LAKŠI PUT DO UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI!

15.
Jul 2018.

Kontakt: Vitomir Žunić

Čekanje u redu u Službi za katastar nepokretnosti pri podnošenju zahteva za upis u katastar nepokretnosti trebalo bi da uskoro postane prošlost! Redove i čekanje na dolazak na šalter u katastarskoj službi zameniće jednostavan odlazak kod javnog beležnika, koji će biti zadužen za preduzimanje daljih radnji u postupku upisa u katastar.[1]

Donošenjem Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova („Sl. glasnik RS”, br. 41/2018 – dalje: „Zakon”) uvedene su značajne novine u postupku upisa u katastar nepokretnosti.

Za razliku od dosadašnjeg stanja u kome su se podnesci, dokazi i drugi akti podnosili Službi za katastar nepokretnosti u postupku upisa u katastar nepokretnosti u papirnom obliku (dalje: „Služba”), Zakon propisuje obaveznost dostave navedenih spisa u obliku elektronskog dokumenta, kroz elektronski šalter (dalje: „e – šalter”). [2] Izuzetno, žalbu i druge pravne lekove, kao i dokaze priložene uz njih, stranka može podneti u papirnom obliku.

Zakon dalje predviđa dva načina za pokretanje postupka upisa u katastar nepokretnosti:

Postupak upisa po službenoj dužnosti

Postupak pokreće Služba po službenoj dužnosti odmah po prijemu isprave, koju joj po službenoj dužnosti dostavlja obveznik dostave. Uz to, odmah po prijemu isprave Služba obvezniku dostave izdaje elektronsku potvrdu o prijemu. Elektronska potvrda se izdaje i stranci koja podnosi zahtev za upis[3], odmah po prijemu zahteva.

OBVEZNICI DOSTAVE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI su organi koji su dužni da Službi putem e – šaltera dostave isprave koje donose, sastavljaju, potvrđuju ili overavaju:

 • Sudovi,
 • Javni beležnici,
 • Javni izvršitelji,
 • Organi javne uprave i drugi organi i organizacije koje u vršenju javnih ovlašćenja donose odluke koje predstavljaju osnov za upis u katastar nepokretnosti, dostavljaju izvršne odluke i druge akte koji predstavljaju podoban pravni osnov za upis u katastar nepokretnosti.

Obveznik dostave preko e – šaltera dostavlja Službi ispravu koja je pravni osnov za upis promene u katastar nepokretnosti i druga dokumenta predviđena zakonom. Zakon propisuje rokove u kojima su obveznici dostave dužni da izvrše dostavu Službi:

 • Javni beležnik – 24h od trenutka sastavljanja, potvrđivanja, odnosno overavanja javnobeležničke isprave, odnosno od dana izvršnosti odluke koju je doneo u poverenom poslu (npr. rešenje o nasleđivanju), o čemu izdaje potvrdu strankama;
 • Sud – 3 radna dana od izvršnosti odluke koju je doneo u predmetu u kom vodi prvostepeni postupak;
 • Javni izvršitelj – u roku propisanom zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbeđenje;
 • Državni organ, organ jedinice lokalne samouprave i drugi subjekti – 24h od dana izvršnosti odluke koja je osnov za upis.

Kada je reč o javnim beležnicima, za razliku od dosadašnjeg stanja gde je javni beležnik vršio uvid u originale isprava i kopije isprava uvažavao u svoj predmet, od sada će stranke biti dužne da originale predaju javnom beležniku. Javni beležnik zatim od njih sačinjava elektronski dokument koji dostavlja Službi.

Ako dostavu isprave vrši javni beležnik, on Službi obavezno dostavlja i poresku prijavu radi utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno poreza na nasleđe i poklon i poresku prijavu radi utvrđivanja poreza na imovinu u vezi sa prenosom koji se tom ispravom vrši, osim ako je obveznik podnošenja tih prijava odbio da iste budu dostavljene preko javnog beležnika. Pri tome, važno je napomenuti da javni beležnik nije nadležan da popunjava navedene poreske prijave, već da ih popunjene, ukoliko stranka to želi, dostavi poreskim organima.[4]

Što se tiče visine naknade za ove usluge javnih beležnika, tačan iznos još nije određen, već će to biti učinjeno kada se odredi obim posla i angažovanje radne snage za ovaj oblik delatnosti javnih beležnika.

Odmah nakon dostave od strane obveznika dostave, Služba bez odlaganja pokreće postupak upisa, a ispravu kojom se vrši prenos prava svojine na nepokretnosti, putem e-šaltera, prosleđuje poreskom organu radi utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava, odnosno poreza na nasleđe i poklon. Na isti način, Služba prosleđuje ispravu i organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave, radi utvrđivanja poreza na imovinu, kao i preduzeću mesno nadležnom za objedinjenu naplatu komunalnih usluga.

Ako su uz ispravu Službi dostavljene i poreske prijave od strane javnog beležnika u skladu sa gore navedenim, Služba ih prosleđuje poreskom organu, odnosno organu jedinice lokalne samouprave.

Služba zatim proverava da li su ispunjeni formalni uslovi za upis (nadležnost Službe, da li je dostavljena isprava koja predstavlja pravni osnov za upis po službenoj dužnosti, kao i druga dokumentacija propisana zakonom i sl.).

Ukoliko je dostavu isprave izvršio sud, javni beležnik ili javni izvršitelj, Služba ne proverava da li je ta isprava doneta, sastavljena, potvrđena, odnosno overena u okvirima zakonskih nadležnosti ovih organa.

Ako su ispunjeni formalni uslovi za upis, Služba ne proverava zakonitost promene koja se sprovodi u skladu sa dostavljenom ispravom, jer je o tome vodio računa obveznik dostave u postupku donošenja, sastavljanja, potvrđivanja, odnosno overavanja te isprave, a potvrdio ju je i samim činom dostavljanja Službi. Služba donosi rešenje kojim sprovodi upis te promene u katastar nepokretnosti, osim ako je zakonom propisana zabrana upisa u takvim slučajevima.

U slučaju da Služba utvrdi da je raspolaganje nepokretnošću u ispravi koja je osnov za upis očigledno protivno prinudnim propisima, Služba vrši upis na osnovu te isprave u katastar i odmah obaveštava organ koji je nadležan da po službenoj dužnosti pokrene odgovarajući postupak za poništavanje, odnosno ukidanje takve isprave, kao i javnog tužioca, a u katastar upisuje i zabeležbu o tim obaveštenjima.

ROK ZA DONOŠENJE REŠENJA: Po pravilu, Služba je dužna da donese rešenje u roku od 5 radnih dana od dana dostavljanja isprave za upis.

Postupak upisa po zahtevu stranke

Izuzetak od pravila da se postupak upisa u katastar nepokretnosti pokreće po službenoj dužnosti predstavlja mogućnost pokretanja ovog postupka od strane stranke podnošenjem zahteva putem e – šaltera (osim ako je to zakonom izričito isključeno).

U zahtevu stranka može tražiti da joj se odluka dostavi preporučenom poštom na zahtevanu adresu ili neposredno u prostorijama Službe, u kom slučaju će joj biti dostavljen prepis rešenja donetog u elektronskoj formi. U suprotnom, odluka će biti dostavljena stranci u formi elektronskog dokumenta, na elektronsku adresu koju je stranka navela u zahtevu kao adresu za prijem pošte.

Odmah po prijemu zahteva, Služba bez odlaganja započinje postupak upisa, a ispravu kojom se vrši prenos prava svojine na nepokretnosti, putem e-šaltera, prosleđuje poreskom organu i organu jedinice lokalne samouprave nadležnom za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave, kao i kod postupka po službenoj dužnosti.

Nakon prijema zahteva za upis, Služba proverava da li su ispunjeni formalni uslovi za upis u katastar nepokretnosti (nadležnost Službe, da li je zahtev podnelo ovlašćeno lice, da li zahtev sadrži sve propisane podatke i sl.)

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE PO ZAHTEVU: Služba odlučuje o zahtevu za upis u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. No, ukoliko je reč o upisu hipoteke, zabeležbe hipotekarne prodaje, kao i u jednostavnijim upravnim stvarima, rok za donošenje rešenja je 5 radnih dana od dana prijema zahteva.

Postupak po žalbi

ROK ZA IZJAVLJIVANJE ŽALBE:

Protiv prvostepenog rešenja, bilo da je ono doneto po službenoj dužnosti ili po zahtevu stranke, stranka može izjaviti žalbu Republičkom geodetskom zavodu (Dalje: „Zavod”), koja se podnosi preko nadležne Službe, u roku od 8 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja.

POSTUPANJE SLUŽBE POVODOM IZJAVLJENE ŽALBE:

U roku od 7 dana od dana prijema žalbe, Služba će postupiti na jedan od sledećih načina:

 • Odbaciti žalbu – ako je propušten rok za izjavljivanje žalbe, ako žalba nije dozvoljena, ako žalbu nije podnelo ovlašćeno lice.
 • Usvojiti žalbu, poništiti prvostepeno rešenje i doneti novo rešenje – ako utvrdi da je žalba osnovana.
 • Žalbu, sa spisima predmeta, proslediti Zavodu na dalji postupak – ako utvrdi da nema mesta postupanju u skladu sa tačkom 1 ili 2 iznad.

Izuzetno, ako bi usvajanje žalbe moglo nepovoljno da utiče na prava i interese lica u čiju korist je dozvoljen upis, odnosno lica upisanog u katastru na toj nepokretnosti, žalba se dostavlja na odgovor tom licu, koje je dužno da odgovor na žalbu dostavi Službi u roku od 8 dana.

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ŽALBI:

Zavod je obavezan da o žalbi odluči u roku od 60 dana od predaje uredne žalbe.

POSTUPANJE ZAVODA POVODOM IZJAVLJENE ŽALBE:

Zavod može:

 • Odbiti žalbu
 • Poništiti prvostepeno rešenje u celini ili delimično, i sam odlučiti o žalbi
 • Poništiti prvostepeno rešenje i vratiti predmet prvostepenom organu (tj. nadležnoj Službi, koja je donela prvostepeno rešenje protiv koga je izjavljena žalba) na ponovni postupak
 • Izmeniti prvostepeno rešenje

SUDSKA ZAŠTITA:

Protiv drugostepenog rešenja, koje donese Zavod, može se pokrenuti upravni spor. Ovaj vid sudske zaštite pred Upravnim sudom moguće je pokrenuti i ukoliko u zakonom predviđenom roku za odlučivanje po žalbi Zavod nije odlučio o izjavljenoj žalbi.

Prelazak sa starog na novi sistem

ODNOS „STAROG” i „NOVOG” ZAKONA:

Prema Zakonu o državnom premeru i katastru („Sl. glasnik RS”, br. 72/2009, 18/2010,… i 41/2018 – dr. zakon), vodiće se i okončaće se postupci pokrenuti po zahtevu stranke podneti nakon stupanja na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, a kojim se zahtevaju upisi na osnovu odluka sudova i drugih nadležnih organa i imalaca javnih ovlašćenja donetih pre stupanja na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, kao i na osnovu privatnih isprava koje nisu potvrđene od strane javnih beležnika.

Po odredbama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova vršiće se upis na osnovu odluka sudova i drugih nadležnih organa i vršilaca javnih ovlašćenja donetih posle stupanja na snagu Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti, kao i na osnovu isprava sastavljenih, odnosno potvrđenih od strane javnih beležnika, odnosno sudova koji su te isprave sastavili, odnosno potvrdili umesto javnih beležnika.

Obveznici dostave po službenoj dužnosti

Javni beležnici su dužni da počnu sa dostavom isprava koje sastave, potvrde ili overe počev od 01.07.2018. godine, kao i odluka koje donesu i postanu izvršne počev od tog datuma.

Sudovi su dužni da počnu sa dostavom isprava koje sastave, potvrde ili overe umesto javnih beležnika, počev od 01.01.2020. godine, kao i odluka koje donesu i postanu izvršne počev od tog datuma.

Javni izvršitelji i drugi obveznici dostave dužni su da dostavljaju odluke koje postanu izvršne počev od 01.11.2018. godine.

Do gore navedenih datuma, upisi u katastar nepokretnosti po gore navedenim ispravama vrše se po zahtevu stranke.

Izuzetno, ljubitelji papirologije mogu podneti zahtev za upis u katastar nepokretnosti u klasičnom, papirnom obliku, do 31.12.2020. godine.

[1] https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/050718/050718-vest5.html, Izvor: Vebsajt Blic, Ana Ristović, 04.07.2018.
[2] E – šalter: Informacioni sistem sastavljen od tehničke opreme, mreže, baze podataka i softverskog programa, kao jedinstven centralni sistem za povezivanje subjekata kroz koji se po službenoj dužnosti dostavljaju isprave za upis u katastar, zahtevi za upis u katastar, kao i zahtevi za izdavanje drugih akata koje sadrži katastar, i kroz koji se razmenjuju podaci i akti u tim postupcima.
[3] Videti Postupak upisa na zahtev stranke
[4] https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/050718/050718-vest5.html, Izvor: Vebsajt Blic, Ana Ristović, 04.07.2018.

Najnovije:

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama