Boravak stranaca u Republici Srbiji

01.
Dec 2017.

Kontakt: Kristina Vuljaj

boravak stranaca u srbiji, prijava boravka stranaca, prijava boravka, prijava boravišta za strance, privremeni boravak stranaca, stalno nastanjenje boravak do 90 dana prijava boravišta

Koje vrste boravka stranaca postoje u Republici Srbiji?

Boravak stranaca u Republici Srbiji regulisan je Zakonom o strancima (Sl. glasnik RS, br. 97/2008) koji predviđa tri vrste boravka:

Boravak do 90 dana

Boravak do 90 dana je boravak stranaca bez vize ili na osnovu vize, ukoliko zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno. Za boravak do 90 dana nije potrebno posebno odobrenje nadležnog organa, ali je obavezna prijava boravišta. Pravna i fizička lica, koja pružaju usluge smeštaja strancima uz naknadu, kao i lica kod kojih stranci dolaze u posetu, dužna su da nadležnom organu prijave boravak stranaca u roku od 24 časa od časa pružanja usluge smeštaja strancu, odnosno od časa dolaska stranca u posetu. Stranac koji koristi smeštaj po nekom drugom osnovu dužan je da nadležnom organu prijavi boravak i promenu adrese stana u roku od 24 časa od dolaska u mesto boravišta. Prijavljivanje mesta boravka stranaca može se vršiti lično u prostorijama organizacione jedinice MUP-a nadležne za poslove stranaca na području gde se nalazi mesto boravišta stranaca, kao i elektronskim putem.

Privremeni boravak stranaca u Srbiji

Privremeni boravak strancu može nadležni organ da odobri na period duži od 90 dana, a do jedne godine, što zavisi od svakog konkretnog slučaja. Uz zahtev je potrebno priložiti važeću putnu ispravu, kao i sledeće dokaze:

 • Da ima dovoljno sredstava za izdržavanje;
 • Da je zdravstveno osiguran;
 • Da je svrha boravka opravdana.

Razlozi koji čine svrhu boravka opravdanom i zbog kojih može da se odobri privremeni boravak su taksativno navedeni u zakonu, a to su:

 • Rad, zaposlenje, obavljanje privredne ili druge profesionalne delatnosti;
 • Školovanje, studiranje ili specijalizacija, naučno-istraživački rad, praktična obuka, učestvovanje u programima međunarodne razmene učenika ili studenata, odnosno drugim naučno-obrazovnim aktivnostima;
 • Spajanje porodice;
 • Drugi opravdani razlozi u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorom.

Stranac kome je odobren privremeni boravak iz navedenih razloga dužan je da boravi u Republici Srbiji u skladu sa svrhom zbog koje mu je boravak odobren. Odobrenje privremenog boravka unosi se u putnu ispravu. Stranac može podneti zahtev za produženje privremenog boravka najkasnije 30 dana pre isteka roka važenja privremenog boravka. Boravak strancu prestaje, ako istekne rok na koji je boravak odobren, otkazom boravka ili, ako mu je izrečena zaštitna mera udaljenja ili mera proterivanja iz zemlje.

Stalno nastanjenje u Srbiji

Stalno nastanjenje nadležni organ može strancu da odobri ukoliko ispunjava jedan od sledećih uslova:

 • Ako je do dana podnošenja zahteva za stalno nastanjenje u Republici Srbiji boravio neprekidno duže od 5 godina na osnovu odobrenja za privremeni boravak;
 • Ako je najmanje 3 godine u braku sa državljaninom Republike Srbije ili sa strancem koji ima stalno nastanjenje;
 • Ako je maloletnik na privremenom boravku u Republici Srbiji, a pritom mu je jedan od roditelja državljanin Republike Srbije ili stranac koji ima stalno nastanjenje;
 • Ako je poreklom sa teritorije Republike Srbije;
 • Ako ima odobren privremeni boravak, a razlozi humanosti ili interes za Republiku Srbiju nalažu da se odobri stalno nastanjenje.
stalni boravak stranaca u Srbiji stalni boravak za strance privremeni boravak za strance odjava boravka stranaca u srbiji zakon o boravku stranaca u srbiji zakon o strancima zahtev za privremeni boravak stranaca u srbiji produženje boravka za strance privremeni boravak srbija prijava stranih državljana u republici srbiji

Česta pitanja

Prijava boravka stranaca – potrebni dokumenti

Za sve vrste boravka, uz zahtev, potrebno je priložiti i određenu dokumentaciju kao dokaz osnovanosti zahteva, a koja se razlikuje u zavisnosti od osnova boravka i propisuje različitim pravilnicima (npr. Pravilnik o ispunjenosti uslova za odobravanje privremenog boravka stranaca radi školovanja, studiranja ili specijalizacije, naučno-istraživačkog rada, praktične obuke, učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata, odnosno drugim naučno-obrazovnim aktivnostima  ‘Sl. glasnik RS’, br.59/2009).

Ukoliko proces odobrenja boravka vršite putem advokata, dobićete tačnu listu potrebnih dokumenata, kao i asistenciju u njihovom prikupljanju.

Koji su razlozi za prestanak boravka?

Prestanak boravka može uslediti iz više razloga:

 • Istekom roka na koji je odobren;
 • Izricanje zaštitne mere udaljenja ili mere bezbednosti proterivanja.

Da li boravak stranaca u Srbiji može biti otkazan?

Strancu boravak može biti otkazan, ako nastupe zakonske smetnje zbog kojih se odbija ulazak u Republiku Srbiju.

Koje su posledice nezakonitog boravka u Republici Srbiji?

Stranac koji boravi bez zakonskog osnova mora da napusti Republiku Srbiju odmah ili u roku koji nije duži od 30 dana, a koji mu rešenjem odredi nadležni organ.

Šta će se desiti ukoliko stranac ne napusti Republiku Srbiju, a prestane mu osnov boravka?

Stranac koji nezakonito boravi ili ne napusti Srbiju u roku koji mu je određen, MUP će prinudno udaljiti iz zemlje. Radi obezbeđenja izvršenja zaštitne mere prinudnog udaljenja, strancu se mogu privremeno oduzeti putne i druge isprave i putne karte. Troškove prinudnog udaljenja snosi stranac kome je ova mera izrečena, osim u izuzetnom slučaju kad padaju na teret budžeta Republike Srbije.

Zaključak

Ovim tekstom nastojali smo da u što kraćim crtama izložimo najvažnije informacije o boravku stranaca u Republici Srbiji, kao i da čitaoci steknu opštu sliku o vrstama boravka stranaca u Republici Srbiji, i o pravima, i obavezama stranaca prilikom prijave boravka. Imajte u vidu da se u ovom tekstu radi o informacijama koje se ne mogu smatrati pravnim savetom i pravnim mišljenjem, več služe u cilju opšte informisanosti, te je stoga preporučljivo konsultovati lice koje je detaljno upoznato sa ovom oblašću prava.

Najnovije:

NEWSLETTER

Budite u toku sa najvažnijim informacijama