OBLASTI RADA

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINE

Advokatska kancelarija Žunić nudi klijentima širok spektar usluga u vezi sa akvizicijom, komercijalizacijom i zaštitiom intelektualne svojine. Naš tim razvija individualno modelovane strategije u zavisnosti od pravnih, poslovnih i komercijalnih potreba klijenta.

PARNICA I ARBITRAŽE

Pravni tim Advokatske kancelarije Žunić uključuje advokate koji se bavi kako rešavanjem domaćih tako i sporova sa međunarodnim elmentom. Imamo iskustvo u rešavanju širokog spektra trgovačkih i privrednopravnih sporova kako pred sudom, tako pred arbitražama.

UGOVORI

Advokatska kancelarija Žunić pruža pravnu podršku klijentima u svim fazama ugovornog odnosa, od poslovnih pregovora do zaključenja i realziacije, vodeći računa da klijent ostvari najbolji mogući rezultat.

RADNO PRAVO

Kada zastupamo poslodavce, naši advokati pružaju savete u ciju prevencije pravnih problema. To postižemo tako što smo stalno u kontaktu sa klijentom vodeći ga kroz sve neophodne korake u skladu sa njegovim pravnim obavezama.

NEKRETNINE

Tržište nekretnina i njihova pravna regulativa su se tokom poslednjih trideset godina drastično menjali – od različitih oblika svojine do neuređenih svojinsko-pravnih odnosa i neusklađenog pravnog i faktičkog stanja.

KOMPANIJSKO PRAVO I STEČAJ

Za razliku od drugih advokatskih kancelarija, nudimo personalnu uslugu za sve privredne subjekte koje zastupamo, što znači da svaki klijent ima kontakt osobu koja je uvek dostupna da pruži pravni savet i pomoć u bilo koje doba.

LJUDSKA PRAVA I SLOBODE

U Advokatskoj kancelariji Žunić težimo da ostvarimo pravično zadovoljenje za klijenta u svakom predmetu koji uključuje ljudska prava i slobode. Naše iskustvo uključuje borbu za zaštitu ljudskih prava pred sudovima opšte nadležnosti, kao i u postupcima pred Ustavnim sudom.

PRAVO KONKURENCIJE

Iako Srbija ima status kandidata za članstvo u EU i bez obzira na činjenicu da domaći pravni okvir ima istu strukturu kao i pravni okvir prava konkurencije u EU, praksa nadležnih domaćih institucija, kao i domaća sudska praksa, su potpuno nerazvijeni.

PORODIČNO PRAVO

Naš pravni tim ima široku praksu koja obuhvata sastavljanje bračnih ugovora, pitanja razvoda, podele imovine, starateljstvo nad decom. Ukoliko ne možete da se samostalno dogovorite sa supružnikom ili vanbračnim partnerom oko svih aspekata, asistiramo pokušajima postizanja mirnog rešenja.

PRAVA STRANACA

Advokatska kancelarija Žunić zastupa veliki broj fizičkih lica povodom raznih pravnih pitanja – od imigracije, boravišne dozvole, državljanstva, radnih dozvola, priznanja ili zaključenja braka, do nasledstva i poslova koji se tiču nepokretnosti. Takođe, mnogi naši klijenti se odlučuju da započnu obavljanje poslovne delatnosti u Srbiji.

PRIVREDNI KRIMINAL

Najvažniji elemenat kvalitetnog poslovanja uspešne kompanije je zakonitost. U današnjem vremenu, najviše pažnje se poklanja preventivnim merama kako bi se na vreme identifikovali i rešili potencijalni budući problemi.

NASLEDNO PRAVO

Našim klijentima je potrebna praktična i detaljna pravna podrška u pogledu raspoređivanja njihove imovine tokom života, kako bi se predupredile nepredviđene posledice i kako bi se izbegla dodatna poreska opterećenja.

KONTAKT

KONTAKT