ALEKSANDRA JAĆIMOVIĆ

Advokat | Član Zajedničke advokatske kancelarije Žunić Novi Sad

Obrazovanje:

  • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Master pravnik
  • Pravni fakultet Univerzitet u Novom Sadu: Diplomirani pravnik

Nagrade i stipendije:

  • Stipendista Fondacije dr Zoran Đinđić u programu „Putovanjem do znanja – podrška talenata”

Radno iskustvo:

  • 2020  Član Zajedničke advokatske kancelarije Žunić Novi Sad
  • 2017   Advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji Žunić
  • 2017   Članstvo u Advokatskoj komori Vojvodine

Aleksandra Jaćimović je advokat i član Zajedničke advokatske kancelarije Žunić Novi Sad. Član je Advokatske komore Vojvodine, a timu kancelarije priključila se 2017. godine.

U svom radu specijalizovala se za privredno pravo i radno pravo.  Po pitanju privrednog prava, prevashodno radi na osnivanju privrednih društava od strane fizičkih i pravnih lica, kako u prisustvu, tako i bez fizičkog prisustva osnivača u Srbiji. Stekla je iskustvo kroz savetovanje inostranih klijenata zainteresovanih za saradnju sa Slobodnim carinskim zonama u Srbiji. Takođe, savetuje klijente u vezi sa strukturom poslovanja privrednih društava, poreskim aspektima, državnim subvencijama, postupcima likvidacije i stečaja, kao i pitanjima imigracije i boravka stranaca.

Kada je reč o imigracionom pravu i pravu stranaca, u njenu ekspertizu spada pružanje pravne pomoći strancima radi dobijanja boravišne i radne dozvole u Srbiji, pružanje pravnog savetovanja u vezi sa sticanjem ili otpustom iz srpskog državljanstva, kao i u vezi sa upućivanjem zaposlenih na rad u Srbiju, među kojima su i članovi najvišeg menadžmenta regionalnih i međunarodnih kompanija.

Aleksandra je angažovana na brojnim složenim sudskim parničnim postupcima, u kojima zastupa pravna i fizička, domaća i strana lica. U cilju što efikasnije naplate potraživanja, izvršni postupak je takođe oblast u kojoj se usavršava.

Završila je osnovne, kao i master studije prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, tokom kojih se specijalizovala u oblasti privrednog prava, odbranivši master rad iz prava konkurencije na temu: „Uslovi za oslobađanje obaveze plaćanja novčanog iznosa mere zaštite konkurencije”.

Tokom studija predstavljala je fakultet i stekla praktično iskustvo kroz učešće na međunarodnom takmičenju iz oblasti međunarodne trgovačke arbitraže Willem C. Vis Moot Court Competition i na regionalnom takmičenju iz oblasti ljudskih prava. Učestvovala je na letnjoj školi ELSA Vienna Summer Law School on Dispute Resolution, održanoj u Beču, kao i Danube Summer School u Ulmu, Nemačkoj, projekta koji za predmet izučavanja ima Strategiju Evropske unije za dunavski region. Dobitnica je nagrade Fondacije dr Zoran Đinđić „Putovanjem do znanja – Podrška talenata”.

Aleksandra tečno govori engleski jezik, a služi se nemačkim jezikom.