PRAVO KONKURENCIJE

Pravo konkurencije je grana prava koja je u Srbiji na početku razvoja, iz kog razloga je znanje legislative i sudske prakse Evropske Unije apsolutno neophodno za pružanje pravnih usluga. Advokatska kancelarija Žunić je jedna od malobrojnih kancelarija u Srbiji koja raspolaže neophodnom ekspertizom.

Iako Srbija ima status kandidata za članstvo u EU i bez obzira na činjenicu da domaći pravni okvir ima istu strukturu kao i pravni okvir prava konkurencije u EU, praksa nadležnih domaćih institucija, kao i domaća sudska praksa, su potpuno nerazvijeni. Kako bi se pružila adekvatna pravna podrška, kako ostvarenim postojećim kompanijama na tržištu, tako i onim koje tek žele da se probiju na tržište, potrebno je dobro poznavanje prava Evropske unije. Sa znanjem stečenim na prestižnim pravnim programima posvećenim pravu konkurencije i pod mentorstvom istaknutih londonskih advokata, članovi našeg pravnog tima su u mogućnosti da pruže visokokvalitetne pravne usluge u ovoj grani prava. Ovde uključujemo naročito:

  • Savetovanje u vezi sa restriktivnim sporazumima, uključujući sve aspekte tzv. „pokajničkog programa”;
  • Savetovanje u vezi sa širokim spektrom trgovačkih aranžmana;
  • Savetovanje povodom izbegavanja zloupotrebe dominantnog položaja;
  • Zastupanje kompanija u procesu istraga, uključujući nenajavljene pretrage.