thumbnail_Logo_4_vectorized
2 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Upućivanje stranaca u Srbiju u samo nekoliko koraka

16/12/2019

Zakon o strancima i Zakon o zapošljavanju stranaca pretrpeli su brojne izmene 2019. godine, kada se očekivalo da će upravo ove izmene učiniti Srbiju strancima još privlačnijom za zapošljavanje i da će podstaći strane investicije u Srbiji. O ovoj temi smo detaljno pisali u našem blogu o izmenama Zakona o strancima.

Glavna ideja iza izmena ova dva propisa je bila unapređenje poslovne klime u Srbiji tako što će se olakšati proces dobijanja dozvola za privremeni boravak, kao i dobijanje radnih dozvola u Republici Srbiji.

Konkretno, boravišna i radna dozvola potrebne su svim strancima koji rade  u Srbiji, a vrste dozvola se međusobno razlikuju po pravnom osnovu za njihovo izdavanje.

Analiza primene Zakona o zapošljavanju stranaca pokazala je da je do sada, od svih vrsta radnih dozvola, Nacionalna služba za zapošljavanje izdala najviše radnih dozvola za zapošljavanje.

Najtraženije su radne dozvole za lica zaposlena u stranim kompanijama, a koja su upućena na rad u Srbiji.

Iz tog razloga, glavna tema ovog bloga biće upravo upućivanje stranaca na rad u Srbiji.

Ako ste zainteresovani za ovu temu, preporučujemo Vam da pročitate  sledeći tekst, koji će vam pomoći da se upoznate sa ključnim tačkama u vezi sa ovim pitanjem.

1. RADNA DOZVOLA ZA ZAPOSLENJE

Jedna od najznačajnijih izmena gorepomenutog Zakona o strancima bila je mogućnosti apliciranja za dugoročnu vizu (Visa D) na osnovu zaposlenja. Ova odredba Zakona u primeni je od 1. januara 2020. godine i predviđa novu vrstu vize – „vizu za duži boravak”.

Shodno propisu, stranac koji stiče vizu za duži boravak na osnovu zaposlenja, može da ostvaruje prava u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca bez obaveze sticanja prethodne dozvole za privremeni boravak, kao i bez obaveze sticanja te dozvole, uopšte.

Na ovaj način, strancima je omogućeno da podnesu zahtev za radnu dozvolu na osnovu vize za duži boravak, bez čekanja na dozvolu za privremeni boravak. Uvedenim izmenama značajno su pojednostavljeni ranije dugotrajni postupci u vezi sa zapošljavanjem stranaca u Srbiji.

Međutim, u slučaju zaposlenja u trajanju dužem od perioda vize, važno je produžiti boravak podnošenjem zahteva za dozvolu za privremeni boravak pre nego što viza D istekne.

2. UPUĆENO LICE – DEFINICIJA

Danas je uobičajeno da moderno poslovanje prelazi državne granice, što uzrokuje povećanu mobilnost radne snage kao prirodnu posledicu. Pored toga, mnogi strani poslodavci se odlučuju za upućivanje svojih zaposlenih u inostranstvo kako bi radili u ogranku ili ćerki kompaniji, registrovanim u Srbiji.

Prema Zakonu o zapošljavanju stranaca (u daljem tekstu: „Zakon”), upućeno lice je stranac koji je zaposlen kod stranog poslodavca kod koga ostvaruje prava iz rada, a koji privremeno na teritoriji Republike obavlja poslove, odnosno vrši usluge iz delatnosti stranog poslodavca, u skladu sa zakonom, odnosno potvrđenim međunarodnim ugovorom.

3. RADNE DOZVOLE ZA POSEBNE SLUČAJEVE ZAPOŠLJAVANJA

Radna dozvola za upućivanje stranaca u Srbiju regulisana je članom 18 Zakona i klasifikovana je kao radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja, uz radnu dozvolu za kretanje u okviru privrednog društva, nezavisne profesionalce i osposobljavanje i usavršavanje.

Zakon predviđa da se ova vrsta radne dozvole izdaje na zahtev poslodavca u Srbiji radi obavljanja poslova ili vršenja usluga na teritoriji Republike, na osnovu zaključenog ugovora između njega i stranog poslodavca.

Radna dozvola izdaje se za period na koji je zaključen ugovor između poslodavca za koga se vrše usluge i stranog poslodavca, sa maksimalnim trajanjem do godinu dana. Međutim, moguće je zahtevati produženje perioda važenja radne dozvole, najduže do dve godine, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja, a po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za oblast kojom se uređuje delatnost poslodavca za poslove ili usluge od interesa za Republiku. Gorepomenutu saglasnost pribavlja Nacionalna služba za zapošljavanje po službenoj dužnosti.

Pored internih propisa, ova oblast regulisana je i na međunarodnom nivou različitim bilateralnim ili multilateralnim sporazumima koje je Srbija zaključila.. Važno je znati da će dozvola za rad upućenom licu, ukoliko je poslodavac koji upućuje pojedinca registrovan u jednoj država sa kojima Srbija ima zaključen međunarodni ugovor, biti izdata u postupku i u skladu sa uslovima, povlasticama i terminima predviđenim međunarodnim sporazumom. Preporučujemo da se konsultujete sa advokatom specijalizovanim za radno pravo kako biste proverili da li vaša zemlja ima sporazum sa Srbijom kojim je regulisano ovo pitanje.

Zahtev za produženje radne dozvole za upućena lica koja su zaposlena kod stranog poslodavca, trebalo bi podneti Nacionalnoj službi za zapošljavanje najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja prethodne radne dozvole.

4. USLOVI ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE

Za dobijanje radne dozvole za upućena lica, potrebno je ispuniti sledeće zahteve:

1) stranac mora imati vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja ili odobrenje za privremeni boravak stranca;

2) upućeno lice mora biti zaposleno kod stranog poslodavca najmanje godinu dana;

3) mora postojati akt o upućivanju na privremeni rad u Republici kojim se utvrđuje način ostvarivanja prava i obaveza iz rada, kao i način smeštaja i ishrane za vreme boravka i rada u Srbiji.

5. ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA RADNU DOZVOLU

Jedna od značajnijih novina iz 2019. godine koja je zaživela u praksi i često se primenjuje jeste mogućnost podnošenja zajedničkog zahteva za privremenu boravišnu i radnu dozvolu. Na ovaj način, značajno su pojednostavljene ponekad komplikovane i dugotrajne procedure.

Pored toga, izmenom člana 41 Zakona o strancima uvedena je i mogućnost podnošenja zahteva za radnu dozvolu i dozvolu za privremeni boravak elektronskim putem, bilo iz Srbije ili inostranstva.

Ova, kako se pokazalo, izuzetno korisna izmena je uvedena putem elektronske aplikacije pod nazivom „e-stranac”. Drugim rečima, strancima je omogućeno obobrenje zahteva za radnu dozvolu čak i pre dolaska u Srbiju. Naime, pokazalo se da je ova izmena od velike koristi strancima koji su ranije  imali velike troškove u vezi sa putovanjem ili boravkom u Srbiji u periodu od podnošenja zahteva do dobijanja dozvole, bez prava na rad.

6. ZAKLJUČAK

Mobilnost zaposlenih evidentno menja način funkcionisanja moderne radne snage, pa sve više poslovanja prerasta u globalna. Danas je uobičajeno zaposlenima dodeljivati zadatke na lokacijama izvan mesta u kom žive, ponekad čak i u nekoj drugoj zemlji. Od početka primene Zakona o zapošljavanju stranaca, interes poslodavaca za omogućavanjem strancu da počne sa radom što je pre moguće postao je evidentan.

Brojne izmene domaćih propisa pokazale su veliki potencijal za poboljšanje poslovne klime u Srbiji.  Uvođenjem jednostavnijih i bržih procedura, stranim licima koja dolaze na rad u Srbiju pružen i prikladniji tretman, što je svakako imalo uticaja na pozitivniji stav koji ova lica danas imaju prema domaćoj administraciji.

Navedene promene imale su uticaja i na bolje pozicioniranje Republike Srbije na tržištu rada, posebno kada je u pitanju zapošljavanje visoko kvalifikovanog kadra.

Da li i vi razmatrate mogućnost ulaganja u Republici Srbiji? Ukoliko jeste, pripremili smo za Vas 14 razloga zašto je Srbija sjajno odredište za Vaše poslovanje.

Slični blogovi

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.