4 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Otkaz ugovora o radu kao tehnološki višak – pazite da ne napravite jednu od ovih 8 fatalnih grešaka

04/06/2022

Poznato je da radni odnos može da prestane na više načina, a otkaz ugovora o radu od strane poslodavca definitivno izaziva najviše pažnje i najčešći je u praksi.

Otkaz ugovora o radu kao tehnološki višak Zakon o radu predviđa kao mogućnost za poslodavce, kada zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla, ili kada kod poslodavca dođe do smanjenja obima posla.

Ovaj otkazni razlog odnosi se isključivo na potrebe poslodavca, a nezavistan je od (ne)sposobnosti zaposlenog.

Izuzetno je važno da se procedura utvrđivanja viška zaposlenih, kao i cela otkazna procedura sprovedu u skladu sa zakonom, jer u suprotnom, otkaz ugovora o radu kao tehnološki višak može biti utvrđen kao nezakonit.

Greška br. 1: Niste doneli program rešavanja viška zaposlenih

U postupku utvrđivanja viška zaposlenih neki poslodavci imaju obavezu da donesu program rešavanja viška zaposlenih, čiji predlog prethodno dostavljaju na izjašnjenje Nacionalnoj službi za zapošljavanje i sindikalnoj organizaciji kod poslodavca.

Ukoliko spadate u grupu poslodavaca koji su u obavezi da donesu ovaj program, a propustite da ga donesete, ovo može predstavljati osnov za tužbu od strane Vaših zaposlenih kojima ste otkazali ugovor o radu kao tehnološkom višku.

Obaveza da se donese program rešavanja viška zaposlenih postoji ukoliko zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena u određenom periodu otpuštate određeni broj zaposlenih na neodređeno vreme, i to:

  • U okviru perioda od 30 dana, prestaje potreba za radom najmanje 10 zaposlenih, ukoliko imate više od 20, a manje od 100 zaposlenih na neodređeno vreme;
  • U okviru perioda od 30 dana, prestaje potreba za radom najmanje 10% zaposlenih, ukoliko imate najmanje 100, a najviše 300 zaposlenih na neodređeno vreme;
  • U okviru perioda od 30 dana, prestaje potreba za radom najmanje 30 zaposlenih, ukoliko imate preko 300 zaposlenih na neodređeno vreme;
  • U okviru perioda od 90 dana, prestaje potreba za radom najmanje 20 zaposlenih, bez obzira na to koliko zaposlenih imate.

To bi značilo da ukoliko, na primer, imate manje od stotinu zaposlenih, a zbog organizacionih promena predvidite prestanak radnog odnosa za 8 zaposlenih, ne postoji Vaša obaveza da donesete program rešavanja viška zaposlenih.

Takođe, nemate obavezu da donosite program rešavanja viška zaposlenih ni ukoliko je zaposleni kom prestaje radni odnos kao tehnološkom višku jedini zaposleni na tom radnom mestu, odnosno, ne dolazi do smanjenja broja izvršilaca, nego do gašenja radnog mesta.

Međutim, to što nemate zakonsku obavezu da donosite program rešavanja viška zaposlenih, ne znači da Vaša odluka da nekog otpustite kao tehnološki višak može da bude proizvoljna ili neobrazložena. U takvoj situaciji, u obavezi ste da aktom kojim se određuje da je prestala potreba za određenim brojem zaposlenih unapred odredite kriterijume na osnovu kojih će se ceniti koji zaposleni predstavljaju višak.

Ukoliko ne donesete program rešavanja viška zaposlenih kada postoji zakonska obaveza da to učinite, rešenje o prestanku radnog odnosa za tehnološki višak u sudskom postupku može da bude oglašeno nezakonitim.

Greška br. 2: Niste jasno definisali kriterijume za utvrđivanje viška zaposlenih i niste ih pravilno primenili

U situaciji kada smanjujete broj zaposlenih na nekom radnom mestu zbog tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena, na primer, sa pet na tri izvršioca, da li će odluka koju donosite biti zakonita zavisi od toga da li ste pravilno definisali i primenili kriterijume za određivanje zaposlenih za čijim radom je prestala potreba.

Ovi kriterijumi moraju biti objektivni i jasni. Imate obavezu da primenite kriterijume za određivanje zaposlenih koji su višak, čak i kada ne postoji obaveza donošenja programa za rešavanje viška zaposlenih. Ono što je posebno važno istaći je da kriterijumi moraju biti prethodno jasno definisani Vašim internim aktima, kako bi cela procedura bila transparentna i zakonita.

Ukoliko bi zaposleni pokrenuo sudski postupak protiv Vas radi dokazivanja da rešenje o prestanku radnog odnosa za tehnološki višak nije zakonito, sud bi preispitivao samo da li ste primenili propisane kriterijume, a ne bi ulazio u sam postupak ocenjivanja, jer je ovo autonomno pravo poslodavca.

Poslodavac nema diskreciono pravo da odlučuje, bez primene određenog kriterijuma, koji zaposleni predstavljaju višak.

Kada se osvrnemo na to koji su to kriterijumi koje poslodavac treba da primeni, najviši sud u Srbiji se izjasnio da kvalitet rada ne bi mogao da bude uzet u obzir kao jedini kriterijum, te da bi takvo rešenje o prestanku radnog odnosa za tehnološki višak poslodavca bilo nezakonito. Osnovni kriterijum na osnovu kog se određuje koji zaposleni predstavljaju višak jesu ostvareni rezultati rada, a što se meri prema kvalitetu rada, samostalnosti u radu, inovativnosti, kao i drugim kriterijumima utvrđenim internim aktima poslodavca.

Nije dovoljno da kriterijumi budu samo definisani aktom poslodavca, neophodno je da ih poslodavac primeni i da jasno obrazloženje.

Greška br. 3: Niste izmenili Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova

Kako bi postupak utvrđivanja viška zaposlenih i davanja otkaza zbog tehnološkog viška bio sproveden u skladu sa zakonom, neophodno je i da izmenite Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova.

Aktom o izmeni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova:

Ukoliko dolazi do ukidanja radnog mesta (opcija 1), tada je neophodno i da se pruži dokaz da je prestala potreba za radom na tom radnom mestu.

Ukoliko se samo smanjuje broj izvršilaca na određenom radnom mestu (opcija 2), onda je neophodno da date jasne i obrazložene razloge zašto baš određenom zaposlenom, od ostalih koji obavljaju iste poslove, prestaje radni odnos uz primenu kriterijuma navedenih u prethodnom odeljku.

Propust da izmenite Pravilnik o sistematizaciji poslova bi rešenje o prestanku radnog odnosa za tehnološki višak učinilo nezakonitim, i Vaš zaposleni bi imao osnov da pokrene sudski postupak protiv Vas.

Posebno je bitno povesti računa o poslovima za kojima i dalje postoji potreba u okviru radnog mesta koje se ukida. Takvi poslovi, za kojima i dalje postoji potreba iako se radno mesto ukida, treba da pređu u opis nekog drugog radnog mesta.

Greška br. 4: Niste preduzeli odgovarajuće mere za novo zapošljavanje viška zaposlenih

Postoji Vaša obaveza i da preduzmete odgovarajuće mere za novo zapošljavanje zaposlenih koji su višak, i to u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i reprezentativnim sindikatom.

Odgovarajuće mere za novo zapošljavanje bi recimo bile omogućavanje zaposlenom zapošljavanja kod drugog poslodavca ili raspoređivanje zaposlenog koji je višak na neko drugo radno mesto.

Ukoliko bi zaposleni odbio ovakvu meru, otkaz ugovora o radu kao tehnološki višak ne bi mogao da bude ocenjen kao nezakonit. Takođe, ukoliko biste ponudili zaposlenom zaključenje aneksa ugovora o radu za neko drugo radno mesto (jer je za radom na radnom mestu na kom je zaposleni raspoređen, prestala potreba usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena), a on ovo odbio, otkaz bi bio zakonit, naravno ukoliko su svi prethodni koraci ispoštovani.

Takođe, zakonit je otkaz ugovora o radu kao tehnološki višak i u situaciji kada ne možete da obezbedite zaposlenom obavljanje rada na drugim radnim mestima, kao i kada nema uslova da primenite druge mere za novo zapošljavanje viška zaposlenih. Ovo je naravno neophodno da možete i da dokažete.

S druge strane, napravili biste grešku ukoliko biste zaposlenom dali otkaz ugovora o radu kao tehnološki višak ako bi u trenutku davanja otkaza postojalo upražnjeno radno mesto koje je odgovarajuće kvalifikacijama zaposlenog, a niste zaposlenog prebacili na to radno mesto.

Zanimljivo je da ukoliko biste zaposlenom obezbedili zapošljavanje kod drugog poslodavca, čime biste suštinski rešili njegov radnopravni status, ne biste imali obavezu isplate otpremnine za tehnološki višak.

Greška br. 5: Niste obrazložili rešenje o prestanku radnog odnosa za tehnološki višak

Jedan od najčešćih kamena spoticanja za poslodavce, koji može da izazove višestruke posledice, jeste donošenje rešenja o prestanku radnog odnosa za tehnološki višak sa obrazloženjima koja nisu dovoljno jasna i detaljna.

Imajući u vidu prirodu ovog razloga za prestanak radnog odnosa, poslodavac je u obavezi da iscrpno navede u čemu se sastoje te organizacione, ekonomske ili tehnološke promene, kao i razloge zbog kojih je prestala potreba za radom zaposlenog. Dakle, potrebno je da obrazložite zašto je prestala potreba za radom baš tog konkretnog zaposlenog, a ne nekog drugog, ukoliko ima više izvršilaca na istom radnom mestu.

U praksi se često dešava da poslodavci bez bilo kakvog obrazloženja jednom od, na primer, četiri zaposlena otkažu ugovor o radu kao tehnološkom višku. Ne samo da rešenje o prestanku radnog odnosa za tehnološki višak mora da sadrži obrazloženje, nego ono ne sme da sadrži paušalne i proizvoljne navode.

Ukoliko bi odsustvo obrazloženja bilo jedini propust koji ste napravili u proceduri davanja otkaza tehnološkom višku, to bi bilo sasvim dovoljno da Vaš (bivši) zaposleni uspe u sudskom postupku protiv Vas.

Greška br. 6: Niste isplatili otpremninu za tehnološki višak

U obavezi ste da zaposlenom koji je oglašen viškom, pre otkaza ugovora o radu isplatite otpremninu za tehnološki višak.

Zanimljivo je da otkaz ugovora o radu kao tehnološki višak neće biti nezakonit ukoliko niste pravilno obračunali i isplatili otpremninu, tj. ukoliko ste isplatili otpremninu u manjem iznosu od onog koji pripada zaposlenom. U tom slučaju, zaposleni bi mogao da pokrene sudski postupak protiv Vas radi isplate preostalog dela otpremnine, ali ne i za utvrđivanje da je otkaz ugovora o radu kao tehnološki višak nezakonit (pod uslovom da niste načinili neku od navedenih grešaka prilikom sprovođenja otkazne procedure).

Zakonom je predviđena obaveza poslodavca da zaposlenom isplati otpremninu pre otkaza ugovora o radu.

Važno je naglasiti da nije moguće da se zaposleni odrekne svog prava na otpremninu za tehnološki višak. Drugim rečima, ovakva izjava o odricanju od prava na otpremninu zaposlenog ne bi proizvodila pravno dejstvo i zaposleni bi imao pravo da pokrene postupak za isplatu otpremnine, čak i ako je potpisao izjavu o odricanju od otpremnine za tehnološki višak

Kako smo prethodno spomenuli, ne postoji Vaša obaveza da isplatite otpremninu zaposlenom ukoliko ste mu u okviru mera za novo zapošljavanje omogućili zapošljavanje kod drugog poslodavca, čime ste rešili njegov radnopravni status.

Kod poslodavaca uglavnom postoji svest o obavezi da isplate otpremninu zaposlenima, pa ova greška nije toliko česta u praksi, ali je jako bitno voditi računa o njoj jer zakon predviđa i prekršajnu odgovornost poslodavca i visoke novčane kazne, ukoliko uskrati zaposlenom pravo na otpremninu za tehnološki višak. O inspekcijskom nadzoru, prekršajnim postupcima i radnim sporovima smo pisali u blogu „Radno pravo u Srbiji – 8 najznačajnijih aspekata“.

Greška br. 7: Povećali ste broj zaposlenih nakon otkaza

Kada date otkaz ugovora o radu kao tehnološki višak, na istim poslovima ne smete da zaposlite novog zaposlenog u roku od 3 meseca od prestanka radnog odnosa zaposlenog. Ukoliko se u roku od 3 meseca od prestanka radnog odnosa zaposlenog ponovo pojavi potreba za obavljanjem istih poslova, prednost za zasnivanje radnog odnosa ima Vaš zaposleni kome je prestao radni odnos kao tehnološkom višku.

U praksi se dešavaju različite greške poslodavaca u odnosu na ovu obavezu.

Pre svega, neki poslodavci zaposle drugo lice na istom radnom mestu na kom je zaposlenom prestao radni odnos zbog tehnološkog viška, i pre isteka roka od 3 meseca od prestanka radnog odnosa.

Takođe, dešava se da poslodavac da otkaz zaposlenom jer se utvrdi da je prestala potreba za radom na tom radnom mestu, a u naredna 3 meseca broj izvršilaca na tom radnom mestu bude uvećan i to raspoređivanjem zaposlenih kod poslodavca sa drugih radnih mesta. Pošto je očigledno da u ovakvoj situaciji nije došlo do prestanka potrebe za radom zaposlenog, ovakav postupak poslodavca činio bi njegovo rešenje o prestanku radnog odnosa za tehnološki višak nezakonitim.

Međutim, ukoliko biste angažovali specijalizovanu agenciju ili lice putem ugovora o privremenim i povremenim poslovima da obavljaju poslove koje je obavljao zaposleni za čijim radom je prestala potreba i koji je dobio otkaz ugovora o radu kao tehnološki višak, otkaz se ne bi smatrao nezakonitim u skladu sa pojedinim stavovima iz sudske prakse.

Greška br. 8: Ne možete da dokažete da se obim posla smanjio

U praksi diskutabilan i problematičan osnov zbog kog poslodavac može dati otkaz ugovora o radu zaposlenom jeste ukoliko se kod poslodavca smanjio obim posla.

Međutim, ocena da se poslodavcu smanjio obim posla ne može biti data okvirno niti generalno. Drugim rečima, prosta izjava poslodavca da je došlo do smanjenja obima posla, neće biti dovoljna da otkaz ugovora o radu kao tehnološki višak bude zakonit i osnovan.

Sudska praksa je zauzela stav da ukoliko je poslodavac poslovao sa pozitivnim bilansom u godini kada je otkazao ugovor o radu zaposlenom kao tehnološkom višku, rešenje o prestanku radnog odnosa za tehnološki višak bilo bi nezakonito, jer izostaje mogućnost dokazivanja da se obim posla smanjio.

Mišljenja smo da je ovakvo stanovište problematično i suviše strogo prema poslodavcima, jer samo poslovanje sa pozitivnim bilansom ne mora automatski da znači da se ni u jednom sektoru nije smanjio obim posla, a time i prestala potreba za radom nekih zaposlenih. Moguće je da se u nekim sektorima obim posla znatno povećao, što je doprinelo da bilans bude pozitivan, a da se istovremeno u drugom sektoru smanjio, pa objektivno ne postoji potreba za radom određenih zaposlenih.

Kako da izbegnete greške?

Praksa nam je pokazala da je ovaj otkazni osnov jedan od najproblematičnijih u praksi, pa bismo stoga preporučili izuzetnu opreznost u postupanju.

Obazrivost prilikom svakog koraka u postupku utvrđivanja viška zaposlenih i davanja otkaza ugovora o radu kao tehnološki višak je neophodna, jer kada Vam stigne tužba za utvrđivanje da je otkaz ugovora o radu nezakonit, već može biti kasno.

Tehnološki višak – obaveze poslodavca

Ukoliko se u roku od 3 meseca od dana prestanka radnog odnosa zaposlenog koji je oglašen tehnološkim viškom pojavi potreba za radom na istom radnom mestu, ne smete da zapošljavate druge zaposlene na ovom radnom mestu, nego morate da ponudite radno mesto Vašem zaposlenom koji je bio oglašen tehnološkim viškom.

Kada se odlučite na najrizičniju varijantu, da zaposlenom date otkaz ugovora o radu jer se smanjio obim posla, vodite računa da imate dokaz da se obim posla zaista smanjio, odnosno, da u toj godini niste ostvarili pozitivan bilans, kao i da smanjenje obima posla možete da dokažete i drugim dokazima.

Jasno je da cela procedura otkaza ugovora o radu, kako po ovom, tako i po bilo kom drugom osnovu, mora biti sprovedena veoma pažljivo, kako bi se izbegle dalekosežne posledice po Vašu kompaniju.

Usvajanje odgovarajućih internih akata, prethodno razumevanje zakonske procedure i svih potencijalnih rizika za poslodavca, predstavljaju kamen temeljac u sprovođenju pravilnog postupka otkaza ugovora o radu kao tehnološki višak.

Slični blogovi

2 min čitanja

Jelena Đukanović

02/06/2022

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.