Vodič za privremeni boravak za strance u Srbiji

15.
Maj 2022.

Srbija postaje sve interesantnija strancima, zbog čega ona od tradicionalno emigrantske zemlje, kakva je naročito postala u posleratnim godinama, u poslednje vreme sve više poprima odlike stecišta imigriranja. Stranci, koji imaju nameru da se definitivno presele u Srbiji, moraju proći stazom najpre privremenog boravka da bi nakon toga stekli uslove za stalno nastanjenje.

Stalni boravak i privremeni boravak u Srbiji

Da biste vi kao stranac u Srbiji znali za šta aplicirate, najpre je neophodno napraviti razliku između nekoliko ključnih pojmova. Pre svega, to su pojmovi boravišta i prebivališta, naravno, u smislu Zakona o strancima. Razumevanje tih pojmova omogućiće vam dalje shvatanje pojmova privremenog boravka stranaca i stalnog nastanjenja stranaca.

  • Pod boravištem se podrazumeva mesto u kome stranac kome je odobren boravak u Republici Srbiji ima nameru da boravi duže od 24 časa.
  • Pod prebivalištem se podrazumeva mesto u kome stranac kome je odobreno stalno nastanjenje ima nameru trajno da živi na određenoj adresi.

Slična je analogija i kada je u pitanju boravak stranaca. Naime, osnovi za privremeni boravak su privremenog karaktera, na period do godinu dana u slučaju stranaca. Sa druge strane, stalni boravak omogućuje neograničen boravak  stranca na teritoriji Srbije.

Vrste boravka

Boravak stranaca u Srbiji reguliše Zakon o strancima, razlikujući 3 vrste boravka:

Boravak do 90 dana

Ovaj boravak može biti bez vize ili sa vizom, u zavisnosti od toga kakav je vizni režim uspostavljen između Srbije i zemlje čiji je stranac državljanin.

Primera radi, za državljane Sjedinjenih Američkih Država viza nije potrebna za ovaj boravak. Za državljane Indije viza nije potrebna za boravak do 30 dana (detaljnije na ovu temu pogledajte vest (Bez)vizni režim za ulazak državljana Indije u Srbiju, dok za državljane Bangledaša, Šri Lanke ili recimo Nepala, viza je uvek potrebna ukoliko žele da uđu u Srbiju.

Dakle, ukoliko lice koje je u viznom režimu želi da poseti Srbiju, moralo bi da aplicira za turističku vizu koja se odobrava na do 90 dana. Ta viza koja se traži za ulazak u Srbiju, odnosno za kraći boravak (za turistička, poslovna i druga putovanja za jedan, dva ili više ulazaka u RS) zove se viza C.

Privremeni boravak

Zakon navodi da se privremeni boravak može odobriti strancu zbog:

  • rada, zapošljavanja, obavljanja privredne ili druge profesionalne delatnosti;
  • školovanja, studiranja ili specijalizacije, naučno-istraživačkog rada, praktične obuke, učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata, odnosno drugim naučno-obrazovnim aktivnostima;
  • spajanja porodice;
  • drugih opravdanih razloga u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom;
  • i dr.

Jedna od sjajnih novina jeste da se zahtev za privremeni boravak sada može podneti i elektronskim putem, tako da je sama procedura znatno olakšana.

Na koji period se odobrava privremeni boravak za strance?

Zakon predviđa da se privremeni boravak može odobriti u trajanju do 1 godine i produžiti na isti period.

Najčešća pitanja u vezi sa privremenim boravkom, ali i ostali detalji obrađeni su u tekstu Boravak stranaca u Republici Srbiji.

Potrebna sredstava za izdržavanje kao uslov boravka

Kako bi i Srbija bila sigurna da će stranac koji boravi na njenoj teritoriji biti obezbeđen, prilikom apliciranja za privremeni boravak stranac mora prikazati da ima dovoljno sredstava za izdržavanje.

Ključno pitanje je: koliko je to novca?

Suštinski, stranac će ispunjavati ovaj uslov ukoliko npr. na svom bankarskom nerezidentnom računu u Srbiji prikaže bar iznos koji je jednak minimalnoj zaradi ,zvanično utvrđenoj u Srbiji, a kumulativno za sve mesece unapred, odnosno za period za koji aplicira.

Šta je sa zdravstvenim osiguranjem?

Srbiji i strancu nije u interesu da on samo materijalno bude obezbeđen tokom boravka, već je neophodno da bude i zdravstveno osiguran.

U tu svrhu se prilikom podnošenja zahteva za dobijanje privremenog boravka prilaže i dokaz u vidu, privatne polise zdravstvenog osiguranja koje važi i u Srbiji ili zdravstvenknjižice  iz matične države uz poseban uslov da ono važi i u Srbiji, na onsovu bilatelarnog  ugovora ili oduke Vlade..

Ove uslove detaljnije propisuje Pravilnik o ispunjenosti uslova za odobrenje privremenog boravka stranaca.

Pravilnik predviđa i jednu drugačiju mogućnost za strance. Naime, umesto prilaganja jedne od ovih isprava, stranac može dokazati da ima dovoljno sredstava da pokrije eventualne troškove lečenja u RS za vreme dok se ne odluči o njegovom zahtevu, kao i za vreme trajanja privremenog boravka. Ova mogućnost je pak nešto složenija i zahteva veće finansijske napore stranca.

Taksa za privremeni boravak u Srbiji

Potpuno je razumljivo da se prilikom donošenja svake životne odluke uzimaju u obzir troškovi koji prate takav izbor i zbog toga ne treba gubiti iz vida da je za ostvarivanje prava na privremeni boravak neophodno uplatiti i propisane takse. Okvirno, takse za boravak (preko 3 meseca) stranca će koštati oko 18.000,00 dinara, odnosno 170$.

Zahtev za odobrenje privremenog boravka – koliko traje procedura?

Zahtev za odobrenje privremenog boravka u Srbiji se podnosi nadležnoj Policijskoj upravi, koja ga zatim prosleđuje u Beograd Ministarstvu za unutrašnje poslove, koji u postupku interne kontrole ispituje ispunjenost uslova za izdavanje dozvole za privremeni boravak. Obrada tih podataka i kontrola MUP-a traje do 30 dana.

Radna dozvola za strance u Srbiji

Radna dozvola nije uslov za privremeni boravak. Štaviše, ona to nikako ne može ni biti, jer Nacionalna služba za zapošljavanje zapravo i izdaje radne dozvole samo onim licima kojima je prethodno odobren privremeni boravak. Iz toga proizilazi da ukoliko želite da dobijete radnu dozvolu, prethodno morate imati odobrenje za privremeni boravak. U slučaju podnošenja objedinjenog zahteva za privremeni boravak i radnu dozvolu, organi simultano odlučuju o obe dozvole, te neće biti odobrena ni jedna ni druga ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dobijanje obe dozvole.

Ono što Zakon o strancima ne objašnjava

Pored eksplicitnih zakonskih uslova za odobrenje privremenog boravka, u pravu Srbije postoje i druge mogućnosti za sticanje prava na privremeni boravak, koje su bazirane na interpretaciji odredaba zakona koje regulišu privremeni boravak i koje su u praksi postale česti osnovi za sticanje prava na privremeni boravak. Ti osnovi su:

1. Privremeni boravak za strance po osnovu posedovanja imovine

Ovo je odličan osnov za one koji ovde imaju ili nameravaju da kupe nekretninu. Ukoliko stranac već poseduje nepokretnost na teritoriji RS situacija je jednostavnija, jer on prilikom apliciranja za privremeni boravak podnosi samo dokaz o posedovanju te nekretnine.

S druge strane, ukoliko stranac namerava da kupi ovde npr. kuću ili stan, potrebno je da zaključi ugovor o kupoprodaji. U praksi ugovor je neophodno sačiniti uz pomoć advokata, jer je potrebno da se izvrše sve provere navedene nepokretnosti kod nadležnih državnih organa (da li ima terete, ko je vlasnik i sl.). U Srbiji se ugovor o kupoprodaji nepokretnosti mora solemnizovati pred javnim beležnikom. Nakon toga, još uvek niste postali vlasnik nepokretnosti, već je potrebno da podnesete zahtev sa svom neophodnom dokumentacijom Katastru nepokretnosti koji je nadležan za datu nepokretnost radi uknjižbe prava vlasništva u vaše ime.

Korisno je znati da se Policijskoj upravi, prilikom podnošenja zahteva za odobrenje privremenog boravka po ovom osnovu, uz zahtev prilaže samo overeni kupoprodajni ugovor, a ne i rešenje Katastra nepokretnosti o uknjižbi. Drugim rečima, stranac ne mora čekati da se uknjiži na kupljenoj nekretnini, već odmah nakon overe ugovora o kupoprodaji kod javnog beležnika može otići u Policijsku upravu i aplicirati za privremeni boravak (naravno, uz podnošenje i ostale tražene dokumentacije), što znatno ubrzava i olakšava sam postupak apliciranja.

2. Privremeni boravak za strance po osnovu osnivanja firme

Ukoliko pak stranac to želi,, naš pravni sistem nudi još jednu opciju kao osnov privremnog boravka a to je – otvaranje firme!

Sada, kada ste odlučili ste da osnujete firmu, ali dilema je da li ćete biti osnivač ili recimo zakonski zastupnik. Za Policijsku upravu, pred kojom aplicirate, važno je samo da ste upisani u Agenciji za privredne registre, svejedno da li kao osnivač, zakonski zastupnik, prokurista… Drugim rečima, dokle god ste upisani u APR-u nije važno koja funkcija je u pitanju.

Ipak, kako biste izabrali pravu formu privrednog subjekta za svoje potrebe, kao i da biste na zakonit način izbegli plaćanje poreskih obaveza koje mogu nastati na ovaj način, predlažemo da ovu proceduru vršite uz stručnu pomoć.

Prvo informisanje, pa onda odlučivanje

Ukoliko nemate državljanstvo Republike Srbije, zbog čega se smatrate strancem, a želite da boravite u Srbiji, iznete informacije mogu da vam posluže kao baza, odnosno kao početne i elementarne informacije koje bi trebalo da znate prilikom razmatranja ovakve opcije. Mora se imati u vidu da je u pitanju složena oblast sa nijansama koje se razlikuju od slučaja do slučaja, tj. od zahteva i mogućnosti svakog pojedinačnog aplikanta. Zbog toga ovakve informacije ne zamenjuju pravni savet advokata ili drugog lica koje ima iskustva u ovoj materiji.

Najnovije:

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama