Boravak stranaca u Republici Srbiji

15.
Maj 2022.

Vrste boravka stranaca u Republici Srbiji

Boravak stranaca u Republici Srbiji regulisan je Zakonom o strancima (Sl. glasnik RS, br. 97/2008 i 31/2019) koji predviđa tri vrste boravka:

 • Turistički boravak do 90 dana, ukoliko međunarodnim ugovorom nije predviđeno drugačije;
 • Privremeni boravak;
 • Stalno nastanjenje.

Turistički boravak – boravak do 90 dana

Turistički boravak stranca u Srbiji je boravak stranaca bez vize ili na osnovu vize.

Turistički boravak za strance, koji mogu da uđu u Republiku Srbiju bez vize, može da traje do 90 dana, u periodu od ukupno 180 dana, ukoliko međunarodnim ugovorom ili odlukom Vlade nije određen drugačiji period trajanja bezviznog turističkog boravka.

Sa druge strane, strancima, kojima je potrebna viza, kako bi ušli u Srbiju kao turisti, može biti izdata viza C (viza za kraći boravak). Ova viza izdaje se za boravak do 90 dana u toku perioda od 180 dana i može biti izdata samo u nadležnom konzularnom predstavništvu u inostranstvu.

Boraviti u Srbiji kao turista, odnosno, na primer 90 dana u periodu od 180 dana znači da period od 180 dana kreće da teče prvim ulaskom stranca – turiste u Republiku Srbiju, te od tog dana pa do siteka 180-og dana od tad, stranac ne sme da načini više od 90 dana boravka u zemlji.

Pravna i fizička lica, koja pružaju usluge smeštaja strancima uz naknadu, kao i lica kod kojih stranci dolaze u posetu, dužna su da nadležnom organu prijave boravak stranaca u roku od 24 časa od časa pružanja usluge smeštaja strancu, odnosno od časa dolaska stranca u posetu.  Naime, Stranac koji koristi smeštaj po nekom drugom osnovu dužan je da nadležnom organu prijavi boravak i promenu adrese stana u roku od 24 časa od dolaska u mesto boravišta. Prijavljivanje boravka stranaca može se vršiti lično u prostorijama organizacione jedinice MUP-a nadležne za poslove stranaca na području gde se nalazi mesto boravišta stranaca, kao i elektronskim putem.

Privremeni boravak stranaca u Srbiji

Privremni boravak stranca u Srbiji je odobreni boravak od 90 do godinu dana. Nadležni organ može da odobri privremeni boravak  strancu na period do jedne godine. Uz zahtev je potrebno priložiti važeću putnu ispravu, kao i dokaz o:

 • sredstavima za izdržavanje;
 • zdravstvenom osiguranju u Srbiji;
 • opravdanom i zakonski predviđenm razlogu boravka.

Razlozi koji čine zahtev za boravak opravdanim i zbog kojih može da se odobri privremeni boravak su taksativno navedeni u zakonu, a to su:

 • Rad, zaposlenje, obavljanje privredne ili druge profesionalne delatnosti;
 • Školovanje, studiranje ili specijalizacija, naučno-istraživački rad, praktična obuka, učestvovanje u programima međunarodne razmene učenika ili studenata, odnosno drugim naučno-obrazovnim aktivnostima;
 • Spajanje porodice;
 • Lečenje;
 • Drugi opravdani razlozi u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorom;
 • i dr.

Odobrenje privremenog boravka unosi se u putnu ispravu.

Boravak stranca u Republici Srbiji, mora biti u skladu sa svrhom zbog koje mu je privremeni boravak odobren.

Zahtev za produženje privremenog boravka stranac može da podnese najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja privremenog boravka, a pod uslovom da i dalje postoji pravni osnov za privremni boravak u Srbiji i ako je dozvoljeni period boravka opravdano iskoristio. Opravdanost se ispituje uvidom i vreme koje je stranac proveo u Srbiji u tom periodu. Te stoga, ukoliko je stranac u Srbiji faktički živeo, odnosno proveo većinu vremena, to bi se smatralo jednim od faktora za produženje boravišne dozvole.

Česta pitanja

Podnošenje zahteva za privremeni boravak stranca – potrebni dokumenti

Za sve vrste boravka, uz zahtev, potrebno je priložiti i određenu dokumentaciju kao dokaz osnovanosti zahteva, a koja se razlikuje u zavisnosti od osnova boravka i propisuje različitim pravilnicima.

Ukoliko proces odobrenja boravka vršite putem advokata, dobićete tačnu listu potrebnih dokumenata, kao i asistenciju u njihovom prikupljanju.

Otkazivanje ili prestanak dozvole za privremeni boravak

Strancu boravak može biti otkazan, ako nastupe zakonske smetnje zbog kojih se odbija ulazak u Republiku Srbiju. Ovi razlozi se zasnivaju pretežno na prevarnim radnjama i rizicima za nacionalnu bezbednost i havni interes.

Boravak strancu prestaje, ako istekne rok na koji je boravak odobren, otkazom boravka ili, ako mu je izrečena zaštitna mera udaljenja ili mera proterivanja iz zemlje.

Stalno nastanjenje u Srbiji

Stalno nastanjenje nadležni organ može strancu da odobri ukoliko ispunjava jedan od sledećih uslova:

 • Ako je do dana podnošenja zahteva za stalno nastanjenje u Republici Srbiji boravio neprekidno duže od 5 godina na osnovu odobrenja za privremeni boravak; odnosno 3 godine ukoliko je u braku sa državljaninom Republike Srbije ili sa strancem koji ima stalno nastanjenje;
 • Ako je maloletnik na privremenom boravku u Republici Srbiji, a pritom mu je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac koji ima stalno nastanjenje;
 • Ako je poreklom sa teritorije Republike Srbije;
 • Ako ima odobren privremeni boravak, a razlozi humanosti ili interes za Republiku Srbiju nalažu da se odobri stalno nastanjenje.

Međutim, pored navedenih formalnih uslova, stalno nastanjenje odobrava se uz obrazloženje osnovanih razloga za sitcanje ovog stautsa od strane stranog državljanina.

Naime, Ministarstvo u nutrašnjih poslova i ovde koristi svoje pravo na diskreciono odlučivanje, uzimajući u obzir kako formalne uslove, razloga i vreme koje je lice faktički provelo u Srbiji u prethodnom periodu.

Koje su posledice nezakonitog boravka u Republici Srbiji?

Stranac koji boravi bez zakonskog osnova mora da napusti Republiku Srbiju odmah ili u roku koji nije duži od 30 dana, a koji mu rešenjem odredi nadležni organ.

Šta će se desiti ukoliko stranac ne napusti Republiku Srbiju, a prestane mu osnov boravka?

Stranac koji nezakonito boravi ili ne napusti Srbiju u roku koji mu je određen, MUP će prinudno udaljiti iz zemlje. Radi obezbeđenja izvršenja zaštitne mere prinudnog udaljenja, strancu se mogu privremeno oduzeti putne i druge isprave i putne karte. Troškove prinudnog udaljenja snosi stranac kome je ova mera izrečena, osim u izuzetnom slučaju kad padaju na teret budžeta Republike Srbije.

Zaključak

Ovim tekstom nastojali smo da u što kraćim crtama izložimo najvažnije informacije o vrstama boravka stranaca u Republici Srbiji, kao i da čitaoci steknu opštu sliku o uslovima boravka stranaca u Republici Srbiji, o pravima, i obavezama stranaca u vezi sa boravkom. Imajte u vidu da se u ovom tekstu radi o informacijama koje se ne mogu smatrati pravnim savetom i pravnim mišljenjem, več služe u cilju opšte informisanosti, te je stoga preporučljivo konsultovati lice koje je detaljno upoznato sa ovom oblašću prava.

Najnovije:

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama