Upućivanje stranaca u Srbiju u samo nekoliko koraka

16.
Dec 2019.

Brojne izmene Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca stupile su na snagu 7. maja 2019. godine, pri čemu su određene odredbe u primeni od 1. januara 2019. Očekuje se da će upravo ove izmene učiniti Srbiju strancima još privlačnijom za zapošljavanje i da će podstaći strane investicije u Srbiji, o čemu smo detaljno pisali u našem blogu o izmenama Zakona o strancima.

Glavna ideja je da se izmenama unapredi poslovna klima u Srbiji tako što će se olakšati proces dobijanja dozvola za privremeni boravak, kao i dobijanje radnih dozvola u Republici Srbiji.

Konkretno, boravišna i radna dozvola potrebne su svim strancima koji rade  u Srbiji, a vrste dozvola se međusobno razlikuju po pravnom osnovu za njihovo izdavanje.

Analiza primene Zakona o zapošljavanju stranaca pokazala je da je do sada, od svih vrsta radnih dozvola, Nacionalna služba za zapošljavanje izdala najviše radnih dozvola za zapošljavanje.

Preciznije, najtraženije su radne dozvole za lica zaposlena u stranim kompanijama, a koja su upućena na rad u Srbiji.

Iz tog razloga, glavna tema ovog bloga biće upravo upućivanje stranaca na rad u Srbiji.

Ako ste zainteresovani za ovu temu, preporučujemo Vam da pročitate  sledeći tekst, koji će vam pomoći da se upoznate sa ključnim tačkama u vezi sa ovim pitanjem.

1. RADNA DOZVOLA ZA ZAPOSLENJE

Jedna od najznačajnijih izmena gorepomenutog Zakona o strancima je mogućnost apliciranja za dugoročnu vizu (Visa D) na osnovu zaposlenja. Ova nova odredba Zakona primenjuje se od 1. januara 2020. godine i predviđa novu vrstu vize, „viza za duži boravak”.

Shodno propisu, stranac koji stiče vizu za duži boravak na osnovu zaposlenja, može da ostvaruje prava u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca bez obaveze sticanja prethodne dozvole za privremeni boravak, kao i bez obaveze sticanja te dozvole, uopšte.

To će omogućiti strancima da podnesu zahtev za radnu dozvolu na osnovu vize za duži boravak, bez čekanja na dozvolu za privremeni boravak. Očekuje se da će uvedene izmene pojednostaviti  prethodno dugotrajne postupke u vezi sa zapošljavanjem stranaca u Srbiji.

Međutim, u slučaju zaposlenja u trajanju dužem od perioda vize, važno je produžiti boravak podnošenjem zahteva za dozvolu za privremeni boravak pre nego što viza D istekne.

2. UPUĆENO LICE – DEFINICIJA

Danas je uobičajeno da moderno poslovanje prelazi državne granice, što uzrokuje povećanu mobilnost radne snage kao prirodnu posledicu. Pored toga, mnogi strani poslodavci se odlučuju za upućivanje svojih zaposlenih u inostranstvo kako bi radili u ogranku ili ćerki kompaniji, registrovanim u Srbiji.

Prema Zakonu o zapošljavanju stranaca (u daljem tekstu: „Zakon”), upućeno lice je stranac koji je zaposlen kod stranog poslodavca kod koga ostvaruje prava iz rada, a koji privremeno na teritoriji Republike obavlja poslove, odnosno vrši usluge iz delatnosti stranog poslodavca, u skladu sa zakonom, odnosno potvrđenim međunarodnim ugovorom.

3. RADNE DOZVOLE ZA POSEBNE SLUČAJEVE ZAPOŠLJAVANJA

Radna dozvola za upućivanje stranaca u Srbiju regulisana je članom 18 Zakona i klasifikovana je kao radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja, uz radnu dozvolu za kretanje u okviru privrednog društva, nezavisne profesionalce i osposobljavanje i usavršavanje.

Zakon predviđa da se ova vrsta radne dozvole izdaje na zahtev poslodavca u Srbiji radi obavljanja poslova ili vršenja usluga na teritoriji Republike, na osnovu zaključenog ugovora između njega i stranog poslodavca.

Radna dozvola izdaje se za period na koji je zaključen ugovor između poslodavca za koga se vrše usluge i stranog poslodavca, sa maksimalnim trajanjem do godinu dana. Međutim, moguće je zahtevati produženje perioda važenja radne dozvole, najduže do dve godine, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja, a po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za oblast kojom se uređuje delatnost poslodavca za poslove ili usluge od interesa za Republiku. Gorepomenutu saglasnost pribavlja Nacionalna služba za zapošljavanje po službenoj dužnosti, dok je pre usvajanja zakonskih izmena to bila obaveza podnosioca zahteva.

Međutim, odnos Srbije i nekih zemalja u vezi sa ovom temom regulisan je bilateralnim ili međunarodnim sporazumima. Dakle, ako je poslodavac, koji upućuje pojedinca, registrovan u jednoj od tih zemalja, u tom slučaju, dozvola za rad upućenom licu biće izdata u postupku i u skladu sa uslovima, povlasticama i terminima predviđenim međunarodnim sporazumom. Preporučujemo da se konsultujete sa advokatom kako biste proverili da li vaša zemlja ima sporazum sa Srbijom kojim je regulisano ovo pitanje.

Zahtev za produženje radne dozvole za upućena lica koja su zaposlena kod stranog poslodavca, trebalo bi podneti Nacionalnoj službi za zapošljavanje najkasnije 60 dana pre isteka roka važenja prethodne radne dozvole.

4. USLOVI ZA IZDAVANJE RADNE DOZVOLE

Za dobijanje radne dozvole za upućena lica, potrebno je ispuniti sledeće zahteve:

1) stranac mora imati vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja ili odobrenje za privremeni boravak stranca;

2) upućeno lice mora biti zaposleno kod stranog poslodavca najmanje godinu dana;

3) postojanje akta o upućivanju na privremeni rad u Republici kojim se utvrđuje način ostvarivanja prava i obaveza iz rada, kao i način smeštaja i ishrane za vreme boravka i rada u Srbiji.

5. ELEKTRONSKA PRIJAVA ZA RADNU DOZVOLU

U cilju pojednostavljenja ponekad komplikovanih i dugotrajnih procedura, izmene pomenutog zakona uvele su potpuno novu mogućnost podnošenja zajedničkog zahteva za privremenu boravišnu i radnu dozvolu.

Pored toga, izmena člana 41 Zakona o strancima donosi mogućnost podnošenja zahteva za radnu dozvolu i dozvolu za privremeni boravak elektronskim putem, bilo iz Srbije ili inostranstva.

Ova korisna novina je uvedena putem elektronske aplikacije pod nazivom „e-stranac” počevši od 1. januara. Drugim rečima, ova nova mogućnost znači da će dozvola za rad biti odobrena čak i pre dolaska upućenog lica u Srbiju. Naime, izmena će biti od velike koristi strancima koji su do sada  imali velike troškove u vezi sa putovanjem ili boravkom u Srbiji sve vreme, bez prava na rad.

6. ZAKLJUČAK

Mobilnost zaposlenih evidentno menja način funkcionisanja moderne radne snage, pa sve više poslovanja prerasta u globalna. Danas je uobičajeno zaposlenima dodeljivati zadatke na lokacijama izvan mesta u kom žive, ponekad čak i u nekoj drugoj zemlji. U praksi je došao do izražaja, od početka primene Zakona o zapošljavanju stranaca, veliki interes poslodavaca za omogućavanjem strancu da počne sa radom što je pre moguće.

Novine unete Zakonom o izmenama zakona o radu imaju veliki potencijal za poboljšanje poslovne klime u Srbiji. Ishod primene uvedenih izmena mogao bi da pruži prikladan tretman strancima u Srbiji, sa naglaskom na jednostavnijim i bržim procedurama za dobijanje radnih dozvola.

Očekuje se da će ove promene doprineti boljem pozicioniranju Republike Srbije, u smislu porasta investicija u Republici Srbiji, posebno kada je u pitanju zapošljavanje visoko kvalifikovanih stručnjaka.

Najnovije:

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama