COVID-19 I UGOVORI: Evo zašto ćete ih čitati pažljivije nakon pandemije

30.
Mar 2020.

Dok se svet suočava sa širenjem COVID-19, posledice po biznis, svetsko i lokalno tržište, međunarodnu trgovinu, kao i gotovo svaku industriju pružanja usluga su dalekosežne.

Kako se veliki broj kompanija susreće sa poteškoćama u izvršavanju svojih ugovornih obaveza, mnoge od njih se pitaju mogu li nekako biti izuzeti od njihovog izvršenja. Ko bi trebao da snosi odgovornost zbog nemogućnosti ispunjenja usled COVID-19?

Domino efekat

Počećemo sa primerom. Neki trgovci se suočavaju sa zabranom izvoza njihovih proizvoda, dok se drugi susreću sa problemom potpunog zatvaranja granica država koje su deo transportnog lanca.

U tom smislu, oni ne mogu da ispune svoje ugovorne obaveze prema svojim prekograničnim kupcima.

Stoga, izvozno orijentisana preduzeća se suočavaju sa gubitkom profita i nemogućnošću da izvrše svoje obaveze prema svojim zaposlenima i drugim ugovornim stranama (npr. svojim dobavljačima). Ovakva situacija će prouzrokovati (i već je prouzrokovala) bankrot mnogih kompanija, a naročito malih i srednjih preduzeća.

Za više informacija o promenama koje je COVID-19 prouzrokovao u oblasti rada i zaposlenja pročitajte COVID-19 i poslodavci: niste voleli rad od kuće? bolje počnite.

COVID-19 efekat na privredne ugovore

Imajući u vidu prethodno rečeno, neizbežno je da će izvršenje obaveza u odnosu na mnoge ugovore biti odloženo, prekinuto ili obustavljeno.

U normalnim okolnostima, pravilo je jasno: u slučaju neispunjenja ugovora, strana koja ga se pridržavala može zahtevati ispunjenje obaveze ili raskinuti ugovor u slučaju neispunjenja obaveze. Ona u svakom slučaju ima pravo na naknadu štete zbog neispunjenja ili neblagovremenog ispunjenja ugovora.

Pandemija COVID-19 i s njom povezane mere (poput nacionalnih zabrana izvoza), ipak mogu da budu uzrok značajnih okolnosti koje mogu da opravdaju neispunjenje. Ovo znači da se možda mogu primeniti izuzeci od prethodnih pravila.

Dakle, koji su to izuzeci kojima bi ugovorne strane mogle da se služe?

U suštini, mogu se razmotriti dva pravna instituta:

1. Viša sila;

2. Promenjene okolnosti (poznate i pod nazivom „Rebus Sic Stantibus”).

Gde bi ugovorne strane trebale da traže odgovor na pitanje da li se COVID-19 može smatrati opravdanim razlogom za neispunjenje ugovora usled više sile ili promenjenih okolnosti?

Prvo bi trebalo pažljivo pročitati ugovor. Ako on ne sadrži odredbe o tome, odgovor se može naći u merodavnom pravu za taj ugovor.

Ova analiza se zasniva prevashodno na pravu Srbije.

Šta je to viša sila? Da li se COVID-19 može smatrati događajem koji predstavlja višu silu?

Viša sila se odnosi na događaj koji se nalazi izvan razumne kontrole ugovorne strane i koji je onemogućava u izvršenju svojih ugovornih obaveza. Suština ovog koncepta je da ugovorna strana koja se poziva na njega, nastupanje takvog događaja nije mogla predvideti u vreme zaključenja ugovora niti je njegovo dejstvo mogla otkloniti.

U takvim okolnostima, ugovorna strana koja je sprečena da izvrši obavezu usled više sile neće odgovarati za neispunjenje, odnosno zadocnjenje.

Iako nije obavezno, klauzula više sile je česta u ugovorima. Ugovorne strane mogu da preciziraju događaje koji će se smatrati višom silom, što olakšava prepoznavanje kada je ona nastupila. Obično ova klauzula sadrži opštu definiciju pojma, a iza toga sledi otvorena lista primera više sile. Stoga, čitajući svoj ugovor, možete da potražite termine poput: prirodni događaji i katastrofe, postupci pojedinaca, rat, epidemija, pandemija, bolesti i sl.

Veoma je važno da imate na umu da događaj ne mora nužno da bude nepredvidiv. Naime, važnije je da se ovakav događaj smatra neotklonjivim.

Ova klauzula mora se pažljivo tumačiti i posmatrati u kontekstu okolnosti svakog pojedinačnog ugovornog odnosa.

Šta ako ugovor o tome ništa ne govori?

Kada ne postoji saglasnost ugovornih strana, viša sila može biti utvrđena od strane suda koji tada odlučuje da li je COVID-19 neposredni uzrok neispunjenja ugovora. U tom slučaju, sud će odlučivati po pravu koje je merodavno za taj ugovor. Zaključak bi zahtevao temeljnu analizu okolnosti u svakom pojedinačnom slučaju.

Ipak treba imati na umu da se od ugovorne strane uvek traži da uloži razuman trud da izvrši svoje obaveze, pridržava se načela savesnosti i poštenja i postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

Da bi se događaj smatrao višom silom mora da ispuni određene uslove, i to kumulativno:

1. Događaj mora da bude spoljni i nezavisan od volje ugovorne strane. Prilikom ispitivanja ovog kriterijuma treba da imate na umu da COVID-19 sam po sebi nije događaj, već će to verovatno biti jedna od njegovih posledica (npr. zabrana izvoza);

2. Ugovorna strana ne može da izvrši obaveze, jer je u tome sprečena ili ometena događajem koji predstavlja višu silu. U ovom slučaju, ta ugovorna strana će morati da dokaže uzročno-posledičnu vezu između svoje nemogućnosti da ispuni ugovor i nastupanja posledice pandemije COVID-19;

3. Ugovorna strana pogođena višom silom mora preduzeti sve potrebne radnje da izbegne i otkloni događaj ili njegove posledice. Koje su to radnje, zavisi od prirode ugovora i okolnosti. Na primer: u nekim industrijama (npr. IT industrija) poslodavac može da organizuje rad od kuće, što bi omogućilo nivo efektivnosti sličan onom u uobičajenim okolnostima pa nema osnova za pozivanje na višu silu;

4. Mora se dati obaveštenje o nastupanju više sile u skladu sa zakonom ili ugovornim odredbama.

Šta ako se posledice COVID-19 mogu smatrati višom silom?

Odgovor na ovo pitanje će, kao i uvek, zavisiti od ugovora. Obično se u ugovoru nalaze odredbe kojima se produžava rok za ispunjenje tih obaveza ili se predviđa suspenzija ugovora dok viša sila traje. Po pravilu, ako viša sila traje duže vreme, ugovorne odredbe ovlašćuju strane da raskinu ugovor.

Postoji li mogućnost korišćenja instituta promenjenih okolnosti?

U zavisnosti od efekata koje COVID-19 proizvede na izvršenje ugovornih obaveza, može doći do toga da ugovorna strana otežano izvršava svoje obaveze, ali nije sasvim onemogućena u tome. Tada bi se mogao primeniti institut promenjenih okolnosti („Rebus Sic Stantibus”).

Promenjene okolnosti podrazumevaju da strane mogu da:

  • izmene ugovor i ugovorne obaveze

ili

  • zajednički odluče da raskinu ugovor,

ako su ispunjeni sledeći uslovi:

1. okolnosti su se značajno promenile u odnosu na one koje su postojale u vreme zaključenja ugovora,

2. ove okolnosti otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane ili se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora,

3. očigledno je da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana,

4. po opštem mišljenju bilo bi nepravično održati ga na snazi takav kakav je,

5. strana koja se poziva na promenjene okolnosti nije bila dužna da u vreme zaključenja ugovora uzme u obzir te okolnosti ili ih nije mogla izbeći ili savladati.

Obaveštenje da je nastupila promena okolnosti i zahtev za raskid moraju biti dati pre dospelosti ugovorne obaveze.

Napominjemo da je veoma interesantno da 2. kriterijum odgovara konceptu  „Doctrine of Frustration iz engleskog prava, iako je ovaj koncept veoma neuobičajen za pravne sisteme koji pripadaju evropsko-kontinentalnom pravu, poput prava Srbije. U praksi se ovaj kriterijum najteže ispunjava.

Ako se ugovorne strane ne mogu sporazumeti o izmeni ili raskidu ugovora, strana koja otežano ispunjava obaveze može tražiti da se ugovor raskine obraćanjem sudu.

Slično kao i kod više sile, teret dokazivanja leži na onoj strani koja tvrdi da je ovakva promena okolnosti nastupila.

Ipak, čak i ako su svi uslovi ispunjeni, može da postoji prepreka unutar samog ugovora. Naime, prema srpskom pravu, stranke imaju mogućnost prethodnog odricanja od prava da raskinu ugovor zbog promenjenih okolnosti, osim ako je to u suprotnosti sa principom savesnosti i poštenja. Dakle, pre nego što zatražite raskid ili izmenu, ponovo pažljivo pročitajte ugovor.

Konačno, sasvim je neizvesno kako će svet izgledati nakon pandemije COVID-19. Jedna stvar je ipak izvesna: kompanije će morati više pažnje da posvete izradi ugovora i odabiru svojih pravnih savetnika.

Najnovije:

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama