Vodič za privremeni boravak za strance u Srbiji

10.
Avg 2020.

privremeni boravak srbija, privremeni boravak za strance, prijava boravka stranaca, beli karton za strance

Srbija postaje sve interesantnija strancima, zbog čega ona od tradicionalno emigrantske zemlje, kakva je naročito postala u posleratnim godinama, u poslednje vreme sve više poprima odlike stecišta imigriranja. Stranci, koji nameravaju da steknu boravak u Srbiji, moraju proći stazom najpre privremenog boravka da bi nakon toga stekli uslove za stalno nastanjenje koje će im omogućiti da centar svojih životnih aktivnosti pozicioniraju u Republici Srbiji.

Stalni boravak i privremeni boravak u Srbiji

Da biste vi kao stranac u Srbiji znali za šta aplicirate, najpre je neophodno napraviti razliku između nekoliko ključnih pojmova. Pre svega, to su pojmovi boravišta i prebivališta, naravno, u smislu Zakona o strancima. Razumevanje tih pojmova omogućiće vam dalje shvatanje pojmova privremenog boravka stranaca i stalnog nastanjenja stranaca.

  • Pod boravištem se podrazumeva mesto u kome stranac kome je odobren boravak u Republici Srbiji ima nameru da boravi duže od 24 časa.
  • Pod prebivalištem se podrazumeva mesto u kome stranac kome je odobreno stalno nastanjenje ima nameru trajno da živi na određenoj adresi.

Vrste boravka

Boravak stranaca u Srbiji reguliše Zakon o strancima, razlikujući 3 vrste boravka:

Boravak do 90 dana

Ovaj boravak može biti bez vize ili sa vizom, u zavisnosti od toga kakav je vizni režim uspostavljen između Srbije i zemlje čiji je stranac državljanin.

Primera radi, za državljane Sjedinjenih Američkih Država viza nije potrebna za ovaj boravak. Za državljane Indije viza nije potrebna za boravak do 30 dana (detaljnije na ovu temu pogledajte vest (Bez)vizni režim za ulazak državljana Indije u Srbiju), dok za državljane Bangledaša, Šri Lanke ili recimo Nepala, viza je uvek potrebna ukoliko žele da uđu u Srbiju.

Ta viza koja se traži za ulazak u Srbiju, odnosno za kraći boravak (za turistička, poslovna i druga putovanja za jedan, dva ili više ulazaka u RS) zove se viza C.

Privremeni boravak

Zakon navodi da se privremeni boravak može odobriti strancu zbog:

  • rada, zapošljavanja, obavljanja privredne ili druge profesionalne delatnosti;
  • školovanja, studiranja ili specijalizacije, naučno-istraživačkog rada, praktične obuke, učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata, odnosno drugim naučno-obrazovnim aktivnostima;
  • spajanja porodice;
  • drugih opravdanih razloga u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom.

Jedna od sjajnih novina jeste da se zahtev za privremeni boravak sada može podneti i elektronskim putem, tako da je sama procedura znatno olakšana.

Na koji period se odobrava privremeni boravak za strance?

Zakon predviđa da se privremeni boravak može odobriti u trajanju do 1 godine i produžiti na isti period. Ovo se naravno odnosi na slučajeve u kojima su stranci dobili dozvolu za privremeni boravak na osnovu Zakona.

Najčešća pitanja u vezi sa privremenim boravkom, ali i ostali detalji obrađeni su u tekstu Boravak stranaca u Republici Srbiji.

Ono što Zakon o strancima ne objašnjava

Pored eksplicitnih zakonskih uslova za odobrenje privremenog boravka, u pravu Srbije postoje i druge mogućnosti za sticanje prava na privremeni boravak, koje su bazirane na interpretaciji odredaba zakona koje regulišu privremeni boravak i koje su u praksi postale osnovi za sticanje prava na privremeni boravak. Ti osnovi su:

viza c, c viza, prava stranaca u srbiji, taksa za privremeni boravak u srbiji

1. Privremeni boravak za strance po osnovu posedovanja imovine

Odobrenje za ovaj boravak se dobija za kraći period u odnosu na onaj koji Zakon o strancima predviđa, odnosno u praksi se dozvola po ovom osnovu najčešće odobrava na 6 meseci. Ovo je odličan osnov za one koji ovde imaju ili nameravaju da kupe nekretninu. Ukoliko stranac već poseduje nepokretnost na teritoriji RS situacija je jednostavnija, jer on prilikom apliciranja za privremeni boravak podnosi samo dokaz o posedovanju te nekretnine.

S druge strane, ukoliko stranac namerava da kupi ovde npr. kuću ili stan, potrebno je da zaključi ugovor o kupoprodaji. U praksi ugovor je neophodno sačiniti uz pomoć advokata, jer je potrebno da se izvrše sve provere navedene nepokretnosti kod nadležnih državnih organa (da li ima terete, ko je vlasnik i sl.). U Srbiji se ugovor o kupoprodaji nepokretnosti mora solemnizovati pred javnim beležnikom. Nakon toga, još uvek niste postali vlasnik nepokretnosti, već je potrebno da podnesete zahtev sa svom neophodnom dokumentacijom Katastru nepokretnosti koji je nadležan za datu nepokretnost radi uknjižbe prava vlasništva u vaše ime.

Korisno je znati da se Policijskoj upravi, prilikom podnošenja zahteva za odobrenje privremenog boravka po ovom osnovu, uz zahtev prilaže samo overeni kupoprodajni ugovor, a ne i rešenje Katastra nepokretnosti o uknjižbi. Drugim rečima, stranac ne mora čekati da se uknjiži na kupljenoj nekretnini, već odmah nakon overe ugovora o kupoprodaji kod javnog beležnika može otići u Policijsku upravu i aplicirati za privremeni boravak (naravno, uz podnošenje i ostale tražene dokumentacije), što znatno ubrzava i olakšava sam postupak apliciranja.

Kako bi i Srbija bila sigurna da će stranac koji boravi na njenoj teritoriji biti obezbeđen, prilikom apliciranja za privremeni boravak stranac mora prikazati da ima dovoljno sredstava za izdržavanje.

Ključno pitanje je: koliko je to novca?

Suštinski, stranac će ispunjavati ovaj uslov ukoliko npr. na svom bankarskom nerezidentnom računu u Srbiji prikaže minimalno onaj iznos koji se dobije kada se broj 6 (jer se dozvola izdaje uglavnom za period od 6 meseci) pomnoži sa prosečnom mesečnom zaradom u Srbiji. Poenta je jasna – ovo pravilo stranca stavlja u materijalnu poziciju zaposlenog u Srbiji, za koga se pretpostavlja da od te zarade može da finansira svoj život.

Drugi način jeste da stranac na računu ima iznos u evrima koji se dobije kada se broj dana koliko će boraviti u Srbiji pomnoži sa 50 (jer se smatra da 50 evra po danu predstavlja apsolutno dovoljno sredstava na računu), ali treba voditi računa da taj, drugi način, zahteva znatno više sredstava na računu nego prvi.

Šta je sa zdravstvenim osiguranjem?

Srbiji i strancu nije u interesu da on samo materijalno bude obezbeđen tokom boravka, već je neophodno da bude i zdravstveno osiguran.

U tu svrhu se prilikom podnošenja zahteva za dobijanje privremenog boravka prilaže i dokaz u vidu zdravstvene knjižice, privatne polise zdravstvenog osiguranja ili zdravstveno osiguranje iz matične države sa posebnom oznakom koja važi i u Srbiji.

Detaljnije uslove propisuje Pravilnik o ispunjenosti uslova za odobrenje privremenog boravka stranaca u pogledu zdravstvenog osiguranja.[1] Pravilnik predviđa da stranac uz zahtev za izdavanje odobrenja prilaže međunarodnu polisu o zdravstvenom osiguranju ili polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ili drugu ispravu izdatu u RS u skladu sa propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja.

Pravilnik predviđa i jednu drugačiju mogućnost za strance. Naime, umesto prilaganja jedne od ovih isprava, stranac može dokazati da ima dovoljno sredstava da pokrije eventualne troškove lečenja u RS za vreme dok se ne odluči o njegovom zahtevu, kao i za vreme trajanja privremenog boravka. Ova mogućnost je pak nešto složenija i zahteva veće finansijske napore stranca.

stranci u srbiji, stranac u srbiji, prijava boravka stranaca u srbiji, privremeni boravak za strance

Taksa za privremeni boravak u Srbiji

Potpuno je razumljivo da se prilikom donošenja svake životne odluke uzimaju u obzir troškovi koji prate takav izbor i zbog toga ne treba gubiti iz vida da je za ostvarivanje prava na privremeni boravak neophodno uplatiti i propisane takse. Okvirno, takse za boravak (preko 3 meseca) stranca će koštati nešto manje od 17.000,00 dinara, odnosno 160$ ili oko 140€.

2. Privremeni boravak za strance po osnovu osnivanja firme

Ukoliko pak stranac nije zainteresovan da kupi nekretninu u Srbiji, a ne ispunjava ni uslove koje propisuje Zakon o strancima za privremeni boravak, naš pravni sistem nudi još jednu opciju – otvaranje firme!

Neki uslovi su slični onima za sticanje prava na privremeni boravak po osnovu posedovanja imovine, dok su drugi opet svojstveni ovom osnovu. Najpre, u pogledu materijalne i zdravstvene sigurnosti stranca, uslovi su identični. Ono što je specifično za ovaj osnov tiče se prikazivanja novca koji je stranac doneo da uloži ovde. Iz Policijske uprave obaveštavaju da u većini slučajeva stranci ne žele da prikažu sav novac koji donesu, nego samo minimalan iznos. U svakom slučaju, savetuju da je bolje prikazati što više novca, jer će na taj način lakše doći do privremenog boravka po ovom osnovu.

Odlučili ste da osnujete firmu, ali dilema je da li ćete biti osnivač ili recimo zakonski zastupnik. Za Policijsku upravu, pred kojom aplicirate, važno je samo da ste upisani u Agenciji za privredne registre, svejedno da li kao osnivač, zakonski zastupnik, prokurista… Drugim rečima, dokle god ste upisani u APR-u nije važno koja funkcija je u pitanju.

Ipak, kako biste izabrali pravu formu privrednog subjekta za svoje potrebe, kao i da biste na zakonit način izbegli plaćanje poreskih obaveza koje mogu nastati na ovaj način, predlažemo da ovu proceduru vršite uz stručnu pomoć.

Radna dozvola za strance u Srbiji

Radna dozvola nije uslov za privremeni boravak. Štaviše, ona to nikako ne može ni biti, jer Nacionalna služba za zapošljavanje zapravo i izdaje radne dozvole samo onim licima kojima je prethodno odobren privremeni boravak. Iz toga proizilazi da ukoliko želite da dobijete radnu dozvolu, prethodno morate imati odobrenje za privremeni boravak. U slučaju podnošenja objedinjenog zahteva za privremeni boravak i radnu dozvolu, organi simultano odlučuju o obe dozvole, te neće biti odobrena ni jedna ni druga ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dobijanje obe dozvole.

Zahtev za odobrenje privremenog boravka – koliko traje procedura?

Zahtev za odobrenje privremenog boravka u Srbiji se podnosi nadležnoj Policijskoj upravi, koja ga zatim prosleđuje u Beograd Ministarstvu za unutrašnje poslove, koji u postupku interne kontrole ispituje ispunjenost uslova za izdavanje dozvole za privremeni boravak. Obrada tih podataka i kontrola MUP-a traju 3 nedelje.

Prvo informisanje, pa onda odlučivanje

Ukoliko nemate državljanstvo Republike Srbije, zbog čega se smatrate strancem, a želite da boravite u Srbiji, iznete informacije mogu da vam posluže kao baza, odnosno kao početne i elementarne informacije koje bi trebalo da znate prilikom razmatranja ovakve opcije. Mora se imati u vidu da je u pitanju složena oblast sa nijansama koje se razlikuju od slučaja do slučaja, tj. od zahteva i mogućnosti svakog pojedinačnog aplikanta. Zbog toga ovakve informacije ne zamenjuju pravni savet advokata ili drugog lica koje ima iskustva u ovoj materiji.

[1] Pravilnik o ispunjenosti uslova za odobrenje privremenog boravka stranca u pogledu zdravstvenog osiguranja („Sl. Glasnik RS“, br. 59/2009)

Najnovije:

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama