2 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Prava stranaca u Republici Srbiji tokom COVID-19 pandemije

08/04/2020

Kao jedna od vodećih zemalja jugoistočne Evrope u sferi stranih investicija i migracije stranih državljana, Republika Srbije se, od proglašenja vanrednog stanja usled pandemije uzrokovane COVID-19 pandemijom, našla pred zadatkom da uredi status stranih državljana, koji su se tokom ovog stanja našli na njenoj teritoriji.

Kao zemlja sa liberalnom politikom osnivanja firmi sa stranim kapitalom, kupovinom nepokretnosti od strane stranaca, kao i kada su u pitanju boravišne i radne dozvole, Republika Srbija, sledstveno, postala je zamlja u kojoj, što privremeno, što stalno boravi i radi veliki broj stranih državljana.

Ova lica imaju različit status, u zavisnosti od toga na osnovu kakvih dozvola borave u Srbiji, te se stoga razlikuju:

1. Stranci sa dozvolom za privremeni boravak;

2. Stranci sa dozvolom za stalni boravak;

3. Stranci u turističkoj poseti Srbiji.

Svako od ovih lica, mora da se ponaša u skladu sa odredbama Zakona o strancima, da bi zadržao svoj boravišni status i kako ne bi, usled kršenja tih odredbi, bio primoran da napusti teritoriju Republike Srbije. Međutim, imajući u vidu da su, proglašenjam vanrednog stanja, državne institucije ograničile pristup građanima, a šalterski prijem je i u potpunosti ukinut, veliki broj stranih državljana, koji borave u Srbije, našao se pred problemom isteka dokumenata na osnovu kojih ovde borave.

Da li to znači da će ova lica direktno prekršiti zakonske norme koje im nalažu regulisanje boravka u Republici Srbiji? Koje su posledice ostanka u Republici Srbiji bez važeće boravišne dozvole? Da li su stranci primorani da napuste teritoriju Republike Srbije za vreme vanrednog stanja uzrokovanog korona virusom?

Vlada Republike Srbije donela je Odluke koje se tiču statusa stranaca za vreme važenja vanrednog stanja uzrokovanog COVID-19 pandemijom

Zaista se može reći da je Vlada Republike Srbije na vreme prepoznala potrebu da prava i obaveze stranaca koji žive u Republici Srbiji reguliše i donese hitne mere koje će biti u saglasnosti sa drugim merama koje važe u zemlji od dana proglašenja vanrednog stanja.

Imajući u vidu da strani državljani trenutno nisu u mogućnosti da ispune svoje obaveze saglasno Zaknu o strancima, nadležni organi će povodom prava stranaca, umesto normi Zakona, primenjivati Uredbe i Odluke donete za vreme vanrednog stanja.

Mere vlade, koje se odnose na strane državljane su:

1. Odluka o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja, doneta i proglašena dana 24. marta 2020. godine;

2. Odluka o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme vanrednog stanja, doneta i proglašena dana 27. marta 2020. godine;

3. Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja, doneta i prglašena dana 24. marta 2020. godine, sa izmenama od 27. marta 2020. godine.

Dozvole za privremeni boravak stranaca za vreme vanrednog stanja

Dozvola za privremeni boravak u Republici Srbiji izdaje se strancu koji, u skladu sa Zakonom o strancima, ima neki od pravnih osnova da privremeno boravi, živi, u Srbiji.

Period boravka na osnovu dozvole za privremeni boravak stranca, može da traje najduže godinu dana.

Ukoliko stranac na privremenom boravku, želi da produži dozvolu za boravak i da je taj boravak bio kvalifikovan kao kontinuirani boravak, morao bi da, 30 dana pre isteka važeće dozvole, podnese zahtev za produženje privremenog boravka u Republici Srbiji. Imajući u vidu veliki broj stranih državljana koji poseduju ove dozvole, kao i to da maksimalni period važenja dozvole nije značajno dug, jasno je da će se mnoga lica naći u problemu, jer neće biti u mogućnosti na vreme da podnesu zahteve za produženje privremenog boravka ili čak da će im važeće dozvole isteći za vreme vanrednog stanja.

Odlukom o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja, Vlada Republike Srbije omogućila je da strani državljani, koji su na dan stupanja na snagu Odluke o proglašenju vanrednog stanja, 15. marta 2020. godine, zakonito boravili u Republici Srbji, po bilo kom osnovu u skladu sa Zakonom o strancima, mogu zakonito ostati u Republici Srbiji, dokle god je takva odluka na snazi i bez obaveze da pokreću postupke radi daljeg regulisanja njihovog statusa.

Odluka Vlade otklonila je sumnju i potvrdila da strani državljani, kojima tokom vanrednog stanja istekne boravišna dozvola, neće biti prekršajno gonjeni, kažnjeni, neće im se narediti da u hitnom roku napuste zemlju, niti će kontinuitet njihovog boravka usled toga biti prekinut.

Lični dokumenti stranih državljana sa stalnim boravkom u Republici Srbiji

Odluka o statusu stranih državljana za vreme vanrednog stanja, doneta 24. marta, odnosi se i na strane državljane koji imaju dozvolu za stalni boravak.

Ova lica, iako, kao stalni državljani nemaju obavezu periodičnog produžavanja dozvola, ipak dolaze u problem u slučaju da im lični identifikacioni dokument, lična karta za stranca sa stalnim boravkom, istekne.

Ovaj identifikacioni dokument, inače, važi 5 godina.

Republika Srbija, odlučila je da će se, u slučaju isteka lične karte stranca sa stalnim boravkom za vreme vanrednog stanja, ovaj dokument smatrati važećim, dok vanredno stanje traje i da ova lica, usled toga, neće trpeti neželjene posledice.

Radne dozvole izdate stranim državljanima u Srbiji

Pitanja o statusu stranaca u Republici Srbiji za vreme trajanja vanrednog stanja, nisu mučila samo strane državljane, već i domaće poslodavce, koji zapošljavaju ova lica.

Naime, sva lica koja u Srbiji borave privremeno ili su već u status stalnih državljana, imaju i radne dozvole za poslove koje obavljaju. Ukoliko nije tako, svakako bi ih morali imati.

Više o radnim dozvolama za strance, možete pogledati u našem blogu.

Važenje radne dozvole, vezano je za važenja izdate dozvole za boravak, prema tome, mnoštvo radnih dozvola će takođe isteći za vreme trajanja vanrednog stanja, a imajući u vidu da je rad stranih državljana, bez dozvole za rad protivzakonit, mnogi poslodavci bili su u dilemi da li mogu da zadrže ove radnike i ukoliko ih zadrže, da li će snositi negativne posledice.

Odluka, koju je Vlada Republike Srbije donela 27. marta 2020. godine, uredila je da će sve radne dozvole, izdate od nadležnog organa, važiti za vreme vanrednog stanja, bez obzira na dan njihovog isteka.

U kom roku, po prestanku vanrednog stanja, treba reagovati?

Iako su navedene Odluke odgonetnule sumnju u status stranaca i važenje dozvola za vreme vanrednog stanja, korisno bi bilo znati i u kom roku bi, po ukidanju Uredbe o vanradnom stanju, trebalo reagovati i pokrenuti postupke za regulisanje boravišnog statusa.

Uredbom o primeni rokova u upravnim postupcima od dana 24. i 27. marta, Vlada Rapublike Srbije je odlučila da stranke u upravnim postupcima pred državnim organima ne mogu snositi posledice zbog nepostupanja u rokovima propisanim ili određenim zakonom koji uređuje opšti upravni postupak i zakonima kojima se uređuju posebni upravni postupci.

Ovom Uredbom, takođe je uređeno da će se svi rokovi za postupanje pred upravnim organima, koji ističu za vreme vanrednog stanja, smatrati isteklim kada protekne 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Svoje mišljenje o postupcima za regulisanje boravišnog statusa stranaca za vrema vanrednog stanja dalo je i nadležno Ministarstvo, Uprava za strance, odnosno Policijska uprava

Uprava za strance, kao nadležan organ uprave u postupcima za izdavanje boravišnih dozvola stranim državljanima, izdala je obaveštenje u kom je iznela da će se Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja primenjivati i na upravne postupke predviđene Zakonom o strancima, odnosno postupke za regulisanje boravišnog statusa.

Pored jasno iskazanog stave da, u skladu sa Odlukom o statusu stranaca za vreme vanrednog stanja, stranci nisu u obavezi da podnose zahteve za dobijanje ili produženje privremenog boravka, Uprava za strance je, takođe, ostavila opciju slanja Zahteva za dobijanje/produženje dozvole za privremeni, odnosno, stalni boravak, u slučaju da je to neophodno radi regulisanja drugih individualnih prava, kao što su prava iz radnog odnosa, zdravstveno osiguranje i drugo.

Slični blogovi

2 min čitanja

Zunic Law

18/07/2023

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.