2 min čitanja

Podeli ovaj članak

Rate this Post

Otvaranje nerezidentnog računa u Srbiji

03/03/2021

Jeste li razmotrili koristi otvaranja nerezidentnog računa u Srbiji? Da li vam je potrebno dugoročno i kontinuirano rešenje za prijem ili deponovanje novca u stranoj zemlji?

Ako su odgovori na ova pitanja potvrdni, što je slučaj za većinu stranaca koji apliciraju za privremeni boravak u Srbiji, onda je ovo pravi tekst za Vas! U nastavku ćemo pokušati da odgovorimo na neka od najčešćih pitanja.

ŠTA JE NEREZIDENTNI RAČUN U BANCI?

U skladu sa zakonom Republike Srbije, pod nerezidentnim bankovnim računom se smatra bankovni račun čiji je korisnik fizičko ili pravno lice, koje ima stalno prebivalište ili boravak u stranoj državi.

U vezi sa tim, pojam nerezidenta se oslanja na državljanstvo fizičkog lica ili mesto upravljanja privrednim društvom, već na registrovani centar života ili poslovnih aktivnosti.

Nerezidentni račun u banci u Srbiji može se otvoriti u dinarima ili drugoj valuti koju banka u kojoj se otvara nerezidentni račun podržava.

KO MOŽE DA OTVORI NEREZIDENTNI BANKOVNI RAČUN U SRBIJI?

Korisnik nerezidentnog računa u Srbiji može biti fizičko lice, kao i pravno lice, poput privrednog društva, ogranka, predstavništva itd.

KAKVE POGODNOSTI PRUŽA NEREZIDENTNI RAČUN U BANCI U SRBIJI?

Nerezidentni račun u banci u Srbiji pruža brojne pogodnosti, a one zavise od individualnih ili namenskih potreba svakog fizičkog ili pravnog lica. Ukratko ćemo izneti nekoliko pogodnosti otvaranja nerezidentnog bankovnog računa u Srbiji, u zavisnosti od toga da li je nerezident fizičko ili pravno lice.

Pogodnosti otvaranja nerezidentnog računa u banci u Srbiji za fizička lica

1. Uobičajene transakcije

Nerezidentni račun u banci se može koristiti za sve uobičajene transakcije kao što su primanje uplata, naručivanje transfera, podizanje novca itd.

Banka izdaje Visa ili Master kartice koje se mogu koristiti bilo gde u svetu. U ponudi određene banke najčešće ćete naći samo jednu od ovih kartica, na šta bi trebalo da obratite pažnju pre otvaranja računa, ukoliko Vam je bitna vrsta kartice koju dobijate. Nezavisno od ove dve vrste kartica, banka je u obavezi da izda Dina karticu, koja se može koristiti samo u Srbiji.

2. Štedni račun

Nerezident može otvoriti štedni račun u Republici Srbiji. Možda planirate da se penzionišete u stranoj zemlji, pa želite da penzioni fond sigurno držite u stranoj zemlji. Na ovaj način će biti sačuvan i neće zavisiti od Vaših obaveza i aktivnosti u Vašoj zemlji prebivališta.

S druge strane, provizija za transakcije premeštanjem tog novca u treću zemlju može biti niža u srpskim bankama nego u bankama u Vašoj zemlji prebivališta.

3. Namenski račun u Srbiji

Namenski račun se može koristiti ukoliko ste zainteresovani za berzansko ulaganje ili za ostale investicije slične vrste.

Prednosti za firme sa međunarodnim/prekograničnim interesom i saradnjom u Srbiji

Ukoliko imate dugoročnog poslovnog partnera u Srbiji i Vaša saradnja zahteva obostrane uplate ili ulaganja, posedovanje nerezidentnog bankovnog računa kojim možete upravljati, čak i na daljinu, vrlo je korisno i praktično. Ovaj korak omogućava uštedu vremena i novca, kako Vama, tako i Vašim partnerima. Eliminacijom potrebe za dugotrajnim međunarodnim transferima i plaćanjem visokih naknada, otvaranje nerezidentnog računa u Srbiji značajno će smanjiti Vaše troškove. Takođe, olakšaće međunarodnu poslovnu i projektnu saradnju, čineći je efikasnijom i profitabilnijom.

S druge strane, ukoliko strana kompanija ima neki oblik poslovnog subjekta registrovan u Srbiji, u nekim slučajevima će posedovanje nerezidentnog računa biti neophodno. Čak i kada to nije slučaj, posedovanje nerezidentnog računa će sigurno učiniti ulaganje u poslovnu aktivnost kompanije u Srbiji jeftinijim, efikasnijim i lakšim.

Međutim, ako strana kompanija i dalje ne posluje u Srbiji, nerezidentni bankovni račun može biti koristan za buduće investicije u Srbiji.

Naknade za otvaranje nerezidentnog bankovnog računa i transakcioni troškovi

Naknada za otvaranje nerezidentnog računa zavisi od banke do banke. Neke banke nemaju naknadu za otvaranje nerezidentnih računa, dok se kod nekih naknada za otvaranje računa kreće od 50.000,00 RSD pa čak do nekoliko hiljada EUR.

Generalno, banke koje posluju u skladu sa propisima Republike Srbije imaju niže transakcione troškove za međunarodne transfere. Iako se razlikuju od banke do banke, čest primer bi bio 0,4% ili minimum 5 EUR.

Takođe, bankarske provizije za održavanje dinarskog računa u banci su izuzetno niske i kreću se od 5 do 10 EUR, dok je održavanje deviznog računa besplatno.

OTVARANJE NEREZIDENTNOG BANKOVNOG RAČUNA U SRBIJI ZA FIZIČKA LICA

Kao nerezident, fizičko lice može da otvori račun u banci u Srbiji tako što će lično pokrenuti proceduru u banci. Ovo je naročito važno za lica koja u Srbiji apliciraju za privremeni boravak po osnovu zaposlenja, budući da im se preko ovog računa isplaćuje zarada.

Nakon što se zahtev za otvaranje i održavanje računa u banci podnese, vreme potrebno za otvaranje računa zavisi od banke do banke. U nekim bankama se u istom danu može završiti čitava procedura, a nekima je pak, potrebno nekoliko dana da odobri klijenta.

Po odobrenju, od Vas će se tražiti da ponovo dođete u banku radi potpisivanja dokumentacije neophodne za otvaranje računai da  preuzmete primerkeVaših ugovora. Od tog dana, Vaš račun u banci je aktivan. Najčešće je banci potrebno nekoliko dana (7 do 10) da izda kartice za koje ste se opredelili. U zavisnosti od tarifnog paketa, korisnici dobijajuDina karticu koja predstavlja sredstvo plaćanja koje se može koristiti samo na teritoriji Srbije, i Master Card, odnosno Visa karticu, koja se može koristiti i u drugim državama. Takođe, u zavisnosti od tarifnog paketa, možete optirati i za elektronsko bankarstvo koje u mnogome olakšava korišćenje bankarskih usluga.

 

OTVARANJE POSLOVNOG NEREZIDENTNOG RAČUNA U SRBIJI

Strana pravna lica imaju mogućnost da otvore nerezidentni poslovni bankovni račun u Srbiji. U postupku otvaranja nerezidentnog računa u Srbiji strano pravno lice može zastupati pravni zastupnik, što bi značilo da direktor društva ili drugo ovlašćeno lice u tom društvu ne moraju biti lično prisutni pred bankarskim službenikom. Naravno, lično prisustvo direktora može biti samo dodatni plus pred bankom.

Da bi otvorio nerezidentniračun, klijent će morati najpre da prođe kroz proceduru odobravanja u banci (KYC procedura). Ova procedura se sastoji od pregleda registracione i vlasničke dokumentacije društva. Imajući u vidu činjenicu da će u ovom slučaju banka proveriti podatke društva, kao i podatke o fizičkim licima koja su članovi ili zastupaju društvo, kao i činjenicu da društvo može biti samo karika u dužem lancu, u kom se slučaju mora doći do fizičkih lica koja se nalaze na kraju tog lanca i koja imaju više od 25% udela/akcija u stranom društvuprocedura odobrenja može potrajati malo duže u odnosu na proceduru odobravanja nerezidentnog računa u banci za fizička lica.

POTREBNA DOKUMENTACIJA I VAŽNE INFORMACIJE

Ovde je važno napomenuti da neke banke imaju ograničen spisak razloga za otvaranje nerezidentnih računa u Srbiji, kao što su naplata sudskih potraživanja, kupoprodaja udela u društvu, učešće na tenderu, dok kod nekih to nije relevantno.

Kako bismo Vas uputili na informacije o dokumentaciji koju treba prikupiti i priložiti rukovodstvu banke, a koje su takođe dostupne Narodnoj banci Srbije, navodimo dokumentaciju koju će zahtevati banka. Imajte u vidu da različite banke povodom ovog pitanja mogu imati i različite zahteve. U nekima će procedura biti jednostavnija, dok će u nekim drugim ceo postupak trajati duže i dokumentacija koju dostavljate može biti znatno obimnija. Iz tog razloga se preporučuje da se najpre posavetujete sa bankom u kojoj planirate otvaranje nerezidentnog računa o dokumentaciji potrebnoj za otvaranje računa. Ono što je zajedničko za većinu banaka je sledeće:

  • Dostavljanje Izvoda iz registra u kom je društvo osnovano, odnosno, izvod iz zvaničnog privrednog registra, koji sadrži sve relevantne informacije o privrednom subjektu.
  • Takođe, privredni subjekti su u obavezi da evidentiraju stvarnog vlasnika i dostave izvod iz Registra stvarnih vlasnika koji se vodi u matičnoj zemlji. Banke, kao i ostale vladine institucije ili institucije koje pružaju usluge javnom sektoru su u obavezi da evidentiraju i navedu stvarnog vlasnika, u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

 

Ko je stvarni vlasnik?

Stvarni vlasnik je:

1.Fizičko lice koje je, posredno ili neposredno, imalac 25% ili više udela, akcija, prava glasa ili drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju Registrovanim subjektom, odnosno učestvuje u kapitalu Registrovanog subjekta sa 25% ili više udela;

2.Fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka u okviru Registrovanog subjekta koje se odnose na finansije ili poslovne odluke;

Dobijanje poreskog identifikacionog broja u Srbiji (PIB)

Da bi se otvorio nerezidentni poslovni račun u banci, privredni subjekt ne mora da bude poreski rezident Srbije. Međutim, neke od banaka otvoriće račun samo privrednim subjektima koji su poreski rezidenti Srbije. Naime, oni zahtevaju od svojih klijenata da nabave poreski identifikacioni broj. Nasuprot tome, neke banke ostavljaju mogućnost klijentima da sami odluče da li će postati poreski rezidenti Srbije ili ne.

Pribavljanje PIB-a usložnjava proceduru otvaranja nerezidentnog poslovnog računa u takvoj banci jer će se sam postupak sastojati iz dve faze.

Kako strano privredno društvo može da dobije PIB u Srbiji?

PIB se u Srbiji dodeljuje fizičkim ili pravnim licima od strane Poreske uprave Srbije. Međutim, da bi Poreska uprava odobrila pribavljanje PIB-a, pravno lice će morati da opravda zahtev za izdavanje PIB-a dokazivanjem budućih prihoda ili poslovanjem koje može biti predmet oporezivanja u Srbiji. Najčešći problem koji se ovde javlja jeste dokazivanje neposredne tržišne veze sa Republikom Srbijom, odnosno postojanje konkretnih poslovnih aktivnosti na našoj teritoriji.

Primer:

Društvo ABC iz Francuske planira da proširi svoje poslovanje na Srbiju i želi da otvori nerezidentni poslovni bankovni račun u banci u Beogradu. Banka za koju je optiralo kao preduslov za otvaranje računa traži postojanje PIB-a.  Kako bi ispunilo preduslov banke, društvo podnosi zahtev Poreskoj upravi. U zahtevu prilaže sve potrebne dokumente, uključujući osnovne informacije o kompaniji i dokaz o opravdanom razlogu za otvaranje računa, kao što je kopija Ugovora o saradnji sa srpskom društvom XYZ. Nakon pregleda zahteva, Poreska uprava dodeljuje PIB društvu ABC, nakon čega društvo ulazi u proceduru otvaranja nerezidentnog računa pred bankom.  

Uslovi

Ukoliko privredni subjekt dokaže svoj očekivani prihod u Srbiji, poslovni projekat ili saradnju, koja se odvija ili je u vezi sa Srbijom, poreska uprava će izdati PIB stranom pravnom licu. Međutim, ovaj privredni subjekt će takođe morati da obezbedi poreskog zastupnika koji je rezident Republike Srbije.

S obzirom na činjenicu da je ovaj početni korak kompleksniji od samog procesa pred bankom i da često može odužiti postupak otvaranja računa, važno je napraviti pravi izbor banke, koja to neće zahtevati kao preduslov.

PITANJE ZAKONITOSTI POSEDOVANJA NEREZIDENTNOG RAČUNA U BANCI U SRBIJI

Da li je posedovanje nerezidentnog računa u banci u skladu sa zakonom?

Iako je posedovanje nerezidentnog bankovnog računa u Srbiji legalno, sa druge strane, odgovornost ostaje na samom klijentu, a posledice se razlikuju od zemlje do zemlje, u zavisnosti od propisa u svakoj stranoj državi.

Osim toga, da li će Vaša zemlja biti obaveštena o činjenici da imate otvoren nerezidentni račun u Srbiji i koje još informacije očekuje od Vas u vezi sa aktivnošću računa zavisi od dotične strane zemlje.

U vezi sa tim, Srbija kao članica Egmont grupe učestvuje u aktivnostima Evroazijske grupe za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Aktivnosti u ovim telima podrazumevaju opštu saradnju i posvećenost sprečavanju pranja novca unutar članica.

S druge strane, Srbija ima posebno regulisanu saradnju sa SAD-om, imajući u vidu činjenicu da su dve zemlje sklopile bilateralni sporazum u vezi sa priznavanjem Zakona o ispunjavanju poreskih obaveza vlasnika računa u inostranstvu (FATCA) u Srbiji.

Kao zemlja koja nastoji da postane članica Evropske unije i članica Evropskog saveta i njenog Komiteta eksperata za procenu mera protiv pranja novca i finansiranja terorizma, Republika Srbija je tokom godina usvojila nekoliko propisa o deviznim transakcijama, međunarodnim transferima među kojima je najvažniji Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Prema ovom Zakonu, osim čuvanja podataka o njihovim klijentima, informacije o korisnicima računa u banci i aktivnostima transakcija takođe se čuvaju 10 godina.

Uprkos različitim zahtevima i preprekama koje se mogu naći na putu do nerezidentnog računa u Srbiji, činjenica je da se sve više lica opredeljuje za ovu opciju. Ukoliko u Srbiji aplicirate za privremeni boravak, može Vas zanimati tekst koji smo pripremili za Vas na ovu temu: Sveobuhvatni vodič za boravak stranaca u Srbiji. Sa druge strane, ukoliko upravljate pravnim licem koje posluje sa partnerima iz Srbije, možda bi bilo dobro uzeti u razmatranje mogućnost otvaranja ćerke-firme u Republici Srbiji ili pak ogranka stranog pravnog lica u Srbiji, posebno budući da ovo danas možete učiniti i na daljinu! Više o tome možete pročitati u našem tekstu Osnivanje firme online u Srbiji.

Slični blogovi

4 min čitanja

Aleksandra Jaćimović

01/04/2024

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.