Podeli ovaj članak

Rate this Post

Ekonomske priče: troškovi kompanije u Srbiji

27/12/2023

Do sada ste verovatno primetili da je Srbija postala jedno od najboljih i najpopularnijih mesta u Evropi ukoliko ste strani državljanin koji traži pogodno okruženje, stil života i liberalizovane procedure u okviru imigracionih postupaka. Međutim, želeli bismo da istaknemo još jedan aspekt, zbog kojeg je Srbija privlačna svim nacionalnostima – poslovni potencijal.

S tim u vezi, želimo da iskoristimo nekoliko minuta vašeg vremena i predstavimo vam troškove vođenja kompanije u Srbiji. Ako do sada niste vlasnik kompanije u Srbiji, sigurno ćete razmotriti da započnete i tu priču nakon čitanja.

1. Troškovi vezani za osnivanje društva pred Agencijom za privredne registre Republike Srbije

Već smo odgovorili na najvažnija pitanja koja se mogu postaviti prilikom razmišljanja o osnivanju kompanije u Srbiji. Imati sve odgovore na jednom mestu uvek može biti korisno, te smatramo da imati adekvatan vodič uz sebe nikako ne može da škodi.

U postupku osnivanja kompanije, bilo kog pravnog entiteta, pred Agencijom za privredne registre Republike Srbije (u daljem tekstu: APR), osnivač (ili  osnivači) treba da obrati (obrate) pažnju na administrativne takse koje se odnose na sam postupak osnivanja. Iznosi se razlikuju u zavisnosti od forme pravnog lica, koju planirate da osnujete. Na primer, prosečni troškovi vezani za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću (DOO), koji je najčešći oblik poslovanja u Srbiji, iznose:

 • Približno 55 EUR (6.500 RSD) za podnošenje registracione prijave elektronskim putem, odnosno elektronsko osnivanje kompanije,
 • Približno 8 EUR (1.000 RSD) za rezervaciju željenog poslovnog imena,
 • Približno 45 EUR za izdavanje elektronskog sertifikata (cena može varirati, zavisno od izdavaoca), neophodnog za elektronsko potpisivanje finansijskih izveštaja i drugih dokumenata.

 

APR je javno dostupni registar koji sadrži sve neophodne informacije o pravnim subjektima osnovanim na teritoriji Republike Srbije. U slučaju promene bilo koje registrovane informacije, neophodno je izmeniti te informacije i u postupku pred APR-om. S tim u vezi, treba imati na umu i administrativne troškove koji se javjaju u pogledu postupka promene registrovanih informacija u APR-u, kao što su:

 • Približno 25 EUR (3.100 RSD) za registraciju jedne promene vezane za DOO, dok se, u slučaju promene više podataka jednom prijavom, svaka dodatna promena naplaćuje približno 13 EUR (1.500 RSD) po promeni,
 • Približno 50 EUR (6.000 RSD) ukoliko se registracion prijava za promenu nekih registrovanih podataka neblagovremeno podnese, odnosno ako podnosilac ne poštuje zakonski rok za registraciju promenevezane za DOO pred APR-om,
 • Približno 30 EUR (3.300 RSD) ako odlučite da likvidirate svoje društvo sa ograničenom odgovornošću,
 • Približno 16 EUR (1.900 RSD) iznosi administrativna taksa za pribavljanje izvoda o registrovanim podacima DOO od strane APR-a.

 

Ako odlučite da angažujete stručnu pravnu pomoć, advokate, da Vas podrže tokom ovih procesa, trebalo bi u očekivani budžet uvrstiti i naknadu advokatskih usluga.

Iako je tema ovog bloga vezana za troškove vođenja kompanije u Srbiji, želimo kratko predstaviti i prosečne troškove vezane za osnivanje preduzetničke radnje (PR) i promene vezane za njeno osnivanje, odnosno postojanje:

 • Približno 13 EUR (1.500 RSD) za elektronsku prijavu osnivanja PR,
 • Približno 8 EUR (1.000 RSD) za rezervaciju željenog poslovnog imena,
 • Približno 7 EUR (850 RSD) za registraciju promene bilo kog podatka vezanog za preduzetnika, dok se, u slučaju promene više podataka jednom prijavom, svaka dodatna promena naplaćuje 450 RSD po promeni,
 • Približno 8 EUR (1.000 RSD) ako želite da pribavite izvod o registrovanim podacima preduzetništva, izdat od strane APR-a.

2. Osnivački kapital

Nakon što smo videli koliko APR naplaćuje za različite vrste registracija, važno je odgovoriti na pitanje – koji je minimalni ili maksimalni iznos osnivačkog kapitala?

Dobra vest je da je minimalni osnivački kapital za DOO svega 100,00 RSD, što je manje od 1 EUR. Osim toga, nema propisanog maksimuma, pa osnivači mogu investirati u osnivački kapital kako god žele, sve dok poštuju minimalne kriterijume.

S druge strane, postoje različita pravila za određene forme pravnih lica. Ako razmišljate o osnivanju akcionarskog društva, molimo Vas da zanemarite prethodno navedeno.

Strani investitori koji razmatraju mogućnost osnivanja akcionarskih društava trebalo bi da znaju da je minimalni osnivački kapital približno 25.530 EUR (3.000.000 RSD).

Dodatno, važno je napomenuti da za neka preduzeća,  koja planiraju da obavljaju posevne vrste delatnosti, koje spadaju pod delokrug posebnih propisa, , zakon može predvideti različite iznose minimalnog osnivačkog kapitala.

3. Troškovi zakupa

Troškovi zakupa kancelarijskog prostora za kompaniju variraju u zavisnosti od samog grada gde je sedište kompanije, ali i od različitih delova istog grada. Međutim, smatra se da su zakupnine i dalje među najnižima u poređenju s nekim drugim evropskim zemljama. S druge strane, ako vaš poslovni model uključuje usluge koje se mogu pružati na daljinu i ako Vam nije potrebna fizička kancelarija, kao kacelarijski prostor, možete razmotriti i opciju virtuelnog sedišta.

4. Kakvi troškovi kompaniju čekaju nakon osnivanja?

Lista neophodnih sredstava za vođenje privrednog subjekta u Srbiji još nije zatvorena.

Jedna od najbitnijih informacija –  porez na dobit pravnih lica, koji u Srbiji iznosi 15%.

Osim poreza na dobit pravnih lica i drugih knjigovodstvenih obaveza sa kojima se privredni subjekti redovno sreću, postoji nekoliko glavnih obaveza:

 • Eko taksa – iznos zavisi od veličine privrednog subjekta i negativnog uticaja na životnu sredinu, u skladu s delatnošću koju obavlja. Većina subjekata će na godišnjem nivou platiti 50 EUR;
 • Komunalna taksa – opet, faktori koji određuju iznos koji će Vaša kompanija morati da plati plaćati su veličina kompanije, i opština u kojoj je registrovano sedište. U većini slučajeva, reč je o iznosu od 60 EUR godišnje;
 • Isticanje kompanije na poslovnom prostoru – regulisanje iznosa administrativnih taksi za ovaj vid oglašavanja spada u nadležnost lokalne samouprave, odnosno lokalne poreske administracije. Potrebno je podneti posebnu poresku prijavu, ali je veoma bitno znati da su ovoj taksi podložna društva koja su imala godišnji prihod približno 425.170 EUR (50.000.000 RSD) u prethodnoj godini.

 

Naravno, ne treba zaboraviti i trokove komunalnih usluga poput vode, električne energije i gasa.

5. Naknada za članstvo u Privrednoj komori Srbije

Svako pravno lice koje obavlja registrovanu poslovnu delatnost na teritoriji Srbije član je Privredne komore Srbije. Da bi imalo mogućnost da koristi sva prava i pogodnosti članstva, mora imati svest o mesečnim članarinama koje treba namiriti.

Iznos takse određuje se prema veličini kojoj pravno lice pripada (prema propisima o računovodstvu) i  ostvarenom poslovnom prihodu. Taksa može varirati od minimalnih 5 EUR (600 RSD) za mikro pravna lica, do čak približno 1.575 EUR (185.000 RSD) za velika pravna lica.

6. Transferne cene

Transferne cene označavaju cene koje se forimiraju tokom transakcija među povezanim pravnim licima. Imajući u vidu ovu definiciju, postavlja se logično pitanje: ko bi se mogao smatrati povezanim licima, u pogledu postojanja transfernih cena?

Zakon o porezu na dobit pravnih lica pruža odgovor na navedeno pitanje, te povezanim licima smatra:

– Lica sa (in)direktnom kapitalnom povezanošću (matične kompanije, kompanije kćerke i sestre) od preko 25%,

– Lica između kojih postoji odnos kontrole (značajnijeg uticaja na poslovne odluke), a kontrola postoji uvek u slučaju posedovanja preko 25% prava glasa u organima upravljanja,

– Članove porodice (kako uže, tako i šire).

Obveznici sačinjavanja Izveštaja o transfernim cenama obuhvataju su i pravna lica i preduzetnici, koja ostvaruju transakcije sa povezanim licima, u vezi sa sredstvima ili stvaranjem obaveza.

U suštini, ukoliko tokom određenog poreskog perioda ostvarujete bilo kakvu vrstu transakcije sa povezanim licima, postoji Velika šansa da ćete biti u obavezi da sastavite predmetni Izveštaj.

7. Uvod u poreski sistem Srbije

Poreski sistem u Srbiji privlačan je brojnim stranim investitorima koji traže povoljne poslovne prilike.

Kako je već prethodno navedeno, porez na dobit pravnih lica iznosi 15%. Porez na kapitalnu dobit iznosi 15% takođe. Važno je napomenuti da stopa poreza na dohodak građana iznosi 10%. Za nerezidente u Srbiji, primenjuje se poreska stopa od 20% na primer na prihode od kapitala i prihode od autorskih i srodnih prava.

Što se tiče poreza na dodatu vrednost (PDV), poreska stopa za većinu dobara iznosi 20%. Ono što je bitno istaknuti jeste da nije svako pravno lice obavezno da bude u sistemu PDV-a, i ukoliko želite saznati više o ovoj temi, advokat koji se bavi poreskim pravom je pravo rešenje za Vas.

8. Poreske olakšice za privredne subjekte

U poslednjih nekoliko godina, poslovni pejzaž u Srbiji video je pojavu brojnih poreskih olakšica i oslobođenja, čineći je privlačnijom destinacijom za proširenje poslovanja IT kompanija u našoj zemlji.

Analizirajući praksu i rad klijenata, došli smo do zaključka da se neke poreske olakšice smatraju izuzetno vrednim, i predstavljaju prednost za efikanost poslovanje.

S tim u vezi, važno je znati da postoje, na primer:

– “IP BOX” režim – smanjuje porez na dobit sa 15%, na efektivnih 3%,

– Podsticaji za istraživanje i razvoj (“R&D”) – odnose se na smanjenje poreza na dobit pravnih lica koja sprovode istraživačke i razvojne aktivnosti u Srbiji.

Ako Vas ovo zainteresuje, bićete oduševljeni saznanjem da se „IP Box“ i podsticaji za istraživanje i razvoj mogu kombinovati, smanjujući time porez na dobit pravnog lica na 0%.

Nismo još završili – ne zaboravite podsticaje za zaposlene!

9. Poreske olakšice za zapošljavanje stranih radnika

Već je prepoznato da se Srbija izdigla kao jedna od najtraženijih destinacija u Evropi, posebno u oblasti imigracionog prava. Uvereni smo da će, uz informacije o troškovima i poreskim podsticajima koje pružamo, Vaša želja za preseljenjem ovde biti dodatno ojačana.

Srbija je poznata po relativno niskim troškovima rada u poređenju sa drugim evropskim zemljama. Međutim, kompanije u Republici Srbiji koje zapošljavaju strane radnike mogu ostvariti značajne benefite, pošto postoje posebni poreski podsticaji za zapošljavanje te kategorije radnika. Ukoliko su ispunjeni svi zakonski uslovi, podsticaji se isplaćuju u visini od 70% obračunatog i uplaćenog poreza na zarade, i 100% obračunatih i uplaćenih doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje.

Osim opšte niskih troškova vezanih za zapošljavanje, osnivanje kompanije u Srbiji i odluka da se angažuje stručna radna snaga iz inostranstva otvara mogućnost zapošljavanja mnogih pojedinaca. Ova opcija je posebno povoljna za poslodavce koji planiraju da presele svoje poslovanje u Srbiju zajedno sa svojim osobljem.

Sprovođenje pametne optimizacije uz ostvarivanje profita

Razumevanje troškova povezanih sa vođenjem kompanije u Srbiji od suštinskog je značaja za donošenje poslovnih odluka. Od samog procesa osnivanja, do troškova rada i komunalnih usluga, svaki aspekt ima ključnu ulogu u ukupnom finansijskom pejzažu. Efikasno upravljanje ovim troškovima obezbeđuje lagodnije i uspešnije poslovanje u okviru poslovnog ambijenta u Srbiji.

Slični blogovi

Najnoviji blogovi

Niste sigurni odakle da krenete?

Ukoliko niste sigurni koji je prvi korak, zakažite konsultacije sa jednim od naših stručnjaka.

techlawafficiendo

privacywhisperer

cryptobuddy

evegreen

Ovo nije samo još jedan newsletter

Zaboravite dosadne pravničke analize i teoriju.
Saznajte za rokove i primajte vesti koje zaista pomažu vašem poslovanju.