Razvod braka – kompletan vodič

Razvod braka nije prijatna životna situacija. Iako je često teško kontrolisati emocije, veoma je važno da sve radnje koje preduzimate budu vođene razumom. Zato je veoma važno da znate koje opcije Vam stoje na raspolaganju. U ovom tekstu ćemo pokušati da Vam odgovorimo na ona pitanja koja nama klijenti najčešće postavljaju i sa kojima se iznova susrećemo u praksi.

02.
Feb 2018.

Kontakt: Kristina Vuljaj

kako pokrenuti razvod braka, cena razvoda braka, dokumenti za razvod, koliko traje razvod braka, kako se razvesti sporazumno

Kako se razvesti?

Ovo je prvo pitanje koje svaka osoba sebi postavi kada se odluči na takav korak. Iz primera iz komšiluka ili iz familije deluje kao komplikovana procedura. Međutim, sa pravne strane gledano, to zaista nije tako. Naime, jedini razlog komplikacija su zapravo lični odnosi supružnika, odnosno činjenica da se radi o postupku, koji je isprepletan raznim emotivnim sponama, te je u tom smislu za mnoge teško da emocije ostave po strani.

Postoje dva načina razvoda braka. Prvi način je sporazumni razvod braka, za koji je potrebno da se supružnici sporazumeju o svim pitanjima značajnim za razvod braka, a drugi način je razvod po tužbi ukoliko supružnici ne mogu da se usaglase oko razvoda ili oko najvažnijih pitanja.

sporazum o vršenju roditeljskog prava, sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava, brakorazvodna parnica, razvod braka po tuzbi, tuzba za razvod braka, tužba za razvod braka

Ako ste do sada imali nedoumice oko toga kako se razvesti, obratite pažnju na  najbitnije korake u pogledu razvoda braka. Kroz tekst biće prezentovane glavne karakteristike kako sporazumnog razvoda, tako i razvoda braka po tužbi.

Šta je sporazumni razvod braka?

Budući da se brak sklapa slobodnim, saglasnim, izjavama volje dva lica da stupe u brak, tako je očekivano i da sporazumnim putem brak može da prestane. Sporazumni razvod braka je razvod čije je osnovno obeležje saglasnost supružnika da se razvedu, kao i saglasnost o svim bitnim ličnim porodičnim odnosima i imovinsko pravnim odnosima. Dakle, ukoliko postoji saglasnost o ovim bitnim elementima, supružnici imaju pravo na razvod braka zaključivanjem pismenog sporazuma.

Šta je potrebno za sporazumni razvod braka?

potrebni papiri za razvod braka, papiri potrebni za razvod braka, dokumenti za razvod, proces razvoda braka, postupak razvoda braka

Vršenje roditeljskog prava

U svom predlogu za sporazumni razvod braka potrebno je da se supružnici usaglase oko vršenja roditeljskog prava (ukoliko imaju zajedničku maloletnu decu) i oko deobe zajedničke imovine.  Dakle, zakonodavac nastoji da podstakne supružnike da sporazumno urede dva najvažnija aspekta međusobnih odnosa, nakon što prestane trajanje zajednice života, upravo iz razloga da bi mirnim putem, bez preteranih troškova i iscrpljujućih sudskih postupaka, uspeli da se razvedu sporazumno.

Kada govorimo o roditeljskom pravu,  pismenom sporazumu o vršenju roditeljskog prava supružnici se mogu dogovoriti da zajedno vrše roditeljsko pravo ili da roditeljsko pravo vrši samo jedan roditelj. Međutim, bitna razlika između sporazumnog razvoda braka i razvoda braka po tužbi je da je jedino kod sporazumnog razvoda braka dozvoljeno da supružnici i nakon razvoda braka i prestanka zajednice života, roditeljsko pravo i dalje vrše zajednički.

Ova mogućnost u srpskom zakonodavstvu, jeste nastojanje da se i posle razvoda braka supružnika, očuvanja što stabilnije okruženje za dete i ishodovanje najvažnijeg načela u porodičnim stvarima, a to je najbolji interes deteta, ukoliko je to u konkretnom slučaju upravo zajedničko vršenje roditeljskog prava.

Kod zajedničkog vršenja roditeljskog prava, u okviru sporazuma o razvodu braka, supružnici se saglašavaju da će zajednički vršiti roditeljska prava i obaveze.  Akcenat je stavljen na tome da se slobodnom voljom supružnici dogovore oko vršenja svih prava i obaveza zajedno ili u saglasnosti podjednako, na način koji bi detetu najviše odgovaralo, u skladu sa njegovim najboljim interesima. Ono što je interesantno, u postupku po predlogu za sporazumni razvod braka, jeste da sud ne mora da usvoji sporazum roditelja o vršenju roditeljskog prava ako smatra da ne odgovara najboljim interesima deteta, već može njihove odnose urediti na drugačiji način.

Druga mogućnost prilikom sastavljanja predloga za sporazumni razvod braka je samostalno vršenje roditeljskog prava, koje podrazumeva da roditeljsko pravo vrši samo jedan roditelj. Ukoliko odluče da roditeljsko pravo vrši samo jedan roditelj, supružnici se moraju sporazumeti o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju, prebivalištu deteta, visini doprinosa za izdržavanje deteta koje plaća drugi roditelj i o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem.

Podela bračne imovine

Sporazum o deobi zajedničke imovine

Sledeći segment pismenog sporazuma o razvodu braka tiče se sporazuma o podeli zajedničke imovine.  Imovina koja je stečena radom tokom trajanja bračne zajednice, predstavlja zajedničku imovinu supružnika. Budući da se kroz sporazumni razvod braka rešavaju svi odnosi među supružnicima, veoma je bitno i oko zajedničke imovine postići sporazum.

Dakle, ukoliko bračni par nema decu, predlog za sporazumni razvod braka, podrazumeva saglasnost da se brak razvede i saglasnost o načinu deobe zajedničke imovine.

Međutim, kada brak više ne funkcioniše, imovinski odnosi često predstavljaju kamen spoticanja., što dovodi do toga da je upravo to prepreka sporazumnom razvodu braka.

Stoga, klijentima redovno savetujemo da pre zaključenja braka ili po zaključenju braka zaključe (pred)bračni u govor, o čemu možete više pročitati u našem blogu. Naime, ne kaže se džabe, da osoba sa kojim ulazite u brak nije ista osobi sa kojom se razvodite.

Trajanje postupka po sporazumnom razvodu braka

Dodatna pogodnost, i razlog zašto određeni bračni drugovi, koji više ne mogu da nađu zajednički jezik, posežu za sporazumnim razvodom braka – jeste trajanje sudskog postupka po sporazumnom razvodu braka. Iako nije jednostavno odgovoriti na pitanje koliko traje sudski postupak, jer to zavisi od mnogo faktora, definitivno je da se postupak po sporazumu završava brže.

Naime, postupak sporazumnog razvoda, najčešće se završava na samo jednom ročištu! Ukoliko predlog za sporazumni razvod braka sadrži sve neophodne elemente, sud odlukom usvaja predlog i odlučuje da je brak razveden.

Tužba za razvod braka

starateljstvo nad decom nakon razvoda, izdrzavanje deteta, izdržavanje punoletnog deteta, kako se razvesti sporazumno, kome pripada dete nakon razvoda braka

Razvod braka po tužbi, neprijatnija je opcija, jer implicira da je odnos među supružnicima toliko narušen, da objektivno posmatrano, ne postoji mogućnost dogovora ni oko toga kako žele da se raziđu. Stoga, ukoliko su međusobni odnosi supružnika do te mere narušeni, da ne mogu da postignu saglasnost o bitnim elementima u sporazumu o razvodu braka, jedini način da se brak razvede je po tužbi.

Kada je reč o trajno narušenim odnosima u braku, svaki supružnik ima pravo da podnese tužbu za razvod braka, samostalno, ili putem punomoćnika. Punomoćniku je neophodna specijalna overena punomoć, za potrebe zastupanja u postupku razvodu braka po tužbi. Ukoliko se pitate gde se podnosi zahtev za razvod braka, predlažem da o tome pročitate više u našem tekstu koji govori o najčešćim nedoumicama kod postupka za razvod braka.

U bračnom sporu, supružnicima na raspolaganju stoji mirniji način i put da urede svoje odnose. Naime, sud strankama u bračnom sporu, ukazuje na mogućnost posredovanja (medijacije). Posredovanje obuhvata dve faze – postupak za pokušaj mirenja (mirenje) i postupak za pokušaj sporazumnog okončanja spora (nagodba).

Cilj medijacije je da se izbegne parnični postupak za razvod braka po tužbi, koji je po nepisanom pravilu stresan, iscrpljujući kako emotivno, tako i finansijski, pritom, u većini slučajeva malo duže traje. Treće lice koje nepristrasno pristupa problemu koji postoji među supružnicima, naziva se medijator, i ukazuje kako na najbolji način, udovoljiti zahtevima obe strane, i postići sporazum koji najviše odgovara voljama stranaka.

Medijacija kao takva, ima izuzetno bitan i važan zadatak, pogotovo ako se govori o razvodu braka, gde se postavlja i pitanje kako će biti regulisano roditeljsko pravo, kada su supružnici dobili decu tokom trajanja braka. Međutim, ukoliko jedan od supružnika ne pristane na posredovanje, ne postoji mogućnost da ih sud obaveže na to, te se u tom slučaju, postupak po tužbi za razvod braka nastavlja.

Bitno je istaći da je svaki postupak, u oblasti porodičnih odnosa, hitan, ukoliko se odnosi na dete ili na roditelja koji vrši roditeljsko pravo. Načelo hitnosti karakteriše porodičnopravne sporove, prema slovu zakona, gde je intencija da se što pre reši pravna situacija u okviru porodice. Predviđeno je čak, da se u tim predmetima, postupak po tužbi za razvod braka, između supružnika koji su tokom trajanja braka dobili i dete,  sprovodi na najviše dva ročišta. Svakako da je navedeni rok samo instrukcija sudovima, jer ne propisuje nikakve sankcije, ukoliko postupci traju dugi niz godina.

Druga karakteristika razvoda prava po tužbi (a generalno gledano, postupaka u vezi sa porodičnim odnosima), jeste istražno načelo. Šta to podrazumeva?

Naime, za razliku od drugih parničnih postupaka, u kojima sud utvrđuje isključivo činjenice koje su među strankama sporne i to isključivo na osnovu dokaza koje stranke same predlože, u porodičnim sporovima, sud ima i neku vrstu kontrolne i istražne uloge, te može da istraži o činjenicama za koje stranke navedu da nisu sporne, kao i da sporne činjenice utvrdi na osnovu dokaza koje na svoju inicijativu uvede u postupak.

Odlučivanje o roditeljskom pravu u postupku po tužbi

sporazum o vršenju roditeljskog prava,

Kada se govori o razvodu braka po tužbi, sud je dužan da odluči o vršenju roditeljskog prava. Budući da se supružnici nisu mogli dogovoriti i sporazumno regulisati vršenje roditeljskog prava, sudu je data uloga da presudom o razvodu braka, odluči i o najvažnijim aspektima roditeljskog prava. Odluka o roditeljskom pravu, može biti i negativne prirode – sud ima pravo, da ukoliko postoje zakonski uslovi, potpuno ili delimično liši roditeljskog prava jednog od supružnika, odlučujući u istoj presudi i o razvodu braka po tužbi. Najbolji interes deteta jeste osnovno načelo kojim se sud vodi prilikom odlučivanju o vršenju roditeljskog prava, tokom razvoda braka. U tom smislu, značajna je uloga Centra za socijalni rad, kao organa starateljstva, na čije mišljenje se sud oslanja.

Da li naslednici mogu da traže razvod braka za svog roditelja, na primer?

Tipično za razvod braka po tužbi, jeste da se pravo na tužbu za razvod braka ne nasleđuje. Međutim, ukoliko su supružnici tokom života započeli razvod braka po tužbi, naslednici mogu stupiti na mesto supružnika, radi utvrđivanja da je postojao osnov za razvod braka.

Drugim rečima, pravo na tužbu za razvod braka (kao i na predlog za sporazumni razvod), pripada samo supružnicima. Smrću jednog od supružnika, kada već govorimo o brakorazvodnom postupku koji nije pravnosnažno okončan, brak je prestao, nema ni potrebe da se razvede. Pak, naslednicima se daje mogućnost da nastave postupak, stupe na mesto supružnika, da bi se dokazala osnovanost tužbe za razvod braka. U većini slučajeva, naslednici to rade, zarad regulisanja sopstvenog naslednopravnog položaja.

Troškovi sudskog postupka i trajanje parnice povodom razvoda braka

Što se tiče finansijskog aspekta, vrlo je bitno da i u jednom i u drugom slučaju pored angažovanja advokata za razvod, ne zaboravite i na sudske takse za razvod braka.  U slučaju sporazumnog razvoda braka svaki predlagač plaća sudsku taksu u visini od 2.660,oo dinara, dok u slučaju razvoda braka po tužbi, tužilac plaća taksu na tužbu i taksu na presudu u ukupnom iznosu od 5.320,00 dinara. S obzirom na to da razvod braka po tužbi traje duže i da je potrebno preduzeti više radnji, svakako je jasno da je razvod po tužbi skuplja opcija. Jedno ročište je rezervisano za saslušanje parničnih stranaka, jedno za dostavljanje Izveštaja centra za socijalni rad u pogledu načina vršenja roditeljskog prava nad maloletnom decom supružnika, dok će se na preostalim ročištima izvoditi dokazi u pogledu iznosa kojim će izdržavanju maloletne dece doprinositi roditelj kome ona nisu poverena, kao i druge dokaze po potrebi.

Podela imovine posle razvoda braka po tužbi

Ukoliko supružnici ne mogu da se sporazumeju o deobi zajedničke imovine, te su prinuđeni da razvod ishoduju po tužbi, u tom slučaju će o podeli imovine odlučiti sud. Međutim, ne u postupku za razvod braka, već u odvojenom parničnom postupku.

Naime, imovina supružnika se deli na zajedničku i posebnu imovinu. Posebna imovina je ona imovina koju jedan supružnik ima u trenutku zaključenja braka, kao i ona imovina koja je stečena tokom trajanja braka na osnovu besteretnog sticanja (npr. poklonom, nasleđem…).

S druge strane, zajednička imovina supružnika je imovina koju su supružnici radom stekli tokom trajanja bračne zajednice. Ovo je imovina, koja bi se trebalo podeliti u skladu sa doprinosom supružnika.

Da bi se nešto smatralo zajedničkom imovinom potrebno je:

  • Da je stečeno radom
  • Da je stečeno dok je postojala zajednica života.

Zakonska pretpostavka je da su udeli zajedničke imovine supružnika jednaki. Ipak, supružnicima je ostavljena mogućnost da u posebnom parničnom postupku, tužbom, ospore ovu podelu, naročito ukoliko je jedan od supružnika ulagao u zajedničku nepokretnost deo svoje posebne imovine, nasleđen novac ili novac stečen prodajom nasleđene imovine, ali i kada je doprinos tok supružnika stvaranju zajedničke imovine veći. Tek kada se procentualno utvrdi koliki tačno deo pripada supružnicima, odnosno koji udeo, pristupa se podeli.

Postoje određene specifičnosti u pogledu deobe stvari za ličnu upotrebu supružnika, stvari namenjene detetu, vršenje zanata ili zanimanja i predmeti domaćinstva, a što se određuje u svakom konkretnom slučaju.

S obzirom da, kao što smo već napomenuli, najveće nesuglasice u praksi između supružnika nastaju upravo zbog deobe imovine, mogućnost da tako nešto predupredite i izbegnete dugotrajne sudske procese je da sklopite (pred)bračni ugovor u vreme kada su odnosi između partnera još uvek skladni. Na taj način Vi unapred regulišete sve moguće situacije, tako da se mogućnosti da nastane spor u toku razvoda braka svode na minimum.

razvod braka sa stranim državljaninom

Bračnu zajednicu nije lako sačuvati ni kada ona ne poseduje inostrani element, a to je naročito teško kada se radi o međunarodnom braku.

Inostrani element se najčešće ogleda u tome što jedan od supružnika ima državljanstvo druge države, mada to može biti i slučaj kada je jedan od supružnika zasnovao prebivalište ili boravište izvan Srbije. Inostrani element postoji i onda kada je brak zaključen između srpskih državljana, ali npr. mesto zaključenja braka ili zajedničko prebivalište ili boravište supružnika nije u Srbiji.

Brak koji je zaključen sa stranim državljaninom može prouzrokovati niz pravnih komplikacija koje razvod mogu učiniti značajno težim. Osnovna pitanja koja se postavljaju u takvim situacijama jesu:

  • koji sud ima nadležnost da odluči o razvodu
  • koje će se merodavno pravo primenjivati.

Kada se pronađu odgovori na ta pitanja, postaviće se i niz drugih – ko će vršiti roditeljsko pravo prema zajedničkoj deci, gde će biti prebivalište deteta, kako će se odrediti izdržavanje deteta, kako će se podeliti imovina, šta čini zajedničku imovinu stečenu u toku braka itd. Dakle, u situacijama kada postoji međunarodni element, ne mora da znači da će se razvod moći sprovesti pred sudom u Srbiji i primenom srpskog prava.

Imajući u vidu da je čest scenario da u slučaju prestanka zajednice života, jedan od supružnika želi da se vrati u svoju državu porekla, razlaz povlači pitanja kao što su i primena Haške konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece (Haška konvencija) ili primene Evropske konvencije o priznanju i izvršenju odluka o staranju o deci i ponovnom uspostavljanju odnosa staranja. O svemu ovom supružnici moraju da se informišu pre preduzimanja bilo kakvih radnji, kako bi za sebe, svoju decu i svoju imovinu našli najbolje rešenje u datim okolnostima.

Najnovije:

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama