boravak. Ova vrsta radne dozvole izdaje se na period trajanja vize za duži boravak.

U slučaju kada je poslovni angažman produžen, stranac će biti u obavezi da podnese prijavu za privremeni boravak po osnovu zapošljavanja pre isteka vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

2. Objedinjeni zahtev za privremeni boravak i radnu dozvolu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o strancima uvodi u potpunosti novu mogućnost podnošenja jedinstvene prijave za privremeni boravak i radnu dozvolu.

To znači da će stranci imati priliku da podnesu prijavu jednom administrativnom telu, umesto pokretanja dve odvojene procedure, jedne za drugom.

Ovo rešenje je prilično korisno, imajući u vidu da će uštedeti dosta vremena i da će pojednostaviti procedure, što će u krajnjoj liniji imati pozitivan efekat na ohrabrivanje stranaca da dođu u Srbiju i zasnuju radni odnos.

3. Podnošenje zahteva za privremeni boravak elektronskim putem

S ciljem pojednostavljivanja ponekad komplikovanih i dugotrajnih procedura, izmenama Zakona o strancima, otvara se mogućnost podnošenja zahteva za privremeni boravak i radnu dozvolu elektronski, iz Srbije ili inostranstva.

Čini se kao savršen način apliciranja za privremeni boravak, bez potrebe da se gubi vreme čekajući u redu. Od ove inovacije se očekuje da će doneti veliko olakšanje i korist strancima koji su zainteresovani za sticanje dozvole za privremeni boravak u Srbiji.

Iako je ovo jedna od dugo očekivanih novina, i dalje postoji opravdana sumnja u pogledu primene ove mogućnosti u praksi.

Sumnja proizilazi iz činjenice da će bliže uslove za podnošenje zahteva za privremeni boravak elektronskim putem doneti ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Međutim, treba imati na umu da naši zakoni predviđaju mogućnost elektronske komunikacije sa organima i za mnoge druge procedure, ali da većina nije tehnološki osposobljena za taj vid komunikacije.

Ostaje nam da vidimo da li će vlast stvoriti pretpostavke za primenu ove norme i u praksi.

4. Specijalne kategorije stranaca – mogućnost izbegavanja zakonskih zahteva?

Konačno, poslednja od značajnijih novina propisuje specijalne kategorije stranaca, koji će biti u mogućnosti da steknu dozvolu za privremeni boravak, iako ne ostvaruju kriterijume koje direktno zahteva zakon.

Kriterijumi, kao i kategorije, biće propisani aktom Vlade.

Ova, kao i druge odluke nadležnih tela koje se pominju u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o strancima, treba da se objave u roku do 6 meseci od stupanja na snagu ovog zakona.

Prema tome, ni ova izmena koja bi se mogla primenjivati od 15. maja još uvek se ne primenjuje, jer njegova primena zavisi od akta Vlade koji još nije na snazi.

5. Zaključak

Ako bismo zastali na trenutak da sumiramo sve novine, Zakon o izmenama i dopunama zakona o strancima nosi veliki potencijal za poboljšanje poslovne klime u Srbiji, a ishod uvedenih promena mogao bi da obezbedi adekvatan tretman stranaca u Srbiji, sa naglaskom na pojednostavljenje procedure koje će uštedeti vreme strancima prilikom aplikacije za privremeni boravak i radnu dozvolu.

Najnovije:

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama